Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia pierwszego stopnia na kierunku europeistyka w SGH dostarczają podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, politologii, prawa europejskiego, mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji oraz rozwijają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, m.in. w organach administracji centralnej i samorządowej oraz w urzędach i instytucjach realizujących zadania związane z gospodarką europejską, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych uczestniczących w obrocie międzynarodowym, a także działalności gospodarczej na własny rachunek. Studia te dają także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.​

Korzyści:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka w SGH:

 • umie analizować podstawowe procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej i lokalnej,
 • potrafi przewidywać główne tendencje w społeczno-gospodarczym rozwoju Europy,
 • umie dokonać krytycznej analizy procesów integracyjnych na kontynencie europejskim,
 • umie określić uwarunkowania prawno-ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej,
 • potrafi dokonać właściwej interpretacji aktów prawa Unii Europejskiej,
 • umie organizować pracę zespołów, w tym zespołów interdyscyplinarnych i międzynarodowych,
 • potrafi samodzielnie budować i wykorzystać model decyzyjny,
 • posługuje się biegle dwoma językami obcymi, a jeśli jest absolwentem studiów niestacjonarnych posługuje się jednym językiem obcym na poziomie zaawansowanym. ​

W ramach kierunku Europeistyka student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • gospodarka i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,
 • europejskie media i komunikowanie,
 • społeczeństwo i polityka współczesnej Europy.​

Zaliczono trzyletni program studiów pierwszego stopnia - dopuszczono do egzaminu licencjackiego. Obrona pracy licencjackiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Na studia I stopnia prowadzimy kwalifikację na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec I roku nauki. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminów maturalnych (nowa matura) z następujących przedmiotów:

1) zdawanych na poziomie rozszerzonym:
- matematyka lub fizyka,
- geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub ekonomia lub fizyka,
- język obcy (spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),

2) drugiego języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (jednego spośród wyżej wymienionych).

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców