Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł (płatne jednorazowo).      

:: Numer rachunku dla edycji I ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja I zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na edycję I studiów - od 1 lipca 2015 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Program studiów będzie realizowany podczas zajęć, zorganizowanych w okresie dwóch semestrów oraz obrony prac, łącznie 170 godziny zajęć (14 zjazdów merytorycznych, 15 zjazd – obrony prac, weekendowych, realizowanych co 2 tygodnie: sobota, niedziela w godz. 9.00 - 16.30). Zajęcia będą się odbywały w budynku SGH. Konsultacje: w formie tradycyjnej i on-line.

Studia obejmować będą wykłady monograficzne oraz zajęcia warsztatowe. Zajęcia dydaktyczne będą wykorzystywać metody interaktywne (analizy studiów przypadków, gier symulacyjnych, ćwiczenia i zadania do pracy w grupach).

opis:

​Propozycja Podyplomowych Studiów „Akademia Lobbingu” (AL) jest skierowana do kadry zarządzającej i specjalistycznej przedsiębiorstw. Zarządzanie procesami w działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców umiejętności prowadzenia działań lobbingowych w skali lokalnej i ponadlokalnej.

studia skierowane do:

​Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i młodych przedsiębiorców, pragnących aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityki gospodarczej.

cel studiów:

​Celem głównym studiów jest poprawa świadomości przedsiębiorców dotyczącej możliwości kształtowania prawa poprzez lobbing (prawidłowo rozumiany jako „każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa”, za; Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 7 lipca 2005). U podstaw pomysłu Studiów znajduje się dążenie do pobudzenia aktywności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach dotyczącej optymalizacji tworzonego prawa i regulacji.

Dzięki uczestnictwu w studiach, słuchacze poznają mechanizmy i zasady prowadzenia skutecznych działań lobbingowych na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym, poznają głównych aktorów prowadzących takie działania.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Małgorzata Molęda-Zdziech
Instytut Studiów Międzynarodowych
e-mail: mmoled@sgh.waw.pl
telefon: 225649406

sekretarz programu:

​Małgorzata Madej
telefon: 225649122
e-mail: mmadej@sgh.waw.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:30)

program realizuje:
KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Zajęcie odbywać się będą w 4 blokach.
Blok I:

 • Lobbing w perspektywie międzynarodowej (łącznie 50 godzin)
 • Historia i modele lobbingu (6 godz.)
 • Globalizacja jako kontekst dla działań lobbingowych (4godz.)
 • Lobbing a organizacje międzynarodowe (10 godz.)
 • Lobbing w dyplomacji gospodarczej (6 godz.)
 • Lobbing w dyplomacji kulturalnej (6 godz.)
 • Lobbing jako wyraz aktywnego społeczeństwa obywatelskiego – perspektywa porównawcza (4 godz.)
 • Strategie regulacji lobbingowych prawnych i etycznych – wybrane przykłady (Kanada, USA, Francja, Niemcy, Austria, Litwa) (8 godz.)
 • Lobbysta jako zawód profesjonalizacja działalności lobbingowej (6 godz.)

Blok II:

 • Lobbing na forum Unii Europejskiej (łącznie 36 godzin)
 • Możliwości wywierania wpływu w procesie decyzyjnym w UE (10 godz.)
 • Główni aktorzy lobbingowi – ich metody i strategie działań (10 godz.)
 • Sektorowy lobbing – analiza przykładów dobrych praktyk (8 godz.)
 • Regulacja lobbingu w UE (2 godz.)
 • Zarządzanie działaniami lobbingowymi – style lobbowania (4 godz.)
 • Lobbing a demokracja w Unii Europejskiej (2 godz.)

Blok III:

 • Lobbing w Polsce (łącznie 40 godz.)
 • Prawne uwarunkowania i możliwości prowadzenia lobbingu (6 godz.)
 • Samoregulacja środowiska lobbystów – Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce i Kodeks Etyczny (2 godz.)
 • Wizerunek lobbingu w Polsce (2 godz.)
 • Instytucjonalne możliwości prowadzenia lobbingu: formy konsultacji a administracji rządowej i Sejmie, instytucja „wysłuchania publicznego” (6 godz.)
 • Zakres działalności Komisji Trójstronnej – teoria i praktyka (4 godz.)
 • Strategia lobbingu podmiotów prowadzących lobbing we własnym imieniu: organizacji i stowarzyszeń ekonomicznych (8 godz.)
 • Strategie lobbingu organizacji i stowarzyszeń nieekonomicznych (4 godz.)
 • Lobbing w działalności firm i koncernów międzynarodowych (6 godz.)
 • Lobbing i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych (2 godz.)

Blok IV:

 • Lobbing w praktyce: metody i techniki (łącznie 44 godz.)
 • Współpraca z dziennikarzami i mediami (10 godz.)
 • Zasady przygotowania i prowadzenia kampanii lobbingowej (20 godz.)
 • Jak skutecznie współpracować z administracją publiczną w Polsce (8 godz.)
 • Zasady savoir vivre’u i skutecznego komunikowania się (4 godz.)
 • Wykorzystanie nowych mediów i Internetu w lobbingu – cyberlobbing (2 godz.)

Autorką koncepcji i programu studiów jest dr Małgorzata Molęda-Zdziech z Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.

wykładowcy:

​Wykładowcami na studiach będą wykładowcy SGH, autorzy publikacji naukowych o tematyce lobbingu oraz praktycy w zakresie lobbingu i rzecznictwa interesów: zawodowi lobbyści, lobbyści organizacji gospodarczych, organizacji branżowych,  związków zawodowych, rzecznicy interesów z organizacji pozarządowych, przedstawiciele administracji publicznej i think tanków.

WYKŁADOWCY

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).


Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest od 20 słuchaczy.

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

​Warunkami uczestnictwa w studiach są:

 • ściśle ukierunkowana motywacja,
 • minimum 3 lata kariery zawodowej, 
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • skierowanie od pracodawcy lub zgłoszenie własne wniesienie opłaty za studia (czesne).
warunki ukończenia studiów:

​Praca dyplomowa:

Dodatkowym elementem dydaktyczno-edukacyjnym będzie praca dyplomowa – przygotowana przez słuchacza, w formie rekonstrukcji zrealizowanej lub symulacji planowanej kampanii lobbingowej na forum polskim, europejskim lub międzynarodowym lub rozbudowany esej (22 strony znormalizowane).
Tematy prac (zarówno kampanii jak i esejów) ustalane zostaną w porozumieniu z wybranym promotorem, spośród wykładowców, którzy wyrażą gotowość na prowadzenie słuchacza. Konsultacje prac dyplomowych odbywać się będą na terenie uczelni w ustalonym terminie lub w formie on-line.

Obrona pracy przed wyznaczoną Komisją odbędzie się na terenie uczelni podczas 15. zjazdu.

Świadectwo studiów podyplomowych:

Studia kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów Podyplomowych. Do zaliczenia studiów wymagane jest: uzyskanie wpisu zaliczenia zajęć do indeksu u wszystkich prowadzących zajęcia, przygotowaniu pracy końcowej (dyplomowej), zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminów (testy końcowe), obronieniu z wynikiem pozytywnym pracy dyplomowej.