Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Wysokości i terminy opłat za niestacjonarne studia doktoranckie uruchamiane w roku akademickim 2016/2017 są następujące:

 1. Czesne za I rok:

  - w przypadku wpłaty jednorazowej 6500 zł, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej decyzji w sprawie przyjęcia na studia,
  - w przypadku wpłaty w dwóch ratach: I rata 4000 zł – nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej decyzji w sprawie przyjęcia na studia, II rata 2700 zł – nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć na drugim semestrze studiów;

 2. Czesne za II i III rok odpowiednio:

  - w przypadku wpłaty jednorazowej 6500 zł, nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć na danym roku studiów,
  - w przypadku wpłaty w dwóch ratach: I rata 4000 zł – nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym danego roku studiów, II rata 2700 zł – nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć w semestrze letnim danego roku studiów;

 3. Czesne za IV rok:

  - wpłata jednorazowa 4800 zł, nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień inauguracji roku akademickiego na danym roku.
termin uruchomienia studiów:

Zajęcia na niestacjonarnych studiach doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów rozpoczną się 14 października 2016 r.

termin zapisów na studia:

​Rejestracja oraz przyjmowanie dokumentów  na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 rozpoczęły się 1 czerwca 2016 r.

Zakończenie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym nastąpi 26 września 2016 r. Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć najpóźniej do dnia 27 września 2016 r. do godz. 13:00.

Rozmowy kwalifikacyjne na niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się 28 września 2016 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 września 2016 r. poprzez wywieszenie listy rankingowej w siedzibie Kolegium Zarządzania i Finansów oraz publikację listy na stronie internetowej kolegium.

REJESTRACJA ONLINE

tryb studiów:
niestacjonarne
organizacja zjazdów:

​Studia trwają cztery lata.

Zajęcia w dyscyplinach finanse i nauki o zarządzaniu odbywać się będą w piątki w godzinach 16:15-20:40.

Zajęcia w dyscyplinie ekonomia w zakresie "Ekonomia Zdrowia" odbywać się będą w wybrane piątki w godzinach 17:10-20:40 oraz w wybrane soboty w godzinach 8:00-13:20.


opis:

Kolegium Zarządzania i Finansów posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w trzech dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • finanse, 
 • nauki o zarządzaniu.

W Kolegium Zarządzania i Finansów pracują liczni specjaliści z ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Posiadają oni bogaty dorobek naukowy i wszechstronne doświadczenie praktyczne. Z przyjemnością podzielą się z Państwem posiadaną wiedzą.
Dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskany w SGH będzie z całą pewnością stanowić jedno z największych osiągnięć w Państwa życiu zawodowym, a jednocześnie Uczelnia wiele zyska na współpracy z Państwem.
Zapraszamy do udziału we wspólnym przedsięwzięciu, którym są studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

NOWOŚĆ!

Od marca 2017 roku planowane jest uruchomienie w ramach dyscypliny ekonomia studiów doktoranckich w zakresie „Ekonomia Zdrowia”.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ na stronie studiów.

korzyści:

​Osoby, które podejmą studia z:

 • ekonomii w zakresie „Ekonomia Zdrowia”, uzyskają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych z umiejętnościami analizy ilościowej – statystycznej i ekonometrycznej niezbędnymi w prowadzeniu badań oraz formułowaniu skutecznej polityki zdrowotnej. Są to studia skoncentrowane na jakościowej i ilościowej analizie funkcjonowania zarówno poszczególnych świadczeniodawców, jak i systemu jako całości. Są to pierwsze w Polsce studia trzeciego stopnia umożliwiające uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych poświęconych analizie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Bliższe informacje można uzyskać kontaktując się z sekretarzem studiów dr Lidią Dzierżek na adres Lidia.Dzierzek@sgh.waw.pl

  Program niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie ekonomia w zakresie "Ekonomia zdrowia"
 • finansów, zetkną się z jednym z największych osiągnięć ludzkości – pieniądzem, które, zdaje się , w pewnym stopniu wymknęło się spod ludzkiej kontroli. Będą uczestniczyć w pracach nad nową teorią pieniądza i polityki pieniężnej, które stanowią jedno z największych wyzwań współczesności. Posiądą wiedzę o pieniądzu i finansach dostępną nielicznym

  Program niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplonie finansów
 • nauk o zarządzaniu, dowiedzą się, w jak silnym stopniu nowe metody zarządzania zmieniają zastany ład gospodarczy, a jednocześnie, jak ten jednak „stale zmieniający się ład” zmusza ich do ciągłego poszukiwania nowych metod postępowania. Nabiorą przekonania, że żadna wiedza nie jest niezmienna, a trud badawczy nigdy się nie kończy. Jako nagrodę zbiorą owoce tego trudu

  Program niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu​
sekretariat studiów:

Sekretariat studiów:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Magdalena Białobrzeska-Syta
e-mail: magdalena.bialobrzeska-syta@sgh.waw.pl

Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 340 (III piętro)

telefon: 225649265, 511562034​

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: rekrutacja na studia doktoranckie w KZiF

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje zajęcia, które pozwalają poznać aktualny stan wiedzy w danej dyscyplinie naukowej. W ramach każdej dyscypliny część zajęć jest wspólna dla wszystkich doktorantów i kończy się egzaminem. Zajęcia te są skoncentrowane na trzech pierwszych latach studiów.

Pozostałe zajęcia mają charakter fakultatywny. Składają się one z dwóch grup.
Pierwszą grupę stanowią zajęcia przygotowujące doktorantów do pracy dydaktycznej, gdyż część z doktorantów – po obronie rozprawy doktorskiej - może podjąć pracę na uczelniach wyższych.
Druga grupa to zajęcia „skrojone na miarę”: wybierane przez doktorantów z punktu widzenia badań naukowych i tematu rozprawy doktorskiej (od doktoranta zależy, na którym roku studiów zajęcia te zaliczy).

Czwarty rok studiów jest przeznaczony na kontynuację zajęć fakultatywnych oraz dokończenie rozprawy doktorskiej.

Program studiów: 

wykładowcy:

Na pierwszym roku studiów doktorant uzyskuje opiekuna naukowego, z którym będzie współpracował podczas studiów przy pisaniu rozprawy doktorskiej. W momencie otwarcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy staje się promotorem rozprawy doktorskiej.

tryb naboru:

​Rekrutację na studia w trzech dyscyplinach (ekonomia w zakresie "Ekonomia zdrowia", finanse, nauki o zarządzaniu) przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium.

Skład komisji rekrutacyjnej na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 jest następujący:

 • dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH – przewodniczący,
 • dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH,
 • dr hab. Grażyna Leśniak - Łebkowska, prof. SGH,
 • prof. dr hab. Bogdan Mróz,
 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski,
 • dr hab. Teresa Taranko, prof. SGH,
 • mgr Magdalena Białobrzeska-Syta - sekretarz Komisji,
 • mgr Daniel Wieteski - przedstawiciel doktorantów.

Kolegialna komisja rekrutacyjna:

 • do dnia 26 września 2016 r. przyjmuje dokumenty od kandydatów,  
 • w dniu 28 września 2016 r. o godzinie 14:00 przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, ul. Madalińskiego 6/8, pok. 337, III piętro),  
 • w dniu 30 września 2016 r. ogłosi wyniki rekrutacji.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego na studia jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów. 

wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji (ISR),
 • podanie o przyjęcie na studia, 
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacji, prac w  kołach naukowych, udziału w konferencjach naukowych, nagród i wyróżnień, staży) oraz zawodowych, 
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych, 
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (konspekt pracy doktorskiej), 
 • dwie fotografie w formacie 45 x 65 mm.

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego będzie ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów uzyskanych za (podano maksymalną liczbę punktów):

 1. Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w postępowaniu rekrutacyjnym większą wagę przypisuje się ocenie uzyskanej na kierunku studiów w obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich) – 20 pkt,
 2. Ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (w tym koncepcja rozprawy doktorskiej) – 20 pkt,
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych) – 5 pkt,
 4. Udział w realizacji projektów naukowych – 5 pkt,
 5. Dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki – 15 pkt, wymagane od opiekuna naukowego doktoranta 

  Kolegialna komisja rekrutacyjna określa zasady dodatkowej punktacji:
 6. dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w zależności od dyscypliny naukowej oraz trybu studiów doktoranckich:
  a) rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problemów współczesnej myśli ekonomicznej, zainteresowań naukowych oraz koncepcji rozprawy doktorskiej - 30 pkt,
 7. dodatkowe zadania dla kandydatów biorących udział w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym (jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich):
  b) przygotowanie eseju na zadany temat – 20 pkt
zasady realizacji studiów:

​Doktoranci mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nie mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godzin rocznie.

Ukończenie studiów:

Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia (uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia w zakresie "Ekonomia zdrowia", finanse lub nauki o zarządzaniu). Uzyskanie kwalifikacji III stopnia, to – w przypadku studiów doktoranckich – zrealizowanie programu studiów, obrona rozprawy doktorskiej oraz zatwierdzenie nadania stopnia doktora przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów.