Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w SGH dostarczają wiedzę społeczno-ekonomiczną i przyrodniczą w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju lokalnego i regionalnego, wpływu tego rozwoju na przestrzenne zagospodarowanie kraju i integrację w tym aspekcie z europejskimi strukturami oraz dotyczącą najnowszych osiągnięć w dziedzinie gospodarowania przestrzenią i gospodarki samorządowej. Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w zakresie planowania przestrzennego, urbanistycznego oraz zarządzania przestrzenią na wszystkich szczeblach administracji publicznej, w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w jednostkach administracji publicznej, agencjach, firmach doradczych i innych oraz organizacjach pozarządowych. Przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.​

Korzyści:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w SGH:

 • umie wielopłaszczyznowo i kompleksowo postrzegać oraz rozumieć przestrzenną organizację rozwoju społeczno-gospodarczego w skali gminy, większego miasta, regionu, kraju, Europy i świata,
 • umie planować rozwój systemów infrastruktury technicznej i systemów transportowych,
 • umie planować środowisko przestrzenne ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego,
 • potrafi współpracować w przygotowywaniu dokumentów planistycznych, opracowywaniu analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych oraz podejmowaniu lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów  umie partycypować w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów,
 • potrafi analizować rozwój infrastruktury osadniczej i technicznej, usług, a w szczególności usług publicznych,
 • umie uczestniczyć w działaniach mających na celu ochronę środowiska, współpracę sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko,
 • umie współdziałać w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami oraz we współpracy regionalnej i europejskiej, a także współuczestniczyć w opracowywaniu programów rozwoju euroregionów, strategii i programów rozwoju regionalnego, programów rozwoju lokalnego,
 • potrafi doradzać w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, ustalania lokalizacji inwestycji,
 • posługuje się biegle dwoma językami obcymi, a jeśli jest absolwentem studiów niestacjonarnych – jednym językiem obcym na poziomie zaawansowanym. ​

W ramach kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • gospodarka samorządowa,
 • gospodarowanie przestrzenią.​

Zaliczono trzyletni program studiów pierwszego stopnia - dopuszczono do egzaminu licencjackiego. Obrona pracy licencjackiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Na studia I stopnia prowadzimy kwalifikację na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec I roku nauki. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminów maturalnych (nowa matura) z następujących przedmiotów:

1) zdawanych na poziomie rozszerzonym:
- matematyka lub fizyka,
- geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub ekonomia lub fizyka,
- język obcy (spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),

2) drugiego języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (jednego spośród wyżej wymienionych).

 

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców