Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Kolegium Zarządzania i Finansów posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w trzech dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • finanse, 
 • nauki o zarządzaniu.

W Kolegium Zarządzania i Finansów pracują liczni specjaliści z ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Posiadają oni bogaty dorobek naukowy i wszechstronne doświadczenie praktyczne. Z przyjemnością podzielą się z Państwem posiadaną wiedzą.
Dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskany w SGH będzie z całą pewnością stanowić jedno z największych osiągnięć w Państwa życiu zawodowym, a jednocześnie Uczelnia wiele zyska na współpracy z Państwem.
Zapraszamy do udziału we wspólnym przedsięwzięciu, którym są studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

NOWOŚĆ!

Od października 2017 roku planowane jest uruchomienie w ramach dyscypliny ekonomia studiów doktoranckich w zakresie „Ekonomia Zdrowia”.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ na stronie studiów.

korzyści:

​Osoby, które podejmą studia z:

 • ekonomii w zakresie „Ekonomia Zdrowia”, uzyskają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych z umiejętnościami analizy ilościowej – statystycznej i ekonometrycznej niezbędnymi w prowadzeniu badań oraz formułowaniu skutecznej polityki zdrowotnej. Są to studia skoncentrowane na jakościowej i ilościowej analizie funkcjonowania zarówno poszczególnych świadczeniodawców, jak i systemu jako całości. Są to pierwsze w Polsce studia trzeciego stopnia umożliwiające uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych poświęconych analizie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Bliższe informacje można uzyskać kontaktując się z sekretarzem studiów dr Lidią Dzierżek na adres Lidia.Dzierzek@sgh.waw.pl

  Program niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie ekonomia w zakresie "Ekonomia zdrowia"
 • finansów, zetkną się z jednym z największych osiągnięć ludzkości – pieniądzem, które, zdaje się, w pewnym stopniu wymknęło się spod ludzkiej kontroli. Będą uczestniczyć w pracach nad nową teorią pieniądza i polityki pieniężnej, które stanowią jedno z największych wyzwań współczesności. Posiądą wiedzę o pieniądzu i finansach dostępną nielicznym

  Program niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplonie finansów
 • nauk o zarządzaniu, dowiedzą się, w jak silnym stopniu nowe metody zarządzania zmieniają zastany ład gospodarczy, a jednocześnie, jak ten jednak „stale zmieniający się ład” zmusza ich do ciągłego poszukiwania nowych metod postępowania. Nabiorą przekonania, że żadna wiedza nie jest niezmienna, a trud badawczy nigdy się nie kończy. Jako nagrodę zbiorą owoce tego trudu

  Program niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu​
czesne:

​Wysokości i terminy opłat za niestacjonarne studia doktoranckie uruchamiane w roku akademickim 2017/2018 są następujące:

 1. Czesne za I rok:

  - w przypadku wpłaty jednorazowej 6500 zł, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej decyzji w sprawie przyjęcia na studia,
  - w przypadku wpłaty w dwóch ratach: I rata 4000 zł – nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej decyzji w sprawie przyjęcia na studia, II rata 2700 zł – nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć na drugim semestrze studiów;

 2. Czesne za II i III rok odpowiednio:

  - w przypadku wpłaty jednorazowej 6500 zł, nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć na danym roku studiów,
  - w przypadku wpłaty w dwóch ratach: I rata 4000 zł – nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym danego roku studiów, II rata 2700 zł – nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć w semestrze letnim danego roku studiów;

 3. Czesne za IV rok:

  - wpłata jednorazowa 4800 zł, nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień inauguracji roku akademickiego na danym roku.
termin uruchomienia studiów:

Planowany termin rozpoczęcia zajęć na niestacjonarnych studiach doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów to 13 października 2017 r.

termin zapisów na studia:

​Rejestracja oraz przyjmowanie dokumentów na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 rozpoczęły się 1 czerwca 2017 r.

Zakończenie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym nastąpiło 25 lipca 2017 r. Dokumenty w wersji papierowej należało dostarczyć najpóźniej do dnia 27 lipca 2017 r. do godz. 13:00.

Rozmowy kwalifikacyjne na niestacjonarne studia doktoranckie odbyły się 28 lipca 2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpiło 1 sierpnia 2017 r. poprzez wywieszenie listy rankingowej w siedzibie Kolegium Zarządzania i Finansów oraz publikację listy na stronie internetowej kolegium.

W związku z niewypełnieniem limitu na niestacjonarnych studiach doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów zapraszamy do uzupełniającej rekrutacji. 

Uzupełniająca rejestracja w Internetowym Systemie Rejestracyjnym (ISR) na:

 • VII edycję niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, 
 • III edycję niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie finanse 
 • I edycję niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie ekonomia w zakresie „Ekonomia Zdrowia”

będzie trwała do 17 września 2017 r.
Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 września 2017 r. do godz. 16.00.

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach uzupełniającej rekrutacji na niestacjonarne studie doktoranckie odbędą się 22 września 2017 r. o godzinie 14:00 (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, ul. Madalińskiego 6/8, III piętro - dokładne informacje zostaną przesłane kandydatom po złożeniu dokumentów w wersji papierowej).

Ogłoszenie wyników nastąpi 25 września 2017 r. poprzez wywieszenie listy rankingowej w siedzibie Kolegium Zarządzania i Finansów oraz publikację listy na stronie internetowej kolegium.

REJESTRACJA ONLINE

tryb studiów:
niestacjonarne
organizacja zjazdów:

​Studia trwają cztery lata.

Zajęcia w dyscyplinach finanse i nauki o zarządzaniu odbywać się będą w piątki w godzinach 16:15-20:40.

Zajęcia w dyscyplinie ekonomia w zakresie "Ekonomia Zdrowia" odbywać się będą w wybrane piątki w godzinach 17:10-20:40 oraz w wybrane soboty w godzinach 8:00-13:20.

język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje zajęcia, które pozwalają poznać aktualny stan wiedzy w danej dyscyplinie naukowej. Zajęcia w ramach programu studiów dla wszystkich doktorantów i kończą się egzaminem lub zaliczeniem. Zajęcia te są skoncentrowane głównie na trzech pierwszych latach studiów.

Pozostałe zajęcia mają charakter fakultatywny i są uruchamiane w zależności od ilości zgłoszeń na dane zajęcia. Składają się one z dwóch grup.
Pierwszą grupę stanowią zajęcia przygotowujące doktorantów do pracy dydaktycznej, gdyż część z doktorantów – po obronie rozprawy doktorskiej - może podjąć pracę na uczelniach wyższych.
Druga grupa to zajęcia „skrojone na miarę”: wybierane przez doktorantów z punktu widzenia badań naukowych i tematu rozprawy doktorskiej (od doktoranta zależy, na którym roku studiów zajęcia te zaliczy).

Czwarty rok studiów jest przeznaczony na kontynuację zajęć fakultatywnych oraz dokończenie rozprawy doktorskiej.

Program studiów: 

wykładowcy:

Na pierwszym roku studiów doktorant uzyskuje opiekuna naukowego, z którym będzie współpracował podczas studiów przy pisaniu rozprawy doktorskiej. W momencie otwarcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy staje się promotorem rozprawy doktorskiej.

tryb naboru:

​Rekrutację na studia w trzech dyscyplinach (ekonomia w zakresie "Ekonomia zdrowia", finanse, nauki o zarządzaniu) przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium.

Skład komisji rekrutacyjnej na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 jest następujący:

 • dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski,
 • dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH,
 • dr hab. Teresa Taranko, prof. SGH,
 • dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH,
 • dr Michał Matusewicz,
 • mgr Magdalena Białobrzeska-Syta - sekretarz Komisji,
 • mgr Daniel Wieteski - przedstawiciel doktorantów.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego na studia jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów w formie elektronicznej oraz papierowej. 

wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 wygenerowany przez kandydata z Internetowego Systemu Rekrutacji (ISR),
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny, lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej,
 • certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia doktoranckie (w przypadku cudzoziemców zapisujących się na studia w języku polskim).

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego będzie ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów uzyskanych za (podano maksymalną liczbę punktów):

 1. ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów w obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów) – 20 pkt,
 2. ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej – 20 pkt,
 3. udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe - artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych – 5 pkt,
 4. udział w realizacji projektów naukowych – 5 pkt,
 5. dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może zostać sklasyfikowany wyżej – 15 pkt.

Kolegialna komisja rekrutacyjna określa, następującą punktację za dodatkowe elementy oceny kandydata:

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problemów współczesnej myśli ekonomicznej, zainteresowań naukowych oraz koncepcji rozprawy doktorskiej – 35 pkt,
zasady realizacji studiów:

​Doktoranci mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nie mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godzin rocznie.

Ukończenie studiów:

Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia (uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia w zakresie "Ekonomia zdrowia", finanse lub nauki o zarządzaniu). Uzyskanie kwalifikacji III stopnia, to – w przypadku studiów doktoranckich – zrealizowanie programu studiów, obrona rozprawy doktorskiej oraz zatwierdzenie nadania stopnia doktora przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów.

sekretariat studiów:

Sekretariat studiów:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Magdalena Białobrzeska-Syta
e-mail: magdalena.bialobrzeska-syta@sgh.waw.pl

Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 340 (III piętro)

telefon: 225649265

Informacji na temat niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie ekonomia w zakresie „Ekonomia Zdrowia” udziela:
dr Lidia Dzierżek
e-mail: lidia.dzierzek@sgh.waw.pl 

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: rekrutacja na studia doktoranckie w KZiF

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów