Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł – łącznie ze złożeniem dokumentów (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: 3 500 zł za każdy semestr, płatne z góry: I rata- łącznie ze złożeniem dokumentów; II rata do końca września 2015 r.) – edycja XIII.

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku dla edycji XIII ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Uruchomienie XIII-ej edycji studiów planowane jest na rok 2015.

​Edycja XII została uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 (zajęcia rozpoczęły się w marcu 2014 r.).


termin zapisów na studia:

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Studiów Podyplomowych (ISSP), a zostanie zakończy się pod koniec marca lub z chwilą wyczerpania limitu miejsc na studia.

czas realizacji:
studia dwu-semestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych (łącznie dziesięć zjazdów): w soboty w godz. 10:00-13:30 oraz 14:30-19:05, w niedziele w godz. 9:00-15:05.

Informacje o miejscu i terminach zajęć zostaną wysłane nie później niż na 2 tygodnie przed terminem pierwszego zjazdu osobom, które złożyły komplet dokumentów w formie papierowej (łącznie z dowodem wpłaty).

cel studiów:

​Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie.

partnerzy/patroni studiów:

​Studia pod patronatem Prezesa UZP, organizowane we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych

kierownik programu:

​prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

sekretarz programu:

​Agnieszka Kozłowska

sekretariat studiów:

​Zakład Prawa Gospodarczego
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 320

z dopiskiem: "Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne".

Informacji udziela:
Agnieszka Kozłowska (w godzinach 16:30-17:30, od poniedziałku do piątku)
telefon: 509251601

dyżur w Katedrze Prawa Gospodarczego: we wtorki 17:00-17:45 (w dniu 24 lutego 2015 r. wyjątkowo w godz. 19:00-19:45).

e-mail: akozlowsk@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​I. System zamówień publicznych RP, 30 godz. (12 ECTS)

 1. Cele procedury udzielania zamówienia publicznego
  a) zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych
  b) racjonalne wydatkowanie środków
  c) przejrzyste wydatkowanie środków
 2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (pojęcie zamawiającego; przesłanki przedmiotowe – pojęcie dostawy, usługi, roboty budowlanej; pojęcie zamówienia publicznego oraz postępowania o zamówienie publiczne)
 3. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy PZP
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. Szacowanie wartości zamówienia
 6. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  a) warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie
  b) sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  c) zasady wnoszenia i zatrzymania wadium
  d) związanie ofertą
  e) kryteria oceny ofert
  f) podwykonawstwo
 7. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
  a) publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
  b) tryby udzielania zamówień publicznych
  c) szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów
  d) wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ
 8. Wybór oferty najkorzystniejszej
  a) uzupełnienie oferty
  b) wyjaśnienie oferty
  c) poprawienie oferty
  d) odrzucenie oferty
  e) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

II. Zamówienia publiczne - studia przypadków 34 godz. (12 ECTS)

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Szacowanie wartości zamówienia
 3. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  a) warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie
  b) sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  c) zasady wnoszenia i zatrzymania wadium
  d) związanie ofertą
  e) kryteria oceny ofert
  f) podwykonawstwo
 4. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
  a) publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
  b) tryby udzielania zamówień publicznych
  c) szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów
  d) wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ
 5. Wybór oferty najkorzystniejszej
  a) uzupełnienie oferty
  b) wyjaśnienie oferty
  c) poprawienie oferty
  d) odrzucenie oferty
  e) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 6. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne

III. Umowy w sprawie zamówień publicznych, 10 godz. (6 ECTS) - nieważność, unieważnienie, zmiana

IV. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych, 10 godz. (6 ECTS)

V. Zamówienia publiczne w orzecznictwie, 10 godz. (6 ECTS)

VI. Zamówienia sektorowe, 5 godz. (3 ECTS)

VII. Zamówienia publiczne w UE, 10 godz. (6 ECTS)

VIII. Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji, 10 godz. (6 ECTS)

 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 2. Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom
 3. Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
 4. Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
 5. „Zielone” zamówienia publiczne

IX. Zarządzanie w sektorze publicznym, 6 godz. (3 ECTS)

X. System kontroli zamówień publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 10 godz. (6 ECTS)

XI. Elementy prawa cywilnego i handlowego, 15 godz. (6 ECTS)

XII. Partnerstwo publiczno – prywatne, 10 godz. (6 ECTS)

Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin dydaktycznych (78 ECTS).

wykładowcy:
 • ​prof. dr hab. Andrzej Panasiuk
 • dr Aleksandra Sołtysińska, sędzia SO
 • Jacek Sadowy, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • dr Dariusz Piasta, Vice Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • mec. Tomasz Siedlecki
 • prof. dr hab. Alojzy Zalewski
 • dr Jan Nowacki
 • dr Jan Kryński
 • mgr Elżbieta Zdanowicz
 • mgr Marcin Skowron, Urząd Zamówień Publicznych
 • mgr Wojciech Hartung
 • mec. Agnieszka Kozłowska
 • mec. Tomasz Gałecki
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLILNE).

wymagane dokumenty:
 • umowa o warunkach odpłatności za studia (pobierz plik),
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia.
  Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
warunki ukończenia studiów:

​Na zakończenie studiów słuchacz pisze pracę dyplomową z tematyki objętej powyższym programem oraz zdaje egzamin końcowy (obrona pracy dyplomowej).