Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:
Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prowadzi studia doktoranckie (w trybie niestacjonarnym) w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach:
 • ekonomia,
 • nauki o zarządzaniu,
 • finanse.

Studia kształcą wysokiej klasy kadry dla nauki (szkół wyższych, instytucji naukowych) oraz praktyki gospodarczej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych), a także instytucji rządowych i samorządowych, Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

Zobacz FILM

studia skierowane do:

​Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej skierowane są do osób pragnących:

 • zdobyć zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii, finansów lub nauk o zarzadzaniu,
 • przygotować się do samodzielnej działalności badawczej,
 • dołączyć do elitarnego grona naukowego.

Studia doktoranckie kształcą wysokiej klasy kadry dla:

 • nauki, w szczególności szkół wyższych i instytucji naukowych,
 • praktyki gospodarczej, w tym przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
 • instytucji rządowych i samorządowych,
 • instytucji Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

Studia przygotowują doktorantów do uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych.
Uczestnikiem studiów może zostać  osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz beneficjent programu „Diamentowy Grant”.

korzyści:

DLACZEGO WARTO?

Wiedza

Słuchacz zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunków rozwoju współczesnej makroekonomii oraz współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa, poznaje także kierunki badań w zakresie ekonomii międzynarodowej, zarządzania międzynarodowego oraz finansów korporacji i międzynarodowych rynków kapitałowych.

Umiejętności

Student zdobywa umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia badań naukowych poprzez poznanie metodologii oraz metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych. Absolwent posiada także umiejętności popularyzacji rezultatów swoich badań.

Kadra

Pracownicy Kolegium Gospodarki Światowej tworzą elitę grona naukowego w Polsce, uczestniczą w innowacyjnych programach naukowo-badawczych, przy dużym zaangażowaniu we współpracę międzynarodową

czesne:

Studia trwają 4 lata (8 semestrów) i są płatne.

Wysokość czesnego dla XXI edycji - opłaty za poszczególne semestry studiów:

 • I semestr  - 3400 zł
 • II semestr – 3400 zł
 • III semestr – 3300 zł
 • IV semestr – 3300 zł
 • V semestr – 2600 zł
 • VI semestr – 2600 zł
 • VII semestr – 2600 zł
 • VIII semestr – 2600 zł
termin uruchomienia studiów:

Zajęcia w ramach XXI edycji studiów zostaną uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

 

termin zapisów na studia:
Rekrutacja uzupełniająca jest obecnie prowadzona.

Termin przyjmowania dokumentów: 20 września 2017 r.

Do tego terminu należy zakończyć rekrutację w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do sekretariatu studiów.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 września 2017 r
Rejestracja w systemie jest warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
 
 
tryb studiów:
niestacjonarne
organizacja zjazdów:

Zajęcia w ramach studiów odbywają się trybie wieczorowym w poniedziałki i wtorki w godz. 17:10-20:40.

W semestrze siódmym i ósmym uczestnicy studiów biorą udział w indywidualnych seminariach doktorskich i przygotowują rozprawę doktorską.

język wykładowy:
polski
tryb naboru:

Uczestnikiem studiów może zostać osoba:

 • która posiada tytuł magistra lub równorzędny,
 • beneficjent programu „Diamentowy Grant”.


W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe kandydata i jego predyspozycje do pracy naukowej.

Rekrutację na studia przeprowadza Kolegialna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postepowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów); punktacja 0-5 pkt.
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej rozprawy doktorskiej; punktacja 0-10 pkt.
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych; punktacja 0-5 pkt.
 • udział w realizacji projektów naukowych; punktacja 0-5 pkt.
 • dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; punktacja 0-5 pkt.
 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej z komisja rekrutacyjną; punktacja 0-10 pkt.

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postepowaniu rekrutacyjnym: 20 pkt.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest miejsce na liście rankingowej ustalonej przez Kolegialną Komisję Rekrutacyjną, w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora SGH.

Zapraszamy także na stronę Kolegium Gospodarki Światowej

wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji (ISR),
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych ( w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej.
  Opis projektu badawczego, który ma być przedmiotem rozprawy doktorskiej nie powinien być dłuższy niż 1500 znaków bez spacji. W szczególności sugeruje się, aby opis ten zawierał:
  - wprowadzenie, w którym wskazany zostaje problem badawczy
  - przegląd literatury na dany temat wraz ze wskazaniem luk w nauce, które swoimi badaniami Kandydat zamierza wypełnić
  - określenie podstawowych pytań badawczych
  - przyczyny podjęcia tematu badawczego – jego teoretyczne i praktyczne znaczenie
  - metody badawcze służące rozwiązaniu problemu badawczego,
 • kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.
  Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może  złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Na uzasadniony wniosek kandydata, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

  Termin przyjmowania dokumentów w wersji papierowej oraz zakończenia rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym – 20 września 2017 r.

  Termin rozmowy kwalifikacyjnej – 25 września 2017 r.

  Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od terminu rozmowy kwalifikacyjnej poprzez wywieszenie listy rankingowej w siedzibie Kolegium Gospodarki Światowej oraz publikację listy na stronie internetowej kolegium.

  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie w SGH w więcej niż jednym kolegium, zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia woli o wyborze studiów doktoranckich, które rozpocznie w roku akademickim 2017/2018. Oświadczenie powinno być złożone w kolegialnej komisji rekrutacyjnej właściwej ze względu na wybrane studia nie później niż 1 września 2017 r. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, postępowanie rekrutacyjne wobec kandydata zostaje umorzone.
kierownik programu:

​Kierownik studiów: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH
e-mail: alina.szypulewska-porczynska@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

Sekretarz studiów: mgr Elżbieta Włodyka
e-mail: elzbieta.wlodyka@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 130

telefon: 225647448

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
dodatkowe informacje:

 Zapraszamy także na stronę Kolegium Gospodarki Światowej