Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł (wpłata jednorazowa).
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach. Pierwsza rata 4000 zł przy składaniu dokumentów (rejestracji on-line), druga 3200 zł płatna do końca kwietnia 2017 r.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.:: Numer rachunku dla edycji XX ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XX zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w lutym 2017 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na XX edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od maja tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w trakcie trzech kolejnych dni: w piątek (od godz. 15:00 do 20:30), sobotę (od godz. 9:00 do 16:00) oraz niedzielę (od godz. 9:00 do 16:00).

Terminy zjazdów dla edycji XX:

24-26 lutego 2017 r.
24-26 marca 2017 r.
28-30 kwietnia 2017 r.
26-28 maja 2017 r.

pozostałe terminy zjazdów zostaną podane do wiadomości wkrótce

opis:

​Studia oferują najnowszą wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz ustawy o rachunkowości, a także rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i analizy finansowej, w stopniu niezbędnym dla praktycznego rozumienia, interpretacji treści i wykorzystania informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSR/MSSF.

MSSF zostaną omówione  przez pryzmat:

 • zakresu kluczowych standardów oraz wpływu przyjętych w nich rozwiązań na kształt sprawozdania finansowego i sytuację finansową jednostki sprawozdawczej prezentowaną w tym sprawozdaniu,
 • wpływu na sprawozdanie finansowe ujawnień wymaganych przez poszczególne MSR/MSSF,
 • wpływu na sprawozdanie finansowe różnych metod wyceny dopuszczonych przez MSR/MSSF,
 • możliwości kształtowania sytuacji finansowej prezentowanej w sprawozdaniu finansowym poprzez wykorzystanie informacji z innych niż finansowy działów np. controllingu i rachunkowości zarządczej,
 • ryzyka oszustw w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według MSSF,
 • problemów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych w omawianych obszarach,
 • współpracy z biegłym rewidentem.
studia skierowane do:

​Studia są skierowane do:

 • osób, które interesują się sprawozdawczością finansową oraz podejmują na jej podstawie decyzje ekonomiczne,
 • osób wykorzystujących informacje finansowe do oceny działalności firmy,
 • osób korzystających ze sprawozdań finansowych przy opracowaniu prognoz i analiz, 
 • zarządu i rad nadzorczych, w tym komitetów audytu,
 • osób zaangażowanych w proces sporządzania sprawozdania finansowego,
 • analityków finansowych zainteresowanych poszerzeniem swoich umiejętności i kompetencji w obszarze wykorzystania informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych do opracowywania trafnych prognoz i rzetelnych analiz,
 • innych osób, które chciałyby rozumieć, interpretować i stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

  Zdobyta wiedza pozwoli na lepsze porozumienie między pracownikami pionu finansowego i pracownikami innych pionów.
cel studiów:

​Celem tych studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej umożliwiającej  praktyczne rozumienie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Wiedza ta jest niezbędna dla osób korzystających z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych: menedżerów, członków zarządu i rad nadzorczych, w tym komitetów audytu, pracowników działów finansowo-księgowych, banków, analityków finansowych oraz innych którzy chciałyby rozumieć, interpretować i stosować MSSF.

DLACZEGO WARTO
Na studiach przekazywana jest w sposób przystępny (zrozumiały dla osób nie znających rachunkowości) wiedza z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o MSR/MSSF, a także elementów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w stopniu niezbędnym dla potrzeb rozumienia, analizy i interpretowania sprawozdań finansowych.

WSPÓŁPRACA
Wykładowcy studiów podyplomowych uczestniczą w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości, Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, w badaniach sprawozdań finansowych oraz projektach doradczych realizowanych przez firmę MacAuditor Sp z o.o.

NASZE ATUTY
Po zrealizowaniu programu tych studiów absolwent będzie posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej. Nabędzie umiejętności identyfikowania, ewidencjonowania oraz analizowania podstawowych zdarzeń jednostek gospodarczych a także umiejętności sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości. Kończący te studia absolwent posiadać będzie również podstawową wiedzę w zakresie rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, wyceny przedsiębiorstw, analizy sprawozdań finansowych oraz oceny kondycji majątkowo - finansowej przedsiębiorstwa.
 Program przeznaczony jest dla  osób , od których wymagane są  umiejętności rozumienia i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz Ustawy o rachunkowości: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych , księgowych, członków rad nadzorczych, zarządzających.

KORZYŚCI DLA STUDENTA
Absolwent studiów posiada m.in. wiedzę dotyczącą:

 • znaczenia sprawozdawczości finansowej i jej założeń koncepcyjnych
 • prezentacji sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR i Ustawą o rachunkowości,
 • ujęcia w księgach aktywów,  zobowiązań oraz kapitałów,
 • ujęcia w księgach przychodów z tytułu umów z klientami (w tym kontraktów długoterminowych) oraz kosztów,
 • przesłanek świadczących o utracie wartości oraz zasad związanych z kalkulacją odpisu na poziomie pojedynczych aktywów oraz ośrodków generujących środki pieniężne,
 • identyfikacji różnic przejściowych oraz rozliczenia aktywów oraz rezerw z tytułu podatku odroczonego w sprawozdaniach jednostkowych, 
 • oceny charakteru umów leasingowych oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym
 • zakresu oraz celowości prac wykonywanych przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych,
 • technik analizy finansowej oraz wniosków do jakich może ona prowadzić,
 • rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY
Absolwent studiów umie korzystać z informacji, których dostarcza rachunkowość finansowa i zarządcza. Zdobyta wiedza pozwala na lepsze porozumienie między pracownikami pionu finansowego i pracownikami innych pionów.

OPINIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
"Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wszystkim Państwu za wkład w przygotowanie zajęć i koordynację studiów. Będę bardzo miło wspominać ten czas a przedstawiony materiał naukowy przez wiele lat będzie mi towarzyszyć w pracy zawodowej.
A.O."

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. zw. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska
telefon: 225649240, 225649241
e-mail: gertruda.swiderska@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​Magdalena Lewicka
telefon: 225649240, 225649241
e-mail: krm@sgh.waw.pl  

sekretariat studiów:

​Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
ul. Rakowiecka 24
 budynek A, pokój 329

02-521 Warszawa

telefon: 225649240, 225649241
adres e-mail: krm@sgh.waw.plInformacji udziela i zapisy przyjmuje: Magdalena Lewicka (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00).

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

​​Międzynarodowe standardy rachunkowości zostaną omówione przez pryzmat:

 • zakresu kluczowych standardów oraz wpływu przyjętych w nich rozwiązań na kształt sprawozdania finansowego i sytuację finansową jednostki sprawozdawczej prezentowaną w tym sprawozdaniu,
 • wpływu na sprawozdanie finansowe ujawnień wymaganych przez poszczególne MSR/MSSF,
 • możliwości kształtowania sytuacji finansowej prezentowanej w sprawozdaniu finansowym poprzez wykorzystanie informacji z innych niż finansowy działów np. controllingu i rachunkowości zarządczej,
 • ryzyka oszustw w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według MSSF
  problemów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych w omawianych obszarach.

Po ukończeniu studiów słuchacz:

 • zna ideę tworzenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF jako odpowiedzi na oczekiwania biznesu,
 • potrafi analizować i interpretować sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, w tym określić wpływ przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości na dane finansowe i informacje niefinansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym,
 • wie jakie znaczenie dla prawidłowej treści sprawozdania finansowego mają informacje wewnętrzne dostarczane do pionu finansów,
 • wie na czym polega współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe.
wykładowcy:
 • Prof. dr hab. Gertruda K. Świderska, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH, Biegły rewident
 • Prof. dr hab. Aleksandra Duliniec, Katedra Rynków Kapitałowych, SGH
 • dr hab. Tomasz Berent, Zakład Zarządzania Finansowego przy Katedrze Rynków Kapitałowych, SGH
 • Dr Mariusz Karwowski, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH, Biegły rewident
 • Dr Małgorzata Krysik, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH
 • Dr Marcin Pielaszek, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH, Biegły rewident
 • Dr Monika Raulinajtys-Grzybek, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH
 • Dr Renata Sochacka, Biegły rewident, KPMG Sp. z o.o.
 • Dr Paweł Warowny, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH
 • Dr Wojciech Więcław, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Biegły rewident
 • Mgr Szczepan Borowski, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH oraz Partner w Mac Auditor Sp. z o.o., Biegły rewident
 • Mgr Michał Kariozen, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH oraz Partner Mac Auditor Sp. z o.o., Biegły rewident
 • Mgr Agnieszka Pojedynek, Kierownik Działu Outsourcingu Usług Księgowych, Mac Auditor Sp. z o.o., Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Mgr Radosław Świderski, Prezes Mac Auditor Sp. z o.o., Biegły rewident
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).


Kryterium dodatkowym jest znajomość podstaw rachunkowości.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • Pozytywna ocena z egzaminu rachunkowość finansowa cz. 1 (test + zadania),
 • Pozytywna ocena z egzaminu z wybranych elementów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej (test + zadania),
 • Pozytywna ocena z pracy końcowej przygotowanej w formie opracowania studia przypadku z rachunkowości finansowej oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony tej pracy.

  Ocena na świadectwie jest średnią ważoną ze wszystkich egzaminów.