Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Edycja XI studiów.

Niestacjonarne Studia Doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym przygotowują wysoko kwalifikowane kadry dla szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji państwowych i samorządowych, organizacji międzynarodowych oraz szeroko rozumianej praktyki społeczno-gospodarczej.

Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • finanse.
studia skierowane do:
 
czesne:

​Czesne za rok akademicki 2017/2018 wynosi 6600 zł.

termin uruchomienia studiów:

XI edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, rozpoczęcie zajęć planowane jest na październik 2017 r.

​Edycja X studiów została uruchomiona w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XI edycję studiów zostanie uruchomiona 1 czerwca 2017 r.

REJESTRACJA ONLINE

tryb studiów:
niestacjonarne
organizacja zjazdów:
Zajęcia, głównie w formie wykładów, konwersatoriów i seminariów trwają 8 semestrów i odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.
język wykładowy:
polski
program studiów:

Program studiów zakłada koncentrację na następujących obszarach wiedzy:

 • ekonomia z prawem,
 • globalizacja i regionalizacja,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne,
 • finanse i pieniądz,
 • polityka społeczna i polityki publiczne,
 • socjologia ekonomiczna.
tryb naboru:

Dotyczy edycji XI​:

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 1. Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów), 0-10 pkt.
 2. Ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej, 0-15 pkt.
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych, 0-15 pkt.
 4. Udział w realizacji projektów naukowych, 0-15 pkt.
 5. Dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty, 0-5 pkt.

  Kolegialna komisja rekrutacyjna określa następującą punktację za dodatkowe elementy oceny kandydata:
  – tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych lub ekonomicznych, 0-10 pkt.
  – certyfikaty językowe, 0-10 pkt.
  – rozmowa kwalifikacyjna, 0-20 pkt.

  Kolegialna komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata zgodnie
  z kolejnością ustaloną w postępowaniu  kwalifikacyjnym, w ramach limitu miejsc z uwzględnieniem ustalonej przez komisję minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia doktoranckie.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich, przewodniczący komisji może zwrócić się za pośrednictwem dziekana do Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia limitu miejsc albo zarządza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne obejmujące wszystkich kandydatów z tą samą liczbą punktów.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
nr pomieszczenia pokój 53

wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny, lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody
  i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej,
 • jedna fotografia w formacie 45 x 65 mm.

  Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.
zasady realizacji studiów:

​Zaliczenie wszystkich semestrów studiów uprawnia do uzyskania zaświadczenia tego faktu.
Uzyskanie doktoratu poprzedza otwarcie przewodu doktorskiego, a następnie publiczna obrona pracy.

koordynator:

XI edycja:

prof. ​dr hab. Joachim Osiński
e-mail: joachim.osinski@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

Edycja XI studiów:
Renata Konopka
e-mail: renata.konopka@sgh.waw.pl

Edycja X studiów:
Klaudia Gizińska
e-mail: klaudia.gizinska@sgh.waw.pl
telefon: 225649121

Edycja IX studiów:
Bożena Gruca
e-mail: bozena.gruca@sgh.waw.pl
telefon: 225649152

Edycja VIII studiów:
Renata Konopka
e-mail: renata.konopka@sgh.waw.pl
telefon: 697621351

sekretariat studiów:

​Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 53

program realizuje:
KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
dodatkowe informacje: