Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł – łącznie ze złożeniem dokumentów (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: 3 500 zł za każdy semestr, płatne z góry: I rata – łącznie ze złożeniem dokumentów; II rata do końca września 2016 r.) – edycja XIV.

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

XIV edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016, zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie marca 2016 r.

​Edycja XIII została uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 (zajęcia rozpoczęły się w kwietniu 2015 r.).


termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XIV edycję studiów zostanie uruchomiona 27 stycznia 2016 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych (łącznie dziesięć zjazdów): w soboty w godz. 10:00-13:30 oraz 14:30-19:05, w niedziele w godz. 9:00-15:05.

Informacje o miejscu i terminach zajęć zostaną wysłane nie później niż na 2 tygodnie przed terminem pierwszego zjazdu osobom, które złożyły komplet dokumentów w formie papierowej (łącznie z dowodem wpłaty).

cel studiów:

​Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie.

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

​Studia pod patronatem Prezesa UZP, organizowane we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych

kierownik programu:

​prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

sekretarz programu:

​Agnieszka Kozłowska

sekretariat studiów:

​Zakład Prawa Gospodarczego
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 320

z dopiskiem: „Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne”.

Informacji udziela:
Agnieszka Kozłowska (w godzinach 16:30-17:30, od poniedziałku do piątku)
telefon: 509251601

Dyżur w Katedrze Prawa Gospodarczego: we wtorki 17:00-17:45, od października do czerwca.

e-mail: akozlowsk@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​I. System zamówień publicznych RP, 30 godz. (12 ECTS)

 1. Cele procedury udzielania zamówienia publicznego
  a) zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych
  b) racjonalne wydatkowanie środków
  c) przejrzyste wydatkowanie środków
 2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (pojęcie zamawiającego; przesłanki przedmiotowe – pojęcie dostawy, usługi, roboty budowlanej; pojęcie zamówienia publicznego oraz postępowania o zamówienie publiczne)
 3. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy PZP
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. Szacowanie wartości zamówienia
 6. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  a) warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie
  b) sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  c) zasady wnoszenia i zatrzymania wadium
  d) związanie ofertą
  e) kryteria oceny ofert
  f) podwykonawstwo
 7. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
  a) publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
  b) tryby udzielania zamówień publicznych
  c) szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów
  d) wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ
 8. Wybór oferty najkorzystniejszej
  a) uzupełnienie oferty
  b) wyjaśnienie oferty
  c) poprawienie oferty
  d) odrzucenie oferty
  e) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

II. Zamówienia publiczne - studia przypadków 30 godz. (12 ECTS)

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Szacowanie wartości zamówienia
 3. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  a) warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie
  b) sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  c) zasady wnoszenia i zatrzymania wadium
  d) związanie ofertą
  e) kryteria oceny ofert
  f) podwykonawstwo
 4. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
  a) publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
  b) tryby udzielania zamówień publicznych
  c) szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów
  d) wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ
 5. Wybór oferty najkorzystniejszej
  a) uzupełnienie oferty
  b) wyjaśnienie oferty
  c) poprawienie oferty
  d) odrzucenie oferty
  e) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 6. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne

III. Umowy w sprawie zamówień publicznych, 10 godz. (6 ECTS) - nieważność, unieważnienie, zmiana

IV. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych, 10 godz. (6 ECTS)

V. Zamówienia publiczne w orzecznictwie, 10 godz. (6 ECTS)

VI. Proces inwestycyjno-budowlany, 10 godz. (6 ETS)

VII. Zamówienia publiczne w UE, 10 godz. (6 ECTS)

VIII. Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji, 10 godz. (6 ECTS)

 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 2. Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom
 3. Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
 4. Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
 5. „Zielone” zamówienia publiczne

IX. Zarządzanie w sektorze publicznym, 6 godz. (3 ECTS)

X. System kontroli zamówień publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 10 godz. (6 ECTS)

XI. Elementy prawa cywilnego i handlowego, 14 godz. (6 ECTS)

XII. Partnerstwo publiczno – prywatne, 10 godz. (6 ECTS)

Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin dydaktycznych (78 ECTS).

wykładowcy:
 • prof. dr hab. Z. Niewiadomski
 • prof. dr hab. Andrzej Panasiuk
 • prof. dr hab.  Alojzy Zalewski
 • dr Aleksandra Sołtysińska, sędzia SO
 • Jacek Sadowy, b. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
 • mec. Tomasz Siedlecki
 • dr Jan Nowacki
 • dr Jan Kryński 
 • mgr Wojciech Hartung
 • mec. Agnieszka Kozłowska
 • mec. Tomasz Gałecki
 • mgr Elżbieta Zdanowicz
 • mgr Marcin Skowron
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Na zakończenie studiów słuchacz pisze pracę dyplomową z tematyki objętej powyższym programem oraz zdaje egzamin końcowy (obrona pracy dyplomowej).