Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Studia trwają 4 lata (8 semestrów) i są płatne.

Wysokość czesnego dla XX edycji - opłaty za poszczególne semestry studiów:

 • I semestr  - 3400 zł
 • II semestr – 3400 zł
 • III semestr – 3300 zł
 • IV semestr – 3300 zł
 • V semestr – 2600 zł
 • VI semestr – 2600 zł
 • VII semestr – 2600 zł
 • VIII semestr – 2600 zł
termin uruchomienia studiów:

Termin przyjmowania dokumentów: 10 stycznia 2017 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 23 stycznia 2017 r., godzina 10:00, sala 2 bud. M
ul. Madalińskiego 6/8

Zajęcia w ramach XX edycji studiów rozpoczną się w lutym 2017 r.

termin zapisów na studia:
Rekrutacja prowadzona jest w systemie online.
 
 
tryb studiów:
niestacjonarne
organizacja zjazdów:

Zajęcia w ramach studiów odbywają się trybie wieczorowym w poniedziałki i wtorki w godz. 17:10-20:40.

W semestrze siódmym i ósmym uczestnicy studiów biorą udział w indywidualnych seminariach doktorskich i przygotowują rozprawę doktorską.

opis:
Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prowadzi studia doktoranckie (w trybie niestacjonarnym) w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach:
 • ekonomia,
 • nauki o zarządzaniu,
 • finanse.

Studia kształcą wysokiej klasy kadry dla nauki (szkół wyższych, instytucji naukowych) oraz praktyki gospodarczej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych), a także instytucji rządowych i samorządowych, Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

Zobacz FILM

studia skierowane do:

​Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej skierowane są do osób pragnących:

 • zdobyć zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii, finansów lub nauk o zarzadzaniu,
 • przygotować się do samodzielnej działalności badawczej,
 • dołączyć do elitarnego grona naukowego.

Studia doktoranckie kształcą wysokiej klasy kadry dla:

 • nauki, w szczególności szkół wyższych i instytucji naukowych,
 • praktyki gospodarczej, w tym przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
 • instytucji rządowych i samorządowych,
 • instytucji Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

Studia przygotowują doktorantów do uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych.
Uczestnikiem studiów może zostać  osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz beneficjent programu „Diamentowy Grant”.

korzyści:

DLACZEGO WARTO?

Wiedza

Słuchacz zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunków rozwoju współczesnej makroekonomii oraz współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa, poznaje także kierunki badań w zakresie ekonomii międzynarodowej, zarządzania międzynarodowego oraz finansów korporacji i międzynarodowych rynków kapitałowych.

Umiejętności

Student zdobywa umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia badań naukowych poprzez poznanie metodologii oraz metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych. Absolwent posiada także umiejętności popularyzacji rezultatów swoich badań.

Kadra

Pracownicy Kolegium Gospodarki Światowej tworzą elitę grona naukowego w Polsce, uczestniczą w innowacyjnych programach naukowo-badawczych, przy dużym zaangażowaniu we współpracę międzynarodową

kierownik programu:

​Kierownik studiów: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska
e-mail: alina.szypulewska-porczynska@sgh.waw.pl
telefon: 228495084

sekretarz programu:

Sekretarz studiów: mgr Elżbieta Włodyka
e-mail: elzbieta.wlodyka@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 130

telefon: 225647448

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
dodatkowe informacje:

 Zapraszamy także na stronę Kolegium Gospodarki Światowej

język wykładowy:
polski
tryb naboru:

Uczestnikiem studiów może zostać osoba:

 • która posiada tytuł magistra lub równorzędny,
 • beneficjent programu „Diamentowy Grant”.


W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe kandydata i jego predyspozycje do pracy naukowej.

Informacja o warunkach i trybie rekrutacji znajduje się na stronie Kolegium Gospodarki Światowej

wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej rozprawy doktorskiej;
   
  Opis projektu badawczego, który ma być przedmiotem rozprawy doktorskiej nie powinien być dłuższy niż 6000 znaków bez spacji. W szczególności sugeruje się, aby opis ten zawierał: -
  - wprowadzenie, w którym wskazany zostaje problem badawczy
  – przegląd literatury na dany temat wraz ze wskazaniem luk w nauce, które swoimi 
  badaniami Kandydat zamierza wypełnić
  - określenie podstawowych pytań badawczych
  - przyczyny podjęcia tematu badawczego – jego teoretyczne i praktyczne znaczenie
  - metody badawcze służące rozwiązaniu problemu badawczego
 • dwie fotografie w formacie 45x65 mm

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.