Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 4000 zł - wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3000 zł - płatna na koniec pierwszego semestru. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje całkowity koszt studiowania, włączając koszt materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.
Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

:: Numer konta ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXXIV zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016, zajęcia rozpoczną się 10 października 2015 roku.

REKRUTACJA ONLINE.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na edycję XXXIV rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2015 r. i trwać będzie do 30 września 2015 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do grona słuchaczy decyduje kolejność zgłoszeń.

czas realizacji:
studia dwu-semestralne
organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym oraz letnim.

Zjazdy zaplanowano na soboty (w godzinach 9:00-18:00) i niedziele (w godzinach 9:00-16:00), 12 dwudniowych spotkań, zgodnie z podanymi poniżej terminami.

Terminy zjazdów XXXIV edycji:

10–11.10.2015
7–8.11.2015
28–29.11.2015
19–20.12.2015
9–10.01.2016
30–31.01.2016
20.02. – 21.02.2016
12–13.03.2016
9–10.04.2016
7–8.05.2016
4–5.06.2016
25–26.05.2016

Egzamin końcowy przed Komisją Egzaminacyjną przewidywany jest na dzień 2 lipca 2016 r. (sobota).

miejsce zajęć:

​Zajęcia w ramach studiów odbywać się będą w SGH w Warszawie, w budynku C przy al. Niepodległości 128.

studia skierowane do:

Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie) i zajmują się zawodowo lub chcą zajmować się w przyszłości rachunkowością, w tym prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach świadczących tego typu usługi.

cel studiów:

​Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy (od podstaw) z zasadami prowadzenia rachunkowości, a także uzupełnienie i pogłębienie już posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w tej dziedzinie.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Małgorzata Paszula
telefon: 570387099

sekretariat studiów:

​Instytut  Rachunkowości
al. Niepodległości 128
budynek C, pokój 6/1, VI piętro
02-554 Warszawa

telefon: 225649289
fax: 225648613

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

dr Hanna Bystrzycka
email: hbystr@sgh.waw.pl lub kr@sgh.waw.pl 
telefon: 533893947

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Szczegółowy zakres przedmiotowy Podyplomowych Studiów Rachunkowości

Blok I – Rachunkowość finansowa

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 3. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
 4. Zasady wyceny i ewidencji zdarzeń dotyczących:
  a) rzeczowych i finansowych aktywów trwałych
  b) rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych
  c) kapitałów (funduszy) własnych i kapitałów obcych
  d) ustalania wyniku finansowego i jego podziału

Blok II – Sprawozdawczość finansowa

 1. Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 2. Zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego

Blok III – Rachunek kosztów

 1. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym rachunkowości
 2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej
 3. Metody rozliczania kosztów działalności podstawowej jednostki

Blok IV – Laboratorium z rachunkowości finansowej

Blok V – Podatki w rachunkowości

 1. Podatki pośrednie 
 2. Podatki bezpośrednie
 3. Podatki i opłaty lokalne

Blok VI – Prawo

 1. Podstawy prawa pracy, cywilnego, handlowego i działalności gospodarczej
 2. System podatków w Polsce

Blok VII – Seminarium dyplomowe

Program studiów obejmuje łącznie 216 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 144 godzin wykładów, 32 godziny ćwiczeń audytoryjnych, 30 godzin laboratorium komputerowego oraz 10 godzin seminarium dyplomowego.

wykładowcy:

​Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi SGH oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).
Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rachunkowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PSR XXXIII - rekrutacja.

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Katedry po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z sekretarzem studiów:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rachunkowości
al. Niepodległości 128 p. 6/1
02-554 Warszawa

Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

W przypadku braku przesłania lub dostarczenia kompletu dokumentów rezerwacja będzie anulowana po upływie 14 dni od daty dokonania rejestracji w ISSP.

wymagane dokumenty:
 • umowa o warunkach odpłatności za studia (pobierz plik),
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia.
  Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenie, stwierdzającego uprawnia dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozliczania Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące nostryfikacji dyplomu znajdują się na stronie DOiRD.​

zasady realizacji studiów:

​Program realizowany jest na wykładach z:

 • Rachunkowości finansowej,
 • Rachunku kosztów,
 • Sprawozdawczości finansowej,
 • Prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego,
 • Podatków w rachunkowości.

oraz na ćwiczeniach audytoryjnych z:

 • Rachunkowości finansowej,
 • Rachunku kosztów. 

Zapewniamy także praktyczną naukę prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programu komputerowego SYMFONIA (laboratorium komputerowe).

warunki ukończenia studiów:

​Słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy z następujących przedmiotów: Prawo, Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Rachunek kosztów.

Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości są:

 • zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów, 
 • udział w zajęciach laboratorium komputerowego,
 • złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy końcowej,
 • złożenie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną.

Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie rachunkowości w tym kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 9. maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych od 9.08.2014 r. zniesiony został obowiązek ubiegania się o licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.