Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 5500 zł (możliwość opłaty w dwóch ratach: pierwsza rata – 3000zł płatna do 22 kwietnia 2016r., druga rata – 2500zł płatna do 15 września 2016 r.)Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

I edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016, zajęcia rozpoczną się w maju 2016 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na I edycję studiów prowadzona będzie do 22 kwietnia 2016 r.

REKRUTACJA ONLINE​

organizacja zjazdów:

Zzajęcia w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń w formie warsztatowej odbywają się w 12 zjazdach weekendowych (sobotnio-niedzielnych) co dwa tygodnie.

Godziny zajęć:

 • sobota od 10:00 do 16:30
 • niedziela od 9:00 do 15:30

  (godziny zajęć mogą uleć zmianie).
miejsce zajęć:

opis:

​Kierunek Studiów Podyplomowych dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży jest formą pozyskania wiedzy praktycznej oraz specjalistycznych umiejętności po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej.

Założeniem studiów podyplomowych jest podejmowanie nowych form nauczania w celu poszerzenia  wiedzy o chorobach przewlekłych zagrażających życiu. Wiedza, jaką posiądą stanowić będzie doskonałe uzupełnienie zdobytych przez nich kwalifikacji.

We współczesnym świecie największym wyzwaniem są choroby przewlekłe, które nie tylko wymagają podstawowej, aktualnej wiedzy jakie podjąć pierwsze przedmedyczne działania w przypadkach zaistnienia sytuacji problematycznych, ale przede wszystkim umiejętności edukowania i utrwalania dobrych nawyków zdrowotnych. Placówki oświatowe, w których funkcjonują dzieci i młodzież są niewystarczająco przygotowane aby pomóc zarówno samym uczniom jak i nauczycielom w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, a także wypracowaniu prozdrowotnych zachowań chroniących przed nimi.

Cukrzyca, astma, alergie, celiakia, choroby układu krążenia są coraz powszechniejsze wśród dzieci i młodzieży. Istnieje zatem ogromna potrzeba, aby placówki oświatowe były dobrze przygotowane i stały się mocnym wsparciem dla rodziców, lekarzy ale również samych nauczycieli.

Absolwenci studiów będą zorientowani na współuczestniczenie w definiowaniu problemów zdrowotnych, identyfikację czynników oddziałujących na zdrowie i  zachowania zdrowotne oraz będą umiejętnie wskazywać drogę do poprawy stanu zdrowia. Na stałe wpiszą się w model Zespołu Terapeutycznego realizującego postulat multidyscyplinarnego podejścia zapewniającemu choremu jak najszerszą pomoc, uwzględniającą różne (nie tylko medyczne) aspekty terapii. Właściwa opieka nad chorym i członkami jego rodziny jaką zaproponują Absolwenci studiów podyplomowych pomogą zniwelować lęk związany z chorobą, zaoferują wsparcie tworząc spójny system opieki nad przewlekle chorym koordynując w ten sposób  pracę  Zespołu Terapeutycznego.

studia skierowane do:

​Osoby posiadające ukończone studia wyższe (minimum licencjat) na kierunkach: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, a także kierunek farmaceutyczny,  lekarski, zdrowie publiczne, lekarsko – dentystyczny.

cel studiów:

​Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psycho-fizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym/zawodowym oraz wsparcia w tym obszarze działań lekarza rodzinnego/diabetologa/pediatry.

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie ogólnej wiedzy na temat:

 • zachowań prozdrowotnych w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży,
 • leczenia cukrzycy, w tym insulinoterapii, zasad właściwego żywienia, fizykoterapii itd.,
 • anatomii, fizjologii i patofizjologii wybranych układów i narządów wewnętrznych,
 • ratownictwa  medycznego,
 • psychologii z elementami psychoanalizy,
 • pedagogiki z metodyką nauczania,
 • psychoprofilaktyki i komunikacji interpersonalnej,
 • organizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w prywatnej ofercie produktowej.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

​Właściwie ukierunkowana znajomość przepisów prawa w zakresie uprawnień i świadczeń na rzecz chorych przewlekle pozwoli na prawidłową i odpowiednio wczesną identyfikację i stosowne nadzorowanie pojawiających się nowych problemów dotyczących chorego np. w przypadku niewłaściwego działania systemu opieki zdrowotnej, zmiany sposobu terapii czy potrzeb pacjenta.

Ponadto placówki oświatowe, w których funkcjonują dzieci i młodzież są niewystarczająco przygotowane aby pomóc zarówno w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, a także w wypracowywaniu chroniących przed  nimi zachowań prozdrowotnych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia przewlekle chorego jest niezbędnym elementem egzystencji w szkole mającym bezpośrednie przełożenie na wyniki nauczania oraz  odnalezienie się w grupie rówieśniczej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, obowiązującym od kwietnia 2013r., dzieci z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi zaliczone są do grupy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dla których dyrektor szkoły powinien zorganizować pomoc polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Dlatego proponowane studia podyplomowe mogą stać się niezwykle przydatne m.in. dla pracowników placówek oświatowych.

partnerzy/patroni studiów:
 • ​Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom
 • Krajowy Instytut Ubezpieczeń
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
kierownik programu:

prof. dr hab. ​Romuald Holly

sekretarz programu:

​Dominika Cichońska
telefon: 691784383
email: psez@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 35

telefon: 225649128

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Dodatkowych informacji udziela także Barbara Kucharska (Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom), telefon: 693056654

 

tematyka studiów:
 1. Zachowania prozdrowotne w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży,
 2. Leczenie cukrzycy, w tym insulinoterapia, zasady właściwego żywienia, fizykoterapia itd.,
 3. Anatomia, fizjologia i patofizjologia wybranych układów i narządów wewnętrznych,
 4. Ratownictwo  medyczne,
 5. Psychologia z elementami psychoanalizy,
 6. Pedagogika z metodyką nauczania,
 7. Psychoprofilaktyka i komunikacja interpersonalna,
 8. Organizacja świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w prywatnej ofercie produktowej.
program studiów:

 

Przedmiot​ Liczba godz. teoretycznych​ Liczba godz. praktycznych​
Promocja zdrowia i profilaktyka cukrzycy u dzieci i młodzieży​ ​12 10​
Ratownictwo medyczne – pierwsza pomoc​ ​8 8​
Cukrzyca  u dzieci i młodzieży;  choroby sprzyjające jej rozwojowi oraz wikłające jej przebieg​ ​40 16​
Zaburzenia depresyjne egzogenne jako efekt i powikłanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego u dzieci z cukrzycą​ ​16 0​
Ustawodawstwo w edukacji zdrowotnej​ ​8 0​
Świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w ofercie produktowej placówek niepublicznych – zakres, jakość, dostępność​ ​8 ​8
Metodyka nauczania w edukacji zdrowotnej​ ​8 0​​
Rola edukatora w systemie ochrony zdrowia, ze specjalnym uwzględnieniem  cukrzycy i  związanych z nią innych chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży​ ​16 ​4
Żywienie dziecka chorego na cukrzycę i inne, związane z nią choroby przewlekłe​ ​16 ​4
Egzamin dyplomowy​ ​2 ​0
​Razem 184​ ​
 

Program obejmuje 184 godziny zajęć dydaktycznych.

Kierownik Studiów w porozumieniu z Koordynatorem ma prawo wprowadzania zmian w programie danej edycji stosowanie do profilu zawodowego słuchaczy, ich przygotowania merytorycznego i zainteresowań. Zmiany mogą dotyczyć max. 20% treści programowych i wymagają zatwierdzenia przez Dziekana Kolegium.

wykładowcy:

Wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz eksperci w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie (drogą pocztową lub osobiście) w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

 

 
warunki ukończenia studiów:
 • ​uczestnictwo w min. 80% zajęć
 • zdany końcowy egzamin testowy