Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 7300 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata 4000 zł, druga rata 3300 zł).

W opcji studiów skoordynowanych opłata manipulacyjna w wysokości 3990 zł wpłacana jest na konto drugiego kierunku.
 
W ramach uiszczonej opłaty uczestnicy otrzymają: 

  • książki poszerzające treść wykładów, 
  • materiały do wykładów (około 600 stron).

Czesne obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP​).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXVII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

Edycja XXVI została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na edycję XXVII prowadzona będzie od 1 kwietnia 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE


czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są w sposób ciągły (aż do wyczerpania limitu miejsc).

Zajęcia w ramach studiów odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu - w soboty (9:00-17:00) i w niedziele (9:00-14:20). 

miejsce zajęć:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

opis:

​NOWOŚĆ!!! Studia podyplomowe skoordynowane!

Dwa studia podyplomowe w jednym roku, za łączną cenę zbliżoną do ceny jednych studiów. Wiesz więcej za mniej. Oszczędzasz czas i pieniądze! Efektywniej i skuteczniej podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe w prestiżowej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Oferta obejmuje studia podyplomowe skoordynowane z zakresu Zarządzania Wartością Firmy www.sgh.waw.pl/pszwf oraz z zakresu Alternatywnych Źródeł Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa www.sgh.waw.pl/psazknrif. Oba studia są skoordynowane merytorycznie, programowo i organizacyjnie. Programy studiów i terminy zajazdów są tak zaprojektowane, że umożliwiają słuchaczowi uczestnictwo we wszytkach zajęciach na obu studiach. Dzięki koordynacji merytorycznej, programowej i organizacyjnej wysiłek studenta jest mniejszy niż gdyby studiował na dwóch studiach w systemie studiów nieskoordynowanych. Koszty łączne ukończenia obu studiów też są mniejsze niż w systemie nieskoordynowanym.

Możesz w ciągu roku ukończyć równolegle dwa studia podyplomowe za cenę jednego z małym dodatkiem pokrywającym koszty administracyjne.
Warunkiem odbycia dwóch studiów w jednym roku jest złożenie dokumentów na oba studia podyplomowe, opłacenie czesnego za jedno Studium wiodące i wpłacenie opłaty manipulacyjnej za drugie Studium uzupełniające w wysokości 3990 złotych (płatne na numer konta II kierunku).
Przy wyborze opcji skoordynowanej należy złożyć 2 komplety dokumentów.

studia skierowane do:

​Studia adresowane są do:  

  • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które chcą poznać zasady zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanego na długookresowy wzrost wartości,
  • menedżerów wszystkich szczebli z przedsiębiorstw prywatnych i prywatyzowanych zaangażowanych w proces restrukturyzacji i pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw,
  • absolwentów, którzy chcą nabyć umiejętności niezbędne do awansu i objęcia w przyszłości znaczących funkcji menadżerskich,
  • konsultantów, doradców oraz analityków finansowych pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu metod i technik zwiększania wartości firmy.
cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej światowej wiedzy z dziedziny budowy, zarządzania i wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz praktycznych umiejętności związanych z tymi zagadnieniami.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr hab. Alfred Bieć
e-mail: alfred.biec@sgh.waw.pl
telefon: 22 5648655

sekretarz programu:

Magdalena Cieślik-Kącka
e-mail: mcieslik@sgh.waw.pl  
telefon: 22 5648655

sekretariat studiów:

​Sekretariat Studiów:
ul. Madalińskiego 31/33, pok. 12
02-544 Warszawa

Sekretariat studiów:
Instytut Zarządzania Wartością
ul. Madalińskiego 31/33
Dom Studenta "Grosik", pokój 12, parter
02-554 Warszawa

telefon: 225648655
telefaks: 225648660

(od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00)

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

Program studiów do pobrania

KREOWANIE WARTOŚCI
 
Istota i ewolucja koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management).
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu.
Strategie i zarządzanie strategiczne – istota, proces, ewolucja.
Zarządzanie na poziomie strategicznych jednostek biznesowych (SBU).
Analiza strategiczna. Instrumenty analizy i planowania strategicznego.
Określenie i wybór strategii. Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Kreacja wartości spółki i wartości spółki dla akcjonariuszy.
Determinanty wartości dla akcjonariuszy.
Kapitał intelektualny jako źródło wartości przedsiębiorstwa.
Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez menedżerów i ich wpływ na realizację strategii wzrostu wartości.
Prawa i obowiązki spółki kapitałowej i ich organów. Odpowiedzialność (karna, karna-skarbowa, cywilna) członków zarządu spółek kapitałowych.
 
MIERZENIE WARTOŚCI
 
Szacowanie kosztu kapitału spółki. Średni ważony koszt kapitału (WACC).
Model CAPM.
Stopa zwrotu wolna od ryzyka.
Rynkowa premia za ryzyko.
Beta – indeks ryzyka rynkowego.
Wykorzystanie wewnętrznych (CFROI, SHV, EVA) i zewnętrznych (MVA, TSR) mierników wartości do oceny kreowania wartości spółki.
Metody wyceny spółki.
Krytyczne spojrzenie na wycenę metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
Ocena przedsiębiorstwa z wykorzystaniem credit-ratingu.
Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem w biznesie.
Bezwzględny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Czy rynek kapitałowy jest efektywny? Teoria i praktyka. Jak prognozować na rynkach finansowych?
 
BUDOWANIE I KOMUNIKOWANIE WARTOŚCI
 
Sztuka budowania wartości spółki w oparciu o strategiczną kartę wyników (Balanced Scorecard).
Konstrukcja systemu Balanced Scorecard (BSC) – cele, zadania, budowa systemu. Warsztaty menedżerskie – metoda „krok po kroku".
Proces wdrażania BSC. Przyczyny i charakter problemów przy wdrażaniu BSC w przedsiębiorstwie. 
Warsztaty menedżerskie – wdrażanie BSC - metoda „krok po kroku" :
ocena i wnioski.
Mapa wartości, model wartości, formułowanie strategii.
Narzędzia komunikowania strategii spółki.
Modele wartości przedsiębiorstwa: łańcuch wartości, sieć wartości, warsztat wartości. Studia przypadków.
Wprowadzanie spółek na giełdę papierów wartościowych – pierwsza oferta publiczna.
Wyzwania zarządzania wartością klienta.
Wykorzystanie Venture capital i private equity do budowy wartości spółki.
Wykorzystanie metod oceny projektów inwestycyjnych podnoszących wartość spółki.
Wpływ logistyki na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa.
Wpływ zastosowania technologii informacyjnych na budowę wartości spółki. Wyniki badań spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Wpływ fuzji i przejęć na wzrost wartości spółki.
Finansowe strategie wzrostu wartości spółki.
Wdrażanie Value Based Management w oparciu o doświadczenia PKN ORLEN S.A.
System motywacyjny w koncepcji VBM.
Wykupy menedżerskie i lewarowane (MBO, LBO) jako narzędzie tworzenia wartości spółki dla jej właścicieli.
Ryzyko a wartość spółki.
Zarządzanie operacyjne w systemie zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Zarządzanie grupą kapitałową.
Nadzór korporacyjny w procesie budowania wartości spółki.
Nowoczesne modele relacji inwestorskich i raportowania wartości.
 
RELACJE INWESTORSKIE
 
Raportowanie wartości.
Relacje inwestorskie.
Budowa wizeruku firmy, wpływ reputacji na jej wartość.
Credit rating. Zarządzanie strukturą akcjonariuszy. Programy lojalnościowe a zarządzanie wartością firmy.
 
ZWROT GOTÓWKI DO WŁAŚCICIELI
 
Zarządzanie strukturą akcjonariuszy. Programy lojalnościowe a zarządzanie wartością firmy.
Strategie zwrotu gotówki do właścicieli.
Polityka dywidendy: ile spółki płacą a ile mogłyby płacić?
Wykup akcji własnych w celu ich umorzenia: motywy, uwarunkowania, efekty
Program studiów obejmuje łącznie 196 godzin zajęć dydaktycznych: wykładów i warsztatów memedżerskich.

wykładowcy:

​Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych wiodących uczelni w Polsce oraz przez znanych praktyków.
Dobór wykładowców spośród zarówno kadry akademickiej jak i praktyków ma zapewnić równowagę pomiędzy zajęciami ukierunkowanymi na zdobycie praktycznych umiejętności, a wykładami mającymi za zadanie zainspirować.

Zapoznaj się z listą wykładowców współpracujących z podyplomowym studiów Zarządzania wartością firmy (plik RTF).

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest około 40 słuchaczy.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów: uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie pracy dyplomowej poświęconej wybranym aspektom wzrostu wartości przedsiębiorstwa (analiza konkretnego przykładu) pod kierunkiem promotorów, wykładowców studiów.