Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
termin uruchomienia studiów:

XII edycja studiów została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły  się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:
tryb studiów:
stacjonarne
opis:

​Głównym celem stacjonarnych studiów doktoranckich jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów ekonomii, zarządzania oraz finansów.

Kolegium posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w trzech dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • nauki o zarządzaniu,
 • finanse.
korzyści:

​W wyniku realizacji programu uczestnik studiów w szczególności:

 • odróżni badanie naukowe od nienaukowego, 
 • opanuje podstawowe metody badawcze i modele metodologiczne współczesnych nauk społecznych, 
 • przyswoi podstawowe techniki badań ilościowych i jakościowych, warunki ich zastosowań i sposoby interpretacji uzyskanych wyników, 
 • zrozumie mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali globalnej i rolę najważniejszych „graczy” na rynku globalnym, 
 • potrafi rozróżnić teorie przedsiębiorstwa i zarządzania nim oraz zrozumie wynikające z nich implikacje poznawcze i praktyczne, 
 • zrozumie wpływ rynków kapitałowych na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, 
 • pozna obudowę instytucjonalną integracji europejskiej oraz ich funkcjonowania w kontekście mikroekonomicznych i makroekonomicznych konsekwencji,
 • pozna kategorie wartości podmiotu gospodarczego, w tym jego interesariuszy oraz sposoby jej budowania i pomiaru, 
 • potrafi zastosować różne techniki badań ilościowych i jakościowych oraz zinterpretować przeprowadzone z ich zastosowaniem wyniki badań, 
 • rozwiąże konkretne problemy badawcze wykorzystując poznane metody i techniki badań, 
 • potrafi zorganizować zespół projektowy w celu prowadzenia badań naukowych i realizacji procesów poznawczych, 
 • przygotuje rozprawę doktorską i publicznie ją będzie bronić, 
 • będzie świadom swej tożsamości naukowej i będzie potrafić z jej perspektywy spojrzeć na zróżnicowane problemy społeczno-gospodarcze.
kierownik programu:

​dr hab. Teresa Pakulska, prof. nadzw.
Instytut Rynków i Konkurencji, Zakład Strategii Konkurencji
e-mail: tpakuls@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​Renata Stachowicz
e-mail: rstach@sgh.waw.pl
tel.: 225649222

sekretariat studiów:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 111

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dodatkowe informacje:

​Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Zapraszamy także do serwisu: www.sgh.waw.pl/KNoP

język wykładowy:
polski
program studiów:

PROGRAM STUDIÓW (edycja VIII oraz IX)

PROGRAM STUDIÓW (edycja X oraz XI)

PROGRAM STUDIÓW​ (edycja XII)

Szczegółowy program obejmuje następujące przedmioty ogólne:

 • Filozofia nauki
 • Metodologia badań naukowych
 • Podejście ilościowe w badaniach naukowych
 • Historia ekonomii i nauk o zarządzaniu
 • Ekonomia, instytucje, rozwój
 • Seminarium ekonomiczne – warsztaty
 • Seminarium doktorskie
 • Metody jakościowe w badaniach naukowych
 • Teorie przedsiębiorstwa
 • Kompetencje dydaktyczne – warsztaty

Ponadto doktorant dokona wyboru jednego z trzech bloków tematycznych odpowiadającego jednej z trzech dyscyplin: ekonomii, naukom o zarządzaniu lub finansom.

I. Blok tematyczny

 • Ekonomia globalizacji
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny ekonomia

II. Blok tematyczny

 • Teoria zarządzania 
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny nauki o zarządzaniu

III. Blok tematyczny

 • Teoria finansów 
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny finanse

Obszary naukowo-badawcze Kolegium (ważne z punktu widzenia wyboru problematyki badań doktoranta):

 1. Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
  (otoczenie globalne, regionalne i lokalne, finanse, inwestycje, technologie, IT, wiedza, kapitał intelektualny, kapitał ludzki, współczesne teorie przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość, instytucje; ekonomiczna analiza prawa).
 2. Demografia przedsiębiorstw
  (tworzenie, funkcjonowanie, ryzyko i niepewność, wczesne ostrzeganie, kryzys, restrukturyzacja, relokacja, cykl życiowy, bankructwo).
 3. Wartość przedsiębiorstwa
  (teorie, cele, kreacja, źródła, kapitały, interesariusze, relacje; społeczna odpowiedzialność, pomiar, nowe koncepcje zarządzania). 
 4. Finanse przedsiębiorstwa i rynki finansowe, przedsiębiorstwo i bank.
tryb naboru:

​Opis postępowania rekrutacyjnego.

Uczestnikiem studiów doktoranckich może zostać osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny lub być beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.).

Rekrutację na studia przeprowadza Kolegialna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium. Komisja określa szczegółową punktację za poszczególne kryteria oceny, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną i dokonuje oceny kandydata.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów); 2-5 pkt.
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej; 0-10 pkt.
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych; 0-5 pkt.
 • udział w realizacji projektów naukowych; 0-5 pkt.
 • dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty; 0-5 pkt.

Kolegialna komisja rekrutacyjna, stosownie do § 8.,pkt. 3, ust. 1 Uchwały nr 433 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku polskim w roku akademickim 2016/2017, określiła dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • zbieżność zainteresowań naukowych kandydata z obszarami naukowymi KNoP; 0-10 pkt.
 • predyspozycje kandydata do pracy naukowej; 0-15 pkt.
 • inne osiągnięcia naukowe (stypendia, staże, praca zawodowa); 0-5 pkt.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest miejsce na liście rankingowej ustalonej przez Kolegialną Komisję Rekrutacyjną, w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora SGH.
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi  32 pkt.

Kandydat na stacjonarne studia doktoranckie, który nie został przyjęty z powodu wyczerpania limitu miejsc, może zostać przyjęty na niestacjonarne studia doktoranckie bez ponownego postępowania rekrutacyjnego pod warunkiem, ze na niestacjonarne studia doktoranckie nie został wyczerpany limit miejsc i kandydat wyrazi zgodę ubiegania się o przyjęcie na te studia. Decyzje w tej sprawie podejmuje komisja rekrutacyjna dla niestacjonarnych studiów doktoranckich.

wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych ( w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych, 
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej,
 • 2 fotografie w formacie 45x65 mm.

  Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie w tym opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmuje się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego lub promotora pracy magisterskiej kandydata, ewentualnie rekomendacja dyrektora instytutu/kierownika katedry z KNoP.

Oryginały dokumentów należy składać w Biurze Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,
pokój 111, bud. M przy ul. Madalińskiego 6/8 w godzinach 8:00-16:00.

zasady realizacji studiów:

​Studia trwają 4 lata (osiem semestrów).

Program realizowany jest na zajęciach dydaktycznych. Zajęcia z określonej dyscypliny naukowej (ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse) doktorant wybiera do końca III semestru. O uruchomieniu zajęć z określonej dyscypliny naukowej decyduje Kierownik studiów na podstawie liczby zgłoszeń i po konsultacji z Dziekanem Kolegium. Od pierwszego semestru, poza przedmiotami przewidzianymi w programie, prowadzone jest seminarium doktorskie. Ponadto doktoranci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami związanymi z realizacją rozprawy doktorskiej uczestniczą w zebraniach naukowych, seminariach doktorskich oraz badaniach naukowych prowadzonych w katedrach lub instytutach oraz w Kolegium. Od I semestru każdy doktorant zostaje włączony przez Dziekana Kolegium do działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej w konkretnej jednostce organizacyjnej (instytuty lub katedry). Szczegółowe tematy rozpraw doktorskich powinny być formułowane w porozumieniu z przyszłymi promotorami i po omówieniu ich w zespołach katedralnych/instytutowych. Efektem końcowym studiów powinno być napisanie i obrona rozprawy doktorskiej.

Dokumenty regulujące studia doktoranckie:

 1. Uchwała nr 433 Senatu SGH z dn. 27 kwietnia 2016 r.
 2. Uchwała nr 424 z dnia 19.04.2012 r. Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich z późń. zm.