Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł (dotyczy wpłaty jednorazowej), istnieje możliwość wpłaty w II ratach, I rata - 4000 zł, II rata - 3500 zł.

W ramach uiszczonej opłaty uczestnicy otrzymają:

 • książki z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstwa (5-6 pozycji), 
 • materiały do wykładów (około 600 stron), 
 • przykłady wycen wartości spółek oraz wartości niematerialnych i prawnych (studia przypadków).

Czesne obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.
 
:: Numer rachunku ::
 
Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Opłata za studia (całość lub pierwsza rata) płatna przy zapisie. W przypadku płatności w ratach druga rata powinna zostać uiszczona do 15 stycznia (dla edycji jesiennej) lub do 15 września (dla edycji wiosennej).

Jeśli do wpłaty ma zostać wystawiona faktura VAT to prosimy o przesłanie takiej informacji e-mailem na adres mcieslik@sgh.waw.pl.

termin uruchomienia studiów:

Edycja XX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r. i zakończą w czerwcu 2018 r).

Edycja XIX została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczęły się 15 października 2016 r. i zakończą się w czerwcu 2017 r.).

 

termin zapisów na studia:

Nabór na edycję XX studiów jest obecnie prowadzony i potrwa do 25 marca 2017 r. lub wyczerpania limitu miejsc.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym i letnim.

Zajęcia w ramach edycji zimowych rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w
czerwcu następnego roku.

Zajęcia w ramach edycji letnich rozpoczynają w lutym/marcu danego roku i kończą w lutym roku następnego.

Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, przygotowanie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.

Zapisy przyjmowane są w sposób ciągły.

Zajęcia odbywają się w trakcie 12 sesji dwudniowych - w soboty w godz. 9:00-17:00 (8 godzin) i niedziele w godz. 9:00-14:20 (6 godzin).

miejsce zajęć:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

opis:

studia skierowane do:

​Studia są przeznaczone dla:

 • menedżerów przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla, w tym dyrektorów finansowych, specjalistów ds. strategii, rozwoju i restrukturyzacji, głównych księgowych, specjalistów ds. planowania i analizy ekonomicznej, specjalistów ds. controllingu; właścicieli małych, średnich i dużych spółek, planujących pierwszą emisję akcji (IPO) na giełdzie papierów wartościowych;
 • menedżerów i analityków instytucji finansowych: banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy private equity / venture capital, NFI, dokonujących wycen przedsiębiorstw;
 • konsultantów, doradców inwestycyjnych, maklerów, pragnących pogłębić swą wiedzę z zakresu metod i technik wyceny wartości przedsiębiorstwa, wartości niematerialnych i prawnych, wartości klienta, kapitału intelektualnego, wartości informacji;
 • rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów, zajmujących się profesjonalnie wyceną przedsiębiorstwa;
 • urzędników reprezentujących Skarb Państwa w procesach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa;
 • analityków i inwestorów indywidualnych samodzielnie dokonujących analizy opłacalności inwestycji w różne aktywa rzeczowe i finansowe;
 • pracowników Najwyższej izby Kontroli weryfikujących wyceny przedsiębiorstw państwowych. 

Zapoznaj się z listą podmiotów, z których wywodzą się dotychczasowi słuchacze (plik PDF).

cel studiów:
korzyści:

partnerzy/patroni studiów:

​Studia pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawiekierownik programu:

​dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH
e-mail: magdalena.mikolajek-gocejna@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​mgr Magdalena Cieślik-Kącka
e-mail: magdalena.cieslik@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Instytut Zarządzania Wartością
ul. Madalińskiego 31/33
Dom Studenta "Grosik", pokój 12
02-544 Warszawa

telefon: 225648655
faks: 225648660

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretarz studiów: mgr Magdalena Cieślik-Kącka

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

program studiów:

​Wycena wartości spółki - zagadnienia wstępne

 • Podstawowe koncepcje wartości (np. ekonomiczna, bilansowa, księgowa, odtworzeniowa, zamiany, rynkowa, godziwa, likwidacyjna, wartość firmy - goodwill, końcowa)
 • Warunki użycia poszczególnych metod i technik wyceny przedsiębiorstwa (cele, funkcje, klasyfikacje metod wyceny, czynnik określające wybór metod wyceny).
 • Przyczyny wzrostu znaczenia wycen wartości spółek kapitałowych.
 • Rozwój rynku kapitałowego i jego wpływ na wycenę.
 • Giełda Warszawska jako miejsce kreowania wartości spółki kapitałowej.
 • Zarządzanie wartością firmy. Finansowe, marketingowe i niematerialne generatory wzrostu wartości firmy.
 • Międzynarodowe (MSSF) i Polskie Standardy Rachunkowości (PSR).
 • Wycena spółek w sprawozdaniach finansowych.
 • Wycena spółki - aspekty prawne i rachunkowe.
 • Standardy wyceny wg Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Wycen (ASA).
 • Due diligence w procesie wyceny spółki.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

 • Kapitał i wartość klienta. Wycena portfela klienta.
 • Metody i techniki wyceny kapitału i wartości marki. Ranking polskich marek.
 • Wycena kontraktów: handlowych, menedżerskich, leasingowych, kredytowych, licencyjnych, ubezpieczeniowych, wycena opcji pracowniczych.
 • Wycena praw autorskich (know-how, oprogramowanie i bazy danych, prawa wydawnicze). Wycena praw z rejestracji (do oznaczeń, wzorów przemysłowych i rozwiązań technicznych).
 • Specyfika wyceny na gruncie ekonomii sądowej (forensic economics).

Wycena wartości spółki

 • Majątkowe metody wyceny (wartości aktywów netto, likwidacyjna, odtworzeniowa).
 • Mieszane metody wyceny (Schmalenbacha, szwajcarska, stuttgarcka, UEC, z zyskiem dodatkowym).
 • Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
 • Wycena spółki metodą zdyskontowanych EVA.
 • Wartość rezydualna.
 • Poszukiwanie optymalnej struktury kapitału. 
 • Wycena przedsiębiorstwa za pomocą metody APV (Adjusted Present Value).
 • Wpływ polityki dywidend na wartość spółki. Wycena spółki za pomocą dyskontowanych dywidend.
 • Wycena spółki metodą porównawczą: mnożnik cena/zysk, mnożniki sprzedaży, wartość przedsiębiorstwa (EV) / EBIT, EV/EBITDA, EV/OCF (przepływy pieniężne z działalności operacyjnej), EV/wartość księgowa.
 • Wycena przedsiębiorstwa z wykorzystaniem opcji realnych (real options).
 • Proces inwestycji private equity / venture capital. Budowanie wartości spółki portfelowej. Wycena spółki przez fundusze private equity / venture capital.
 • Wycena spółki w procesie wykupów menedżerskich (MBO).
 • Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć.
 • Wycena spółek z wzajemnymi udziałami krzyżowymi.
 • Wycena banków w procesie fuzji i przejęć.

Ryzyko wyceny spółki

 • Szacowanie stopy dyskontowej. Średni ważony koszt kapitału (WACC).
 • Kalkulacja współczynnika Beta (model wyceny aktywów kapitałowych - CAPM).
 • Ryzyko prawne w wycenie spółki.

Wycena projektów inwestycyjnych

 • Wycena projektów inwestycyjnych. Project finance.
 • Wycena projektów IT.
 • Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa (okres zwrotu, NPV, IRR, MIRR, ARR).

Wycena nieruchomości

 • Metody wyceny nieruchomości w Polsce.
 • Wycena nieruchomości a wycena spółki.
 • Operator szacunkowy.

Wycena spółki przez rynek kapitałowy

 • Wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych. Wycena spółki jako element procesu IPO.
 • Analiza techniczna i psychologia rynków kapitałowych.
 • Wpływ relacji inwestorskich na wycenę spółki przez rynek kapitałowy.

  Program studiów obejmuje łącznie 168 godzin zajęć dydaktycznych.
wykładowcy:

​Wykładowcami studiów są wybitni znawcy współczesnych teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem: znani praktycy, pracownicy Szkoły Głównej Handlowej i innych wiodących uczelni w Polsce.

Zapoznaj się z listą wykładowców współpracujących ze studiami (plik PDF).

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywnie zaliczony egzamin końcowy (z listy pytań przygotowanych na podstawie odbytych zajęć w trakcie studiów), przygotowanie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.