Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: 5000 zł i 2500 zł).

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

(w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie "I rata" lub "II rata").

termin uruchomienia studiów:

Edycja VIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się 22 października 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na VIII edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w lipcu następnego roku.

Wszystkie zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele.

Planowany harmonogram zjazdów – edycja VIII

Semestr zimowy:
1. 22-23.10.2016 r
2. 26-27.11.2016 r.
3. 10-11.12.2016 r.
4. 21-22.01.2017 r.
5. 04-05.02.2017 r.

Semestr letni:
1. 04-05.03.2017 r.
2. 01-02.04.2017 r.
3. 22-23.04.2017 r.
4. 20-21.05.2017 r.
5. 10-11.06.2017 r.
6. 24-25.06.2017 r.

opis:

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Zakład Prawa Gospodarczego uruchamia kolejną edycję Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym. Studia są skierowane do szeroko pojętego sektora medyczno – farmaceutycznego.

cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom – osobom działającym w szeroko pojętym sektorze farmaceutycznym i medycznym - kompleksowej i wieloaspektowo poszerzonej wiedzy menedżerskiej z zakresu finansów, zarządzania, prawa, marketingu oraz kierowania ludźmi, co umożliwi im swobodne pełnienie wszelkich funkcji menedżerskich oraz wykonywanie związanych z tym zadań w nowoczesnych przedsiębiorstwach, działających w warunkach gospodarki konkurencyjnej.
Dążenie do realizacji kompleksowego, posiadającego walor praktyczności programu, obejmującego zagadnienia, które stwarzają w praktyce istotne trudności, wywołało konieczność jego podzielenia na wiele specjalistycznych wykładów, prowadzonych przez najlepszych specjalistów wywodzących się zarówno ze Szkoły Głównej Handlowej, jak i innych ośrodków akademickich oraz praktyki gospodarczej.
Wysoką renomę i uznanie potwierdzają uzyskiwane od absolwentów wyniki badań ankietowych wskazujące na bardzo wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny studiów.

STRONA PROGRAMU

sekretariat studiów:

​Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
dr Marcin Mikołajczyk
telefon: 697798964
e-mail: marcin.mikolajczyk@sgh.waw.pl 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres Zakładu Prawa Gospodarczego z dopiskiem Podyplomowe Studia Zarządzanie Biznesem Medycznym.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakład Prawa Gospodarczego
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa 

telefon: 225649318
telefax: 225649317

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Blok I – Problematyka ochrony zdrowia - 20 h

 • Organizacja „ochrony zdrowia” - historia i teraźniejszość
 • Organizacja ochrony zdrowia na przykładzie wybranych krajów
 • Prawo medyczne – podstawowe regulacje i akty prawne
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych - doświadczenia polskie i modele zagraniczne
 • Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej; wyzwania, możliwości i ograniczenia
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, TQM procesy decyzyjne
 • Rola, znaczenie i prawa pacjenta – ograniczenie systemu czy katalizator rozwoju?
 • EBM i HTA narzędzia obiektywizacji procesów decyzyjnych
  IT w ochronie zdrowia
 • Polityka lekowa państwa, miejsce NFZ w relacjach przemysł farmaceutyczny świadczeniodawcy, znaczenie aptek dla systemu ochrony zdrowia

Blok II - Zarządzanie - 20 h

 • Analiza otoczenia
 • Formułowanie strategii
 • Strategia błękitnego oceanu
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Realizacja strategii 
 • Zarządzanie personelem, motywowanie i tworzenie zaangażowania pracowników
 • Tworzenie środowisk innowacyjnych w organizacji i zarządzanie innowacjami
 • Budowanie relacji wewnątrz organizacji – analiza klientów wewnętrznych

Blok III - Finanse przedsiębiorstwa - 15 h

 • Cele przedsiębiorstwa a równowaga finansowa
 • Decyzje finansowe a pozycja finansowa przedsiębiorstwa
 • Ocena progu rentowności a podstawowe strategie finansowe 
 • Powiązanie zadań operacyjnych i długookresowych
 • Podstawy metody budżetowania przedsiębiorstwa
 • Organizacja budżetowania dystrybucji 
 • Zarządzanie płynnością finansową a kapitał pracujący 
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych - ocena efektywności i ryzyka 
 • Kalkulacja kosztu kapitału
 • Kształtowanie struktury kapitału a wartość firmy

Blok IV - Psychologia biznesu - 30 h

 • Organizacja- misja, kultura, rozwój
 • Misja, cele i strategia w organizacji 
 • Kształtowanie kultury organizacji
 • Organizacje uczące się (OU)
 • Kierowanie zmianą w organizacji
 • Zmiana w rozwoju organizacji
 • Proces i etapy zmiany
 • Uczestnicy zmian w organizacji
 • Pokonywanie oporu wobec zmian
 • Opór przed zmianami
 • Pokonywanie barier wprowadzania zmian
 • Komunikowanie zmian w organizacji
 • Ograniczanie rozmiaru stresu związanego z wprowadzaniem zmian
 • Umiejętność negocjowania jako kluczowa kompetencja członków organizacji
 • Psychologiczne fazy negocjacji – dynamika procesu
 • Negocjacje w praktyce
 • Obrona przed manipulacją

Blok V - Prawo – 30 h

 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Spółka handlowa jako forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa
 • Prawo farmaceutyczne
 • Regulacje prawne sektora farmaceutycznego
 • Wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego 
 • Obrót produktami leczniczymi
 • Nadzór nad rynkiem farmaceutycznym 
 • Ochrona własności przemysłowej produktów leczniczych
 • Odpowiedzialność karna na gruncie prawa farmaceutycznego 
 • Własność przemysłowa
 • Patenty i wyłączność danych 
 • Podstawy ochrony patentowej leków 
 • SPC - dodatkowe prawa ochrony - zakres i aktualna praktyka Urzędu Patentowego 
 • Porozumienie TRIPS
 • Znaki towarowe 
 • Nazwy leków 
 • Posługiwanie się w reklamie leków oznaczeniami chronionymi
 • Kryteria wyboru nazw leków 
 • Nazwy leków a domeny internetowe 
 • Wytyczne URPL w zakresie nazewnictwa leków 
 • Import równoległy leków

Blok VI - Marketing - 25 h

 • Wyzwania współczesnego biznesu a działalność marketingowa firm
 • Marketing a sukces rynkowy przedsiębiorstw (analiza przypadków)
 • Źródła przewagi konkurencyjnej firm na rynku polskim
 • Koncepcja i pojęcie marketingu – wrażliwość rynkowa przedsiębiorstwa
 • Cechy marketingowej orientacji firmy (case-study)
 • Źródła krytyki i zarzuty wobec tradycyjnego marketingu
 • Współczesna rola i zadania marketingu w firmie
 • Budowanie i dostarczanie wartości dla klienta - nowe podejście do myślenia o rynku i marketingu
 • Pojęcie i cykl planowania i zarządzania marketingiem – plan marketingowy (struktura, cele)
 • Narzędzia analiz marketingowych (wskaźnikowa, SWOT, BCG, GE itp.)
 • Rola i proces budowania wiedzy rynkowej
 • Narzędzia i metody badan rynku
 • Misja, cele i strategie marketingowe – podstawowe narzędzia
 • Strategia konkurencji
 • Segmentacja i pozycjonowanie – koncepcja USP
 • Strategiczny a operacyjny marketing - Koncepcja 4P, 5P i 7P
 • Marketingowe postrzeganie produktu a polityka produktu
 • Proces i narzędzia komunikacji rynkowej
 • Polityka cen
 • Proces i metody dystrybucji towarów

Blok VII - Public relations (PR) - 20 h

 • Public Relations - podstawowe pojęcia, źródła, funkcje społeczne, podstawy psychologiczne
 • Podstawy komunikacji społecznej. 
 • PR korporacyjny a PR produktowy. 
 • Wykorzystanie Internetu w PR. 
 • Kreowanie wizerunku osoby, firmy, produktu. 
 • Komunikacja kryzysowa. 
 • Media Relations. Zasady współpracy ze środowiskiem dziennikarskim. 
 • Prawo prasowe i prawo autorskie. 
 • Monitoring mediów. 
 • Projektowanie strategii komunikacyjnych i kampanii PR oraz ich realizacja. 
 • Redakcja tekstów PR. 
 • Przygotowanie konferencji. Press kit. Biuro prasowe. 
 • Konferencja prasowa – symulacja. 
 • Organizacja imprez – events PR. 
 • Sponsoring. Negocjacje. 
 • Warsztaty medialne. Techniki wystąpień publicznych, przemawiania i prezentacji. 
 • Język wypowiedzi publicznej, manipulacje językowe. Sztuka prezentacji i autoprezentacji.

  Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych.

  Dodatkowo program zawiera warsztaty z biznes planu oraz spotkania seminaryjne.
wykładowcy:

​Wykładowcami studiów są renomowani pracownicy naukowo-dydaktyczni m.in.:

 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  a także wybitni praktycy związani z rynkiem m.in.:
 • KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa,
 • Medyczny Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów S.A.”
 • Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty

Lista wykładowców studiów:

 • dr hab. Tomasz Siemiątkowski prof. SGH, adwokat
 • dr hab. Maria Aluchna prof. SGH
 • dr hab. Robert Kozielski prof. UŁ
 • dr hab. Tomasz Cicirko prof. SGH
 • dr hab. Rafał Mrówka prof. SGH
 • dr Łukasz Boberek
 • dr Mariusz Kondrat, rzecznik patentowy, adwokat
 • dr Marcin Mikołajczyk
 • dr Olga Mikołajczyk
 • dr Zbigniew Pawlak
 • dr Mikołaj Pindelski
 • dr Jacek Sobek 
 • adw. Adam Kliś
 • dyrPrezes. Tomasz Kwiatkowski
 • SSR dr Tomasz Szczurowski
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, a także złożenie i obrona pracy końcowej.

EGZAMINY:

Po I semestrze: marketing i finanse;
Po II semestrze: zarządzanie i prawo.