Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Czesne obejmuje także koszt zakupu materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer konta ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja IV zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2017 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na IV edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2016 r. i będą trwały do czerwca 2017 r.
Zajęcia będą odbywać się w cyklu sobotnio-niedzielnym mniej-więcej raz w miesiącu, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy oraz innych świąt, tworzących tzw. długie weekendy.

Elastycznie dostosowane terminy i czas na zajęcia: w celu zapewnienia możliwości udziału osób spoza Warszawy zajęcia odbywają się w ramach comiesięcznych zjazdów sobotnio-niedzielnych (mniej-więcej raz w miesiącu, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy oraz innych świąt, tworzących tzw. długie weekendy). Zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 10.00 (aby umożliwić dojazd do Warszawy) a kończą się o 17.00. W niedzielę natomiast zajęcia rozpoczynają się o 8.00, a kończą się o 15.00. Sale wykładowe przystosowane są w pełni dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

cel studiów:

BROSZURA INFORMACYJNA

Podyplomowe Studia „Pomocy publicznej” są skierowane do osób zainteresowanych oraz wykonujących pośrednio lub bezpośrednio zadania związane pomocą publiczną i/lub środkami unijnymi. Zakres merytoryczny oraz sposób prezentacji treści umożliwi pozyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności zarówno przez osoby pracujące u dawców wsparcia publicznego, jak też u beneficjentów, przyczyniając się do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych związanych z pozyskaniem/udzieleniem wsparcia oraz monitorowaniem zgodności z prawem unijnym.

Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" zostały przygotowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie absolwentów naszych wcześniejszych studiów nt. pozyskiwania środków z funduszy europejskich (obecnie: Podyplomowych Studiów „Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020). Od 1 lipca 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące warunków udzielania pomocy publicznej w UE, które w dużym stopniu zmieniają dotychczas obowiązujące zasady. Dlatego też od 2014 r. oferujemy nowe Podyplomowe Studia „Pomocy publicznej”, w ramach których łączymy teorię z praktyką. Znakomitą większość naszych zajęć prowadzą eksperci biorący udział w wypracowywaniu nowych regulacji, jak też praktycy z tej branży, co zapewnia unikatową formułę tych studiów.

Nowe wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 przynoszą nie tylko większą nominalnie kwotę środków unijnych do dyspozycji polskich regionów i przedsiębiorców, ale również nowe wyzwania związane z bardziej rygorystycznym przestrzeganiem zasad pomocowych oraz zmianą dotychczas istniejących reguł obowiązujących w latach 2007-2013. W konsekwencji zarówno dawcy pomocy, jak i beneficjenci wsparcia publicznego, czy to ze środków krajowych czy też unijnych, będą musieli nauczyć się nowych formuł współpracy. Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" stanowią doskonałą odpowiedź na to wyzwanie i wychodzą naprzeciw potrzebom rynku na specjalistyczne, pogłębione studia nad tą problematyką.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

​Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" pozwolą słuchaczom na zdobycie:

  • unikalnej, najbardziej aktualnej wiedzy na temat podstaw prawnych i struktury legislacyjno-instytucjonalnej systemu pomocy publicznej w Unii Europejskiej,
  • wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceny projektów pomocowych ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi dopuszczalności pomocy publicznej, w tym w ramach funduszy europejskich w latach 2014-2020.

Absolwenci Podyplomowych Studiów „Pomocy publicznej” uzyskają zatem wiedzę i umiejętności niezbędne do pozyskiwania pomocy publicznej, oceny jej zgodności z prawem unijnym, jak również jej udzielania w ramach obowiązujących reguł. Informacje przekazane „z pierwszej ręki”, przez praktyków umożliwią zapewnienie bezpieczeństwa biznesowego beneficjentów oraz rzetelności administracyjnej z punktu widzenia zgodności udzielonego wsparcia z obowiązującym prawem.

Przedsiębiorstwa często korzystają z pomocy publicznej, choć czasami nie mają tego świadomości. Pojęcie to w prawie unijnym obejmuje bowiem nie tylko środki z budżetu centralnego czy lokalnego, ale, co jest szczególnie istotne w Polsce, z funduszy europejskich. W ostatnich dwóch latach Komisja Europejska przeprowadziła głęboką reformę zasad udzielania pomocy publicznej, istotnie zmieniając cele, jakie mogą być sfinansowane ze środków pomocy publicznej, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, kwalifikowalność kosztów, intensywność wsparcia oraz pozostałe wymogi administracyjne. Program podyplomowych studiów "Pomocy publicznej" odpowiada na nowe wyzwania wynikające z przeprowadzonego unowocześnienia (modernizacji) zasad pomocy publicznej w kontekście wieloletnich ram finansowych 2014-2020.

Pracodawcy posiadający w swoim zespole pracowników mających dogłębną wiedzę na temat warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej mogą pozyskiwać środki zarówno krajowe, jak i unijne według obowiązujących przepisów prawa. Proces uzyskania pomocy publicznej, nie tylko tej indywidualnej, ale również w ramach programu pomocowego bywa bardzo długi, skomplikowany i wymagający szczegółowej wiedzy o procedurach i rozwiązaniach prawnych obowiązujących w tej sferze. Absolwenci Podyplomowych Studiów „Pomocy publicznej” zdobędą wiedzę z zakresu najnowszego orzecznictwa i interpretacji Komisji Europejskiej na temat przepisów unijnych o pomocy publicznej oraz posiadają umiejętności niezbędne do wsparcia pracodawców w tych trudnych i złożonych procedurach.

Wiele polskich przedsiębiorstw jest beneficjentami pomocy publicznej. Ich liczba zdecydowanie rośnie w trakcie wdrażania wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Podobna sytuacja będzie na poziomie lokalnym i centralnym wśród dawców wsparcia publicznego. Wszyscy ci aktorzy życia gospodarczego potrzebują ekspertów w zakresie pozyskiwania/udzielania i rozliczania pomocy publicznej zgodnie ze skomplikowanymi regulacjami unijnymi. W przeciwieństwie do innych państw członkowskich zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów dopiero rośnie, a Podyplomowe Studia „Pomocy publicznej” stanowią pierwszą w skali kraju odpowiedź na to zapotrzebowanie.

sekretariat studiów:

​Sekretariat studiów:
Katarzyna Łebkowska
e-mail: katarzyna.lebkowska@sgh.waw.pl
telefon: 225647333

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33
02-513 Warszawa

telefon: 228495084, 225649349, 225649350
faks: 226466115

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
dodatkowe informacje:
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

​Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" zostały przygotowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie absolwentów innych naszych wcześniejszych studiów nt. pozyskiwania środków z funduszy europejskich (obecnie: Podyplomowych Studiów „Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020). Od 1 lipca 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące warunków udzielania pomocy publicznej w UE, które w dużym stopniu zmieniają dotychczas obowiązujące rygory. Dlatego też od 2014 r. oferujemy nowe Podyplomowe Studia „Pomocy publicznej”, w ramach których połączymy faktografię z praktyką. Znakomitą większość naszych zajęć będą prowadzili eksperci biorący udział w wypracowywaniu nowych regulacji, jak też praktycy z tej branży, co zapewnia unikatową formułę tych studiów.

Zajęcia poprowadzone są w formule konwersatoriów, aktywizujących słuchaczy w trakcie ich trwania. Ponadto znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów i ćwiczeń z wykorzystaniem oryginalnych dokumentów związanych z tematyką poszczególnych spotkań.

Wykłady i praktyczne warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków w tym m.in. ekspertów:

  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Ministerstwa Rozwoju,
  • Ministerstwa Finansów,
  • firm doradczych,
  • innych instytucji związanych z pomocą publiczną.
program studiów:

 

​Lp. ​Przedmiot Opis zagadnień ​liczba godzin
​1. ​Interwencjonizm w polityce UE ​Koncepcje roli państwa w gospodarce, zawodności rynku a zawodności państwa, miejsce pomocy publicznej w instrumentarium polityki gospodarczej, ewolucja polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej. ​4
​2. ​Podstawowe pojęcia i system źródeł prawa pomocy publicznej ​Specyfika zagadnienia pomocy publicznej, pojęcie pomocy publicznej i jej przesłanki, pomoc de minimis, pomoc w ramach wyłączeń grupowych, wsparcie niepomocowe, pomoc dozwolona, pomoc zakazana, podmiot udzielający pomocy, rodzaje pomocy, przeznaczenia pomocy, wielkość wartość, intensywność pomocy, wartość nominalna, ekwiwalent dotacji brutto, data udzielenia pomocy, źródła prawa pomocy publicznej – rodzaje źródeł prawa, charakter źródeł prawa, podstawowe przepisy Traktatów, normy proceduralne, normy proceduralno-materialne, ​4
​3. Interwencja państwa w ramach polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020 ​Pojęcie polityki spójności, regionalnej i strukturalnej, Strategia Europa 2020, cele i instrumenty polityki spójności, system funkcjonowania polityki spójności w UE, mechanizmy wydatkowania unijnych środków pomocowych w Polsce, środki funduszy europejskich jako pomoc publiczna. ​8
​4. ​Proceduralne aspekty udzielania pomocy publicznej ​Etapy procedury wdrażania środka pomocowego (etap krajowy, etap unijny), program pomocowy, pomoc indywidualna, pomoc nowa, pomoc istniejąca, notyfikacja, pomoc nielegalna, pomoc niezgodna z rynkiem wewnętrznym, pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pomoc do zwrotu, kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie pomocy publicznej, postępowanie przed Prezesem UOKiK, charakter opinii Prezesa UOKiK, postępowanie przed Komisją, rodzaje decyzji Komisji, skargi do TSUE, zasady zwrotu pomocy, zasady współpracy z sądami w zakresie pomocy. ​4
​5. ​Przesłanki pomocy publicznej ​Przesłanka „korzyść ekonomiczna” – różne formy pomocy, okoliczności wyłączające spełnienie przesłanki korzyści, test prywatnego operatora rynkowego, usługi w ogólnym interesie ekonomicznym, przesłanka „naruszenie konkurencji” oraz „wpływ na handel” – realne/potencjalne zniekształcenie konkurencji, realna/potencjalna konkurencja, działanie w warunkach monopolu, rynek otwarty na wymianę handlową, brak eksportu do UE, eksport poza UE, mała wartość pomocy, mała wielkość przedsiębiorcy, mały udział w rynku, działalność o charakterze lokalnym. ​10
​6. ​Ogólne zasady dopuszczalności pomocy w ramach wyłączeń grupowych ​Unijne regulacje dotyczące pomocy wyłączonej grupowo z obowiązku notyfikacji, geneza wyłączeń grupowych, zakres stosowania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (wyłączenia sektorowe i traktatowe, zakaz udzielania pomocy przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej, zasada Deggendorf, analiza przepisów wspólnych dla wszystkich przeznaczeń pomocy wyłączonej blokowo (progi pomocy powodujące obowiązek zgłoszenia, przejrzystość pomocy, efekt zachęty, intensywność pomocy, koszty kwalifikowane, kumulacja, obowiązki informacyjne, monitorowanie), krajowa procedura ubiegania się o pomoc wyłączoną z obowiązku notyfikacji. ​2
​7. Pomoc de minimis ​Unijne zasady udzielania pomocy de minimis (m.in. limity kwotowe, obszary i sektory wykluczone, kumulacja pomocy w ramach różnych limitów de minimis oraz z innymi przeznaczeniami pomocy), krajowe źródła pozyskiwania pomocy de minimis przez przedsiębiorców, dane statystyczne dotyczące pomocy de minimis w Polsce, krajowa procedura ubiegania się o pomoc de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis. 4
​8. Pomoc publiczna na szkolenia, rozwój MŚP i zatrudnienie Warunki dopuszczalności pomocy na zatrudnienie, definicja pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, zatrudnienie osób niepełnosprawnych. ​4
9.​ Definicja MSP Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa partnerskie, przedsiębiorstwa powiązane. ​4
​10. Pomoc publiczna w ramach kapitału podwyższonego ryzyka Warunki dopuszczalności pomocy na finansowanie ryzyka, poziomy występowania pomocy (fundusz, pośrednik finansowy, inwestor prywatny, przedsiębiorstwo kwalifikowane), wielostronne platformy obrotu, koszty rozpoznania. ​4
​11. Pomoc regionalna Unijne zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej (m.in. pojęcie inwestycji początkowej, koszty kwalifikowane, obszary i sektory wykluczone, efekt zachęty, pomoc regionalna w ramach GBER oraz wytycznych, mapa pomocy regionalnej, duży projekt inwestycyjny, kumulacja pomocy), krajowe źródła pozyskiwania pomocy regionalnej przez przedsiębiorców, kazusy dotyczące notyfikacji KE największych kwotowo polskich przypadków pomocy regionalnej, krajowa procedura ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną. ​8
​12. Specjalne strefy ekonomiczne i granty inwestycyjne a pomoc regionalna Zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (historia powstania, pojęcie, zarządzanie strefami, objęcie gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref, zasady udzielania pomocy regionalnej w strefach, koszty kwalifikowane, efekt zachęty, mapa pomocy regionalnej, kumulacja pomocy), procedura udzielania grantów inwestycyjnych, beneficjenci, forma wsparcia. ​12
​13. Pomoc publiczna na ochronę środowiska Założenia polityki pomocowej w obszarze ochrony środowiska naturalnego, szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy na ochronę środowiska oraz polskie rozwiązania bazujące na przepisach o ochronie środowiska. ​4
​14. Pomoc publiczna w sektorze energetycznym Założenia polityki pomocowej w obszarze energetyki, szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy w obszarze energetyki oraz polskie rozwiązania bazujące na przepisach pomocowych w obszarze energetyki. 8​
​15. Pomoc na badania i rozwój Podstawowe definicje w obszarze B+R+I, działalność gospodarcza i niegospodarcza organizacji badawczych, pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą, pomoc dla klastrów innowacyjnych, pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne, zasady współpracy organizacji badawczych z przedsiębiorcami, polskie programy wspierania B+R+I ​8
​16. Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację Sytuacja ekonomiczna a dopuszczalność pomocy, przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej, pomoc na ratowanie, tymczasowa pomoc restrukturyzacyjna, pomoc na restrukturyzację, cel leżący we wspólnym interesie, wkład własny, podział obciążeń, środki ograniczające naruszenia konkurencji, zasada jednorazowości, programy pomocy dla małych i średnich oraz „niedużych państwowych” przedsiębiorców. 8​
​17. Pomoc publiczna w wybranych sektorach Unijne zasady udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, na infrastrukturę sportową i rekreacyjną, infrastrukturę lokalną, na sieci szerokopasmowe, w zakresie kinematografii, radiofonii i telewizji oraz na naprawienie szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, krajowe źródła pozyskiwania pomocy w ramach ww. przeznaczeń, kazusy dotyczące notyfikacji KE najistotniejszych przypadków pomocy w ramach ww. przeznaczeń, krajowa procedura ubiegania się o pomoc w ramach ww. przeznaczeń. ​8
​18. Pomoc w sektorze transportu Występowanie pomocy publicznej w sektorze transportu oraz infrastrukturze transportu, dopuszczalność pomocy w sektorze transportu oraz infrastrukturze transportu, transport lądowy, lotniczy, morski, intermodalny. ​8
​19. Pomoc publiczna na rzecz usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym Unijne regulacje dotyczące rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie publicznym; analiza pojęć charakterystycznych dla pomocy w formie rekompensaty (w tym pojęcie usługi publicznej, aktu powierzenia, okresu powierzenia, rekompensaty, pomiotu powierzającego usługę); metodologia obliczania rekompensaty, unikania nadmiernej rekompensaty oraz zwrotu nadwyżek; analiza określonych w prawie unijnym warunków udzielania rekompensaty: niestanowiącej pomocy publicznej (kryteria Altmark), stanowiącej pomoc de minimis, pomoc publiczną zwolnioną z obowiązku notyfikacji lub pomoc publiczną podlegającą obowiązkowi notyfikacji; krajowe przykłady stosowania przepisów o rekompensacie; obowiązki sprawozdawcze państwa członkowskiego; analiza sprawozdań z rekompensaty udzielonej w Polsce w latach 2012-2015. ​8
​20. ​Pomoc na rzecz rolnictwa i rybołówstwa ​Unijne i krajowe zasady udzielania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie (m.in. definicja pomocy publicznej, koszty kwalifikowane, intensywność pomocy, kumulacja pomocy, efekt zachęty, efekt deadweigth, pomoc w ramach ABER oraz Wytycznych, pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, monitoring i sprawozdawczość oraz procedura ubiegania się o pomoc publiczną). ​8
​21. ​Pomoc publiczna w przepisach prawa podatkowego Pomoc, a ogólne zasady opodatkowania nie stanowiące pomocy publicznej, optymalizacja ściągania należności, pomoc w formie ulg podatkowych (np. pomoc w specjalnych strefach ekonomicznych, jednorazowa amortyzacja) i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (ustawa ordynacja podatkowa i ustawa o finansach publicznych), ulgi w podatkach lokalnych, poręczenia i gwarancje jako forma pomocy, dotacje do barów mlecznych, kwestie proceduralne, zaległość podatkowa jako potencjalna pomoc publiczna. 8​
​22. Wymiar finansowy pomocy publicznej ​Ustalenie właściwego wymiaru pomocy publicznej udzielanej w różnych formach i sprowadzanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach do wartości porównywalnych wyrażonych w ekwiwalencie dotacji brutto i netto, zasady kumulacji pomocy, wpływ oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy na wartość pomocy publicznej, omówienie przepisów krajowych i UE dotyczących zasad ustalania wartości pomocy, korekty wyliczonych wartości udzielonej pomocy publicznej. 8​
​23. Ewaluacja interwencji publicznych ​Wprowadzenie do ewaluacji interwencji publicznych: definicja, podstawowe pojęcia, typy badań ewaluacyjnych, ewaluacja w cyklu realizacji projektów i programów publicznych, logika interwencji publicznej: od wskaźników wkładu, poprzez produkty i rezultaty projektów i programów, metodologia badań ewaluacyjnych: metody ilościowe, jakościowe, pomiar rzeczywistych efektów interwencji publicznych. 8​
​24. Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej Sprawozdawczość podmiotów udzielających pomocy – przygotowanie sprawozdań, przesyłanie sprawozdań, system SHRIMP, korygowanie sprawozdań, monitoring Prezesa UOKiK – gromadzenie sprawozdań, weryfikacja, porządkowanie, agregacja analizy danych, przygotowanie raportu dla Rady Ministrów i dla Komisji Europejskiej, zapewnienie przejrzystości pomocy – system SUDOP, monitoring Komisji – gromadzenia danych, State Aid Scoreboard, weryfikacja ex-post. ​4
​25. Wielkość i struktura pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej Przekrojowe dane o pomocy oraz pomocy de minimis udzielonej w Polsce w ostatnich latach (dane ogółem, podział wg form, rodzajów, przeznaczeń, podmiotów udzielających, województw, wielkości beneficjenta, sektorów, najwięksi beneficjencie pomocy, pomoc w transporcie), pomoc w UE, Polska na tle Unii i innych państw członkowskich w zakresie udzielanej pomocy. 4​


 Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 160.

wykładowcy:

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; kierownik Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej, Podyplomowych Studiów Administracji i zarządzania, Podyplomowych Studiów Zarządzania funduszami europejskimi; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego; uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego, negocjacji akcesyjnych Polski do UE; obecnie bierze udział w procesie decyzyjnym w UE w obszarze konkurencyjności i wzrostu; wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiego Instytutu Spraw Europejskich; badacz i profesor wizytujący na Uniwersytecie w Glasgow oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie.

prof. dr hab. Jacek Szlachta - profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Kolegium Redakcyjnego Gospodarki Narodowej, członek Naukowej Rady Statystyki GUS, członek Akademii Gospodarki Przestrzennej Niemiec, ekspert Komisji Europejskiej w Gruzji. W latach 2002-2004 był przewodniczącym Rady Polityki Regionalnej Państwa. W roku 1995 przewodniczący Komitetu Rozwoju Przestrzennego Państw Morza Bałtyckiego, za jego kadencji przyjęto program VASAB 2000 Plus – Strategia Rozwoju Przestrzennego Państw Morza Bałtyckiego. Był szefem kilkunastu zespołów ekspertów które przygotowywały różne dokumenty dla Rządu, samorządów województw i różnych miast, między innymi: Ekspercką Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowana Kraju (wiceszef zespołu - 2007-2009), Terytorialny Przegląd Polski OECD (szef lokalnego zespołu polskiego - 2007-2008), Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2006-2007), pierwszą i drugą Strategię Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2000-2001 i 2004-2006), pierwszą ewaluację Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 (2003), Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego (1998-1999), raport Zespołu Zadaniowego Komisji Europejskiej ds. Polityki Strukturalnej w Polsce (1996-1997), raport Zespołu Zadaniowego Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce (1995). Był zaangażowany jako ekspert w przygotowywanie pozycji negocjacyjnej Polski w sferze europejskiej polityki spójności na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Kierował zespołami w dwu międzynarodowych programach badawczych finansowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (2001-2002 i 2006-2007).

Sylwia Ojdym – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2000 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2007 r. jest zastępcą Dyrektora tego Departamentu. W latach 2005-2006 odbyła staż oraz pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej zajmując się pomocą publiczną. Pracując w UOKiK prowadziła wiele postępowań notyfikacyjnych dotyczących polskich projektów pomocowych, wielokrotnie uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących konkretnych spraw jak również kwestii bardziej horyzontalnych, obejmujących projekty zmian reguł dopuszczalności pomocy, w tym spotkaniach wielostronnych z innymi państwami członkowskimi. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Aleksandra Szelągowska  – dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie; uczestniczyła w negocjacjach akcesyjnych Polski do UE w zakresie finansowania rolnictwa.

Katarzyna Pamuła-Wróbel - ukończyła studia magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2010 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2014 r. jest naczelnikiem Wydziału Pomocy Horyzontalnej w tym Departamencie. W latach 2012 - 2014, jako reprezentant Polski brała aktywny udział w procesie opracowywania i konsultacji z państwami członkowskimi nowych unijnych reguł w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej wyłączonej blokowo z obowiązku notyfikacji. Od 2014 r. uczestniczy w Grupie Roboczej Państw Członkowskich ds. implementacji unijnej reformy prawa pomocy publicznej. Pracując w UOKiK prowadziła wiele postępowań notyfikacyjnych, postępowań w sprawie skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej. Od 2015 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Robert Zenc – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatrudniony w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK od grudnia 2000 r., obecnie na stanowisku naczelnika Wydziału Pomocy Regionalnej. Specjalizuje się m.in. w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie, pomocy de minimis, pomocy na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową, rekreacyjną i lokalną, wsparcia dla jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz finansowania infrastruktury szerokopasmowej. Do najważniejszych obszarów zainteresowania należy pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego (zwłaszcza gminy), pomoc dla przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych oraz pomoc współfinansowana ze środków unijnych. Autor publikacji z zakresu pomocy publicznej i prawa ochrony konkurencji. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Izabela Kopcińska - ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Europejskie Studia Prawnicze na Uniwersytecie w Glasgow (Wielka Brytania). Od 2009 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów; od 2015 r. na stanowisku głównego specjalisty. Pracując w UOKiK, jest odpowiedzialna w szczególności za przygotowywanie opinii Prezesa UOKiK do projektów pomocy oraz prowadzenie postępowań notyfikacyjnych tych projektów, a także za przygotowanie stanowisk w odniesieniu do projektów unijnych aktów prawnych dotyczących przepisów o pomocy publicznej.  Uczestniczka grupy roboczej ds. pomocy publicznej w transporcie utworzonej z inicjatywy Komisji Europejskiej. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Agnieszka Goluch - ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje w Ministerstwie Rozwoju, specjalista w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i pomocy publicznej. Od 2000 r. zajmuje się tą tematyką. Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sse, zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców działających na terenie stref. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Agnieszka Radzimowska – absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008-2014 Naczelnik Wydziału Pomocy Horyzontalnej w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie koordynuje kwestie pomocy publicznej w Grupie PGE. Ekspert z zakresu pomocy w energetyce i na ochronę środowiska oraz pomocy na badania, rozwój i innowacje, a także w zakresie oceny sposobu i warunków finansowania działań podejmowanych w związku ze świadczeniem usług publicznych (zwłaszcza w odniesieniu do produkcji i dystrybucji energii czy gospodarki odpadami komunalnymi). Brała udział w opracowywaniu projektów programów operacyjnych dotyczących perspektywy finansowej Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz rządowych i samorządowych programów pomocowych. Uczestniczyła również w opracowywaniu tekstu unijnych regulacji dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej (m.in. zasad ramowych o pomocy na badania, rozwój i innowacje, wytycznych o pomocy na ochronę środowiska i energetykę, rozporządzenia o wyłączeniach grupowych) jako ekspert państwa członkowskiego UE delegowany na posiedzenia Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej. Od roku akademickiego 2014/2015 wykładowca na studiach podyplomowych SGH. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla organów udzielających pomocy, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek wdrażających programy operacyjne, a także beneficjentów tej pomocy.

Edyta Kracoń - absolwentka Nauk Politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Starszy Specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Wydział kontraktów i pomocy publicznej, Ministerstwo Rozwoju. Ekspert w zakresie analizy i oceny warunków finansowania działań objętych pomocą publiczną oraz w zakresie tworzenia podstaw prawnych do udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i Inteligentny Rozwój 2014-2020. W trakcie niedawnej reformy przepisów o pomocy publicznej uczestniczyła w opracowywaniu stanowisk RP do unijnych regulacji dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Poprzednio pracowała w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej, Wydział pomocy Horyzontalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmowała się ocenianiem pod katem zgodności z rynkiem wewnętrznym projektów programów pomocowych i ich nowelizacji przewidujących udzielanie wsparcia ze środków funduszy strukturalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych, PO IG oraz PO KL. Specjalista z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy na badania, rozwój i innowacje, pomocy regionalnej, doradczej i pomocy w ramach instrumentów finansowych. Zajmowała się również oceną statusu MŚP. Autor opracowania „Organizacja badawcza i infrastruktura badawcza w świetle przepisów o pomocy publicznej” oraz publikacji w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej: „Budujemy na wiedzy – finansowanie działalności badawczo-rozwojowej po reformie nauki”, „Publiczne finansowanie uczelni i innych organizacji badawczych w kontekście ich współpracy z rynkiem”, „Pomoc Publiczna a służba zdrowia”, „Usprawnienia proceduralne w zakresie kontroli pomocy publicznej – Kodeks najlepszych praktyk i uproszczona procedura”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu pomocy publicznej, unijnej definicji MŚP i funduszy UE.

Stanisław Bienias - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji). Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w naszym kraju. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim. Główny ekspert w zakresie ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji. Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju.

Jacek Partyka – radca ministra w Ministerstwie Finansów, specjalista w zakresie strategii gospodarczych, polityk sektorowych, polityki ochrony konkurencji i konsumentów, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego, uczestniczył w procesie negocjacji akcesyjnych Polski do UE w obszarze pomoc publiczna i obszarze podatki, brał udział w opracowywaniu przepisów prawnych regulujących dopuszczalność i monitorowanie pomocy publicznej w Polsce oraz uczestniczył w pracach nad Systemem Harmonogramowania, Rejestrowania i Monitorowania Pomocy, szkolił pracowników administracji podatkowej i celnej w zakresie reguł dopuszczalności pomocy, pomocą publiczną zajmuje się od 1996 roku.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

​Udział w zajęciach jest obowiązkowy - udział uczestnika na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Wiedza słuchaczy zostanie zweryfikowana w trakcie dwuetapowego/dwuczęściowego egzaminu:

  • część pisemna egzaminu - test jednokrotnego wyboru (czas trwania ok. 15-20 minut). Zakres obejmuje cały materiał, a pytania są przygotowywane przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych – maksymalna liczba punktów do zdobycia - 20,
  • część ustna egzaminu - prezentacja przygotowanego projektu opinii Prezesa UOKiK przed komisją egzaminacyjną. Pod koniec studiów słuchacze samodzielne będą przygotowywali projekt opinii Prezesa UOKiK o zadanej interwencji publicznej (program pomocowy lub pomoc indywidualna). – maksymalna liczba punktów do zdobycia - 80.

Dokument poświadczający zakończenie studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SGH wydane na podstawie wyników egzaminu pisemnego oraz ustnego przeprowadzonych w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane w trakcie studiów.