Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Do najważniejszych cech studiów należą:

 • program studiów obejmujący teorię i praktykę z zakresu ekonomii i finansów, jak też przedmioty narzędziowe oraz moduły badawcze, które poza rozległą wiedzą pomogą doktorantom w przygotowaniu przewodu doktorskiego,
 • bogaty wybór przedmiotów specjalizacyjnych, z których wiele prowadzonych będzie przez praktyków rynków finansowych,
 • stworzenie warunków do współpracy z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi w zakresie prowadzenia badań i przygotowywania publikacji naukowych,
 • grono Profesorów: wybitnych specjalistów w dziedzinie ekonomii, którzy zadeklarowali gotowość pełnienia roli opiekunów naukowych i przyszłych promotorów.
cel studiów:

​Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie wysokokwalifikowanych kadr dla szkół wyższych, instytucji naukowo-badawczych, organów nadzoru finansowego, a także specjalistów w dziedzinie ekonomii w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych. Dla realizacji tego celu Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH stwarza słuchaczom unikalne warunki nauki oraz przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej, a tym samym uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

korzyści:
 • ​solidne podstawy teoretyczne z dziedziny ekonomii i finansów niezbędne do przygotowania pracy doktorskiej
 • rozbudowane moduły badawcze pozwalające poznać narzędzia i skutecznie formułować problemy badawcze
 • bogaty wybór przedmiotów specjalizacyjnych, a wśród nich wiele prowadzonych przez praktyków rynków finansowych
 • grono wybitnych profesorów ekonomii obejmujących doktorantów zindywidualizowaną opieką naukową
 • unikalne możliwości współpracy badawczej i publikacyjnej z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi
czesne:

​Czesne wynosi 6500 zł za rok studiów. Wpłatę należy dokonać po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia.

termin uruchomienia studiów:

​Zajęcia III edycji studiów zostaną uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

termin zapisów na studia:

​Studia trwają cztery lata.

Termin zapisów na studia oraz składania dokumentów:od 12 czerwca do 31 lipca 2017 r.

Kandydaci rejestrują się  poprzez Internetowy System Rekrutacji (ISR), dostępny na stronie uczelni. Po zarejestrowaniu się w systemie ISR kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub listownie (list polecony) lub kurierem oryginały dokumentów zarejestrowanych w ISR. Dokumenty składamy/przesyłamy bezpośrednio do sekretarza komisji rekrutacyjnej (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: Milena Marks

telefon: 225649270

Instytut Statystyki i Demografii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 202, 203  
02-513 Warszawa

REJESTRACJA ONLINE

tryb studiów:
niestacjonarne
organizacja zjazdów:

​Studia trwają 4 lata. 

Tryb studiów: niestacjonarne, sobotnio-niedzielne (po 4 dwudniowe zjazdy w semestrach I-II oraz po 4 jednodniowe zjazdy w semestrach III-VIII).

 

język wykładowy:
polski
program studiów:

Moduł A (obowiązkowy) - przedmioty podstawowe

 1. Makroekonomia, 12 h (2 punkty ECTS)
 2. Mikroekonomia, 12 h (2 punkty ECTS)
 3. System finansowy, 12 h (2 punkty ECTS)
 4. Ekonomia sektora publicznego, 12 h (2 punkty ECTS)
 5. Wstęp do ekonometrii I, 12 h (2 punkty ECTS)
 6. Wstęp do ekonometrii II, 12 h (2 punkty ECTS)
 7. Ekonomia finansowa, 12 h (2 punkty ECTS)

  Ogółem moduł obowiązkowy: 84 h (14 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 84 h (14 punktów ECTS).

Moduł B (fakultatywny) - narzędzia badawcze (student wybiera dwa przedmioty z poniższych)

 1. Ekonometria finansowa I, 12 h (2 punkty ECTS)
 2. Ekonometria finansowa II, 12 h (2 punkty ECTS)
 3. Modele ryzyka z finansach, 12 h (2 punkty ECTS)
 4. Ilościowa analiza rynków finansowych, 12 h (2 punkty ECTS)

  Ogółem moduł narzędziowy: 48 h (8 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 24 h (4 punktów ECTS).

Moduł C (obowiązkowy) - problemy badawcze

 1. Problemy badawcze w finansach, 8 h (1 punkty ECTS)
 2. Problemy badawcze w makroekonomii, 8 h (1 punkty ECTS)

  Ogółem moduł badań: 16 h (2 punkty ECTS), z czego student realizuje minimum 16 h (2 punkty ECTS).

Moduł D (fakultatywny) - przedmioty specjalizacyjne (student wybiera siedem przedmiotów z poniższych, w tym co najmniej cztery za 2 ECTS)

 1. Cykl koniunkturalny i polityka stabilizacyjna, 12 h (2 punkty ECTS)
 2. Analiza efektywności programów publicznych, 12 h (2 punkty ECTS)
 3. Modele równowagi ogólnej, 12 h (2 punkty ECTS)
 4. Ekonomia emerytalna, 12 h (2 punkty ECTS)
 5. Makroekonomia zaawansowana, 12 h (2 punkty ECTS)
 6. Aplikacje wspomagające przetwarzanie danych, 8 h (1 punkt ECTS)
 7. Zarządzanie ryzykiem finansowym, 12 h (2 punkty ECTS)
 8. Finansowanie inwestycji, 12 h (2 punkty ECTS)
 9. Wycena aktywów i teoria portfela, 12 h (2 punkty ECTS)
 10. Analiza fundamentalna i techniczna, 8 h (1 punkt ECTS)
 11. Finanse behawioralne, 8 h (1 punkt ECTS)
 12. Warsztaty ze studium przypadku w finansach i ekonomii, 12 h (2 punkty ECTS)

  Ogółem moduł specjalizacyjny: 132 h (21 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 72 h (11 punktów ECTS).

Moduł E (obowiązkowy) – zajęcia seminaryjne i praktyki

 1. Współczesna gospodarka i system finansowy (wykłady promotorów), 24 h (4 punkty ECTS)
 2. Seminarium indywidualne lub grupowe, 24 h (4 punkty ECTS)
 3. Praktyki dydaktyczne, 40 h (4 punkt ECTS)
 4. Metody i techniki nauczania, 8 h (1 punk ECTS)
 5. Ochrona własności intelektualnej, 8 h (0 punktów ECTS)
 6. Szkolenie biblioteczne (e-learning), 2 h (0 punktów ECTS)
 7. Szkolenie BHP (e-learning), 2 h (0 punktów ECTS)

  Ogółem moduł seminaryjny: 108 h (13 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 108 h (13 punktów ECTS). 
 
​OGÓŁEM PROGRAM STUDIÓW 388​ h 58 punktów ECTS​
z czego każdy student wybiera minimum ​304 h 44 punkty ECTS​
 • w tym obowiązkowe​
​208 h 29 punktów ECTS​
 • w tym fakultatywne​
​96 h 15 punktów ECTS​
 

 PROGRAM STUDIÓW​

tryb naboru:

​Nabór na studia doktoranckie przeprowadza kolegialna komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Skład Komisji rekrutacyjnej:

 • dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH – Przewodniczący, 
 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH 
 • prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz, 
 • dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH,
 • prof. dr hab. Tomasz Panek,
 • prof. dr hab. Maria Podgórska, 
 • dr  Piotr  Mielus,
 • mgr Adam Chudziak – przedstawiciel doktorantów.
 • mgr Marta Jaroń-Chruślińska – sekretarz Komisji

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez kolegialną komisję rekrutacyjną uwzględniane będą następujące kryteria:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów (0-5 pkt.)
 2. Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (0-10 pkt.)
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe, takie jak: artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych (0-10 pkt.)
 4. dział w realizacji projektów badawczych lub naukowych (0-5 pkt.);dział w realizacji projektów badawczych lub naukowych (0-5 pkt.)
 5. Opinia (opiekuna naukowego, promotora, innej osoby zajmującej się pracą naukowo-badawczą lub analityczną i współpracującej z kandydatem) oraz inne osiągnięcia (0-10 pkt.).

Termin przesłuchań kandydatów:

O dokładnym terminie każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie, drogą mailową na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem przesłuchania.
Na uzasadniony wniosek kandydata, rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

Rozmowy kwalifikacyjne: 28-29 sierpnia 2017 r.

Tryb i termin ogłoszenia wyników rekrutacji:

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną udostępnione na stronie internetowej Kolegium. Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na  studia doktoranckie zostanie doręczona kandydatowi na piśmie za pokwitowaniem (w przypadku przesyłki listowej – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Odwołania:

Od decyzji kolegialnej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Dane kontaktowe dla Studiów Doktoranckich (poza kwestiami związanymi z procesem rekrutacyjnym):

Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Budynek M, pokój 203 (II piętro)
telefon: 225649285, 225648643
e-mail: kae@sgh.waw.pl, piotr.mielus@sgh.waw.pl, msobiesz@sgh.waw.pl 

wymagane dokumenty:

​Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do JM Rektora SGH;
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub równorzędnych; kandydaci legitymujący się dyplomem uczelni zagranicznych powinni skontaktować się z  p. Martą Łukowską z Działu Organizacji Dydaktyki (Gmach Główny, pokój 37, tel. 22 564 9864, mlukow@sgh.waw.pl) w celu uzyskania zaświadczenia  weryfikującego dyplom; 
 • Życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (publikacje, referaty i konferencje, praca w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych;
 • List motywacyjny, w którym kandydat określa swoje zainteresowania naukowe;
 • Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej;
 • Opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmie się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego, lub opinię promotora pracy magisterskiej kandydata lub innej osoby zajmującej się pracą naukowo-badawczą lub analityczną, współpracującą z kandydatem;
 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z Informatycznego Systemu Rekrutacji 

  Kandydat jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję rekrutacyjną o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu rekrutacji (zmiana imienia, nazwiska, adresu do korespondencji itp.)
zasady realizacji studiów:

Studia są realizowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


kierownik programu:

​dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH

koordynator:

​dr Piotr Mielus
e-mail: piotr.mielus@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

Maria Sobieszek
Instytut Statystyki i Demografii
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 203 
e-mail: maria.sobieszek@sgh.waw.pl   
fax: 225648643
telefon: 225648643

sekretariat studiów:

​Miejsce uzyskiwania informacji, zapisów (składanie dokumentów wraz z podaniem) oraz ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: mgr Marta Jaroń-Chruślińska

telefon: 225649270, 225649274 

Instytut Statystyki i Demografii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 202, 203
02-513 Warszawa

program realizuje:
KAE - Kolegium Analiz Ekonomicznych