Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6700 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 3 400 zł – wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3 400 zł – płatna na koniec pierwszego semestru studiów).
Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

Czesne obejmuje koszty materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów (w języku polskim).

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXXI zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, pierwsze zajęcia (inauguracja – uroczyste rozpoczęcie zajęć) zaplanowane są na 13 października 2017 r.

 

termin zapisów na studia:

Trwa rekrutacja na XXXI edycję.

REKRUTACJA ONLINE.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym oraz letnim.

Zjazdy zaplanowane są co dwa tygodnie (z zastrzeżeniem przesunięć wynikających z kalendarza dni świątecznych) w piątki (w godz. 17:00-20:30) oraz w soboty (w godz. 8:00-17:00), 13 dwudniowych spotkań, zgodnie z terminami podanymi w zakładce EDYCJE.

Terminy zjazdów dla edycji XXXI:

 1. 13-14 październik 2017 r.
 2. 27-28 październik 2017 r.
 3. 17-18 listopad 2017 r.
 4. 8-9 grudzień 2017 r.
 5. 12-13 styczeń 2018 r.
 6. 26-27 styczeń 2018 r.
 7. 9-10 marzec 2018 r.
 8. 23-24 marzec 2018 r.
 9. 6-7 kwiecień 2018 r.
 10. 20-21 kwiecień 2018 r. 
 11. 11-12 maj 2018 r.
 12. 25-26 maj 2018 r. 
 13. 8-9 czerwiec 2018 r.

Obrony prac końcowych:

 • 30.06.2018 r. (I termin) 
 • 15.09.2018 r. (II termin)

Zakończenie studiów: 29.09.2018 r.

miejsce zajęć:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

studia skierowane do:

Studia, w przeciwieństwie do innych kierunków akademickich, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych w latach 2014-2020.

Jesteśmy pierwszym i na bieżąco aktualizowanym kierunkiem studiów poświęconym wyłącznie problematyce funduszy unijnych. Nasz program weryfikowany od blisko 10 lat jest wyznacznikiem standardu dla podobnych kierunków studiów prowadzonych w naszej uczelni i poza nią.

Grupą docelową, do której adresowane są Studia są:

 • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw prywatnych planujących wykorzystanie środków unijnych,
 • pracownicy administracji państwowej i terenowej różnego szczebla,
 • pracownicy organizacji pozarządowych,
 • osoby planujące w przyszłości prowadzić działalność doradczą w zakresie wykorzystania funduszy unijnych.
cel studiów:

Przekazanie praktycznych umiejętności kalkulacji potrzeb, tworzenia biznesplanu i wypełniania wniosków o fundusze oraz efektywnego administrowania nimi w perspektywie finansowej 2014-2020.

Skupienie się w maksymalnym wymiarze na praktycznych aspektach zarządzania środkami unijnymi w latach 2014-2020.

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

​Studia zostały objęte patronatem medialnym przez czasopismo naukowe „Polityka Gospodarcza”.

kierownik programu:

dr Ludmiła Słobodzian
telefon: 501075246
e-mail: ludmila.slobodzian@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

mgr Anita Krzymicka
tel. 508 069 841
e-mail: anita.krzymicka@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
bud. M, III piętro, pok. 340

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

mgr Anita Krzymicka
tel. 508 069 841
e-mail: anita.krzymicka@sgh.waw.pl

dr Ludmiła Słobodzian
telefon: 501075246
e-mail: ludmila.slobodzian@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów jest na bieżąco modyfikowany i w pełni dedykowany nowej perspektywie finansowej UE (2014-2020). Program (szczegółowo opisany na stronie studiów) składa się z kilku grup tematycznych:

Pierwsza: Podstawy wydatkowania środków unijnych w latach 2014-2020 (pula środków, programy, zasady udzielania pomocy, kwalifikowalność, pomoc publiczna).

Druga: Praktyczne aspekty pozyskiwania i zarządzania środkami unijnymi w latach 2014-2020 (m. in. zarządzanie projektami, zdefiniowanie potrzeb, przygotowanie biznesplanu oraz studium wykonalności, praca z generatorem wniosków).

Trzecia: Administrowania projektami unijnymi w latach 2014-2020 (promocja, zamówienia publiczne, monitoring i ewaluacja, rozliczanie, kontrola, najczęstsze nieprawidłowości).

Czwarta: Indywidualne konsultacje z wykładowcami, seminarium dyplomowe.

Program studiów obejmuje łącznie ponad 170 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów czy zajęć komputerowych (zapraszamy do zapoznania się z programem studiów.

Studia wspomagane są przez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych (platforma e-sgh). Pozwala to na uzupełnienie przeprowadzonych zajęć o dodatkowe materiały przekazywane przez Wykładowców w formie elektronicznej(jest to szczególnie korzystne w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach).

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ XXXI EDYCJI 

​L.p. Tytuł zajęć​ ​ Tematyka​ Ilość godzin​​
​I ​Polska a polityki rozwojowe UE – programowanie rozwoju – aktywne wdrażanie polityki spójności ​40
​1. ​ ​Wykład organizacyjny i inauguracyjny ​Omówienie programu zajęć oraz wykładowców studiów. Ewaluacja oczekiwań i umiejętności słuchaczy. Przedstawienie zasad studiowania i zasad zakończenia studiów. ​2
​2. ​ ​Polityka spójności – doświadczenia i realizacja w latach 2014–2020 ​Zdefiniowanie założeń, zasad i narzędzi polityki spójności w latach 2014–2020. Omówienie podstaw prowadzenia polityki regionalnej w Polsce – wprowadzenie do analizy programów krajowych. ​24
​3. ​ ​Fundusze unijne dla obszarów wiejskich ​Przedstawienie zasad Wspólnej Polityki Rolnej oraz ćwiczenie aplikowania o środki unijne w ramach PROW. W tym wypełnianie aplikacji o środki. ​14
​II ​Praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy unijnych ​130
​4. ​Zarządzanie cyklem projektu wg metodyki zarządzania projektami europejskimi ​Podstawy zarządzania cyklem projektu europejskiego. Budowa matrycy logicznej projektu – ćwiczenia w grupach. Zasady konstruowania harmonogramu i budżetu projektu. ​14
​5. ​ ​Warunki i zasady udzielania pomocy publicznej ​Zasady pomocy publicznej: reguły ogólne, tryby, rodzaje, formy. Pomoc regionalna, pomoc indywidualna, pogramy pomocowe, wyłączenia blokowe, pomoc w trybie de minimis. Wprowadzenie teoretyczne i ćwiczenia. ​14
​6. ​Aplikowanie o środki – przygotowanie wniosków o dofinansowanie ​ ​ ​Aplikowanie o środki z EFS (projekty „miękkie”) ​Identyfikowanie źródeł wsparcia projektów miękkich. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do EFS. Ćwiczenia komputerowe. ​28
​7. ​Analiza kosztów/korzyści. Przygotowanie studium wykonalności w projekcie unijnym ​Identyfikowanie źródeł wsparcia projektów twardych. Zasady przygotowania wniosku aplikacyjnego. Przygotowywanie studium wykonalności. Wyliczanie dofinansowania dla projektów generujących dochód: wyliczanie luki finansowej. Ćwiczenia komputerowe. ​14
​8. ​Zasady przygotowania biznes planu w projektach unijnych ​Identyfikowanie źródeł wsparcia projektów realizowanych przez przedsiębiorców. Zasady przygotowania biznes planu. Opracowywanie analizy finansowej projektu i ocena zdolności finansowej beneficjenta: analiza bilansu, rachunku wyników oraz przepływów finansowych. Ćwiczenia komputerowe. ​20
​9. ​​Informacja i promocja w ramach projektu finansowanego ze środków UE ​Podstawy prawne działań informacyjno-promocyjnych. Zasady i przykłady oznaczania działań w projektach. Promocja projektów. Najczęstsze pytania beneficjentów. ​4
​10. ​Zamówienia publiczne w projektach finansowanych ze środków UE ​Zakres stosowania, tryby, korekty wynikające z ZP. ​8
​11. ​Zasady księgowania wydatków związanych z przyznaną pomocą z uwzględnieniem wszystkich podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach działań finansowanych z funduszy UE, w tym przygotowanie wniosku o płatność. Rozliczanie projektu. ​System finansowania projektów – przegląd podstaw prawnych. Budżet projektu i zarządzanie nim. Podstawy rozliczania wsparcia przez beneficjenta (wnioskowanie o płatności). Podstawy rozliczania wsparcia w Instytucji Wdrażającej (wnioskowanie o płatności i certyfikowanie wydatków). Dokumentowanie wydatków. Ogólne zasady opisywania dokumentów księgowych. Zasady dokonywania zmian w projektach. Przykłady rozliczania kosztów. Praktyczne zasady zarządzania i rozliczania wsparcia (analiza doświadczeń beneficjenta). ​14
​12. ​Monitoring i ewaluacja programów i projektów ​Metody i narzędzia ewaluacji oraz monitoring, w tym sprawozdawczość projektów, działań, priorytetów i programów. ​4
​13. ​Trwałość i kontrola w projektach i programach finansowanych z funduszy UE ​Zakres audytu i kontroli, czynności audytorskie i kontrolne. Prawne podstawy kontroli środków pomocowych UE, kontrola funduszy strukturalnych w świetle przepisów wspólnotowych. Wytyczne horyzontalne MRR oraz wytyczne szczegółowe IZ kształtujące system kontroli. System kontroli funduszy strukturalnych, krajowe i wspólnotowe instytucje kontrolne.
Trwałość projektów – zasady monitorowania, gwarantowanie oraz skutki niedotrzymania trwałości. Warunki utrzymania trwałości projektów
​4
​14. ​Nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych ze źródeł UE ​Definicja nieprawidłowości, typy nieprawidłowości, konsekwencje dla beneficjenta, zasady postępowania przy wystąpieniu nieprawidłowości, korekty. System raportowania o nieprawidłowościach. Prawne podstawy funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach. Najczęściej wykrywane nieprawidłowości, charakterystyka najczęstszych przykładów nieprawidłowości występujących w zakresie (kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych, działań informacyjno-promocyjnych, archiwizacji dokumentów, sankcje z tytułu wykrycia nieprawidłowości). ​6
III ​Seminarium dyplomowe i egzaminy ​2
​15. ​Konsultacje prac dyplomowych, egzamin połówkowy i końcowy ​Indywidualne spotkania – Projekty własne ​2
​ ​Łącznie do zrealizowania na studenta minimum 172 h ​172
 

 

wykładowcy:

Wykładowcy studiów to przede wszystkim praktycy i przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialni za przygotowanie zasad zarządzania funduszami unijnymi w latach 2014-2020. Nasi Wykładowcy to starannie dobrany i zweryfikowany podczas wielu lat współpracy zespół umiejący skutecznie przekazywać wiedzę. Skład zespołu dydaktyków podyktowany jest ich unikalnymi kompetencjami, a przede wszystkim dostępem do aktualnej i wyczerpującej wiedzy na temat programowania i zasad wydatkowania środków publicznych, w tym funduszy unijnych w latach 2014-2020.

Wśród nich znajdują się m. in. przedstawiciele firm consultingowych, pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Urzędów Marszałkowskich ora oczywiście Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dobierając wykładowców dbamy, aby prezentowali wiedzę praktyczną, zamiast odtwarzać książkową czy regulacyjną teorię.

tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Limit przyjęć na studia wynosi 24 osoby.

 

wymagane dokumenty:

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Anita Krzymicka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z sekretarzem studiów.

Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenia, stwierdzającego uprawnia dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie Kandydat możne uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych osobiście dokumentów. Informacje dotyczące nostryfikacji dyplomu znajdują się na stronie działu.

warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, napisanie pracy dyplomowej (może to być np. wniosek o fundusze unijne) oraz jej obrona.

Absolwenci studiów po ich zakończeniu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w SGH. Najlepsi słuchacze będą mogli również otrzymać rekomendacje SGH przyczyniające się do awansu zawodowego.
Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie administrowania funduszami.