Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w SGH dostarczają wiedzę z zakresu dyscyplin politologicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych, umożliwiającą zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Uzyskana wiedza stanowi także podstawę analizy gospodarczych i politycznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej. Studia te przygotowują do pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty i analityka średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. Dają one także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. ​

Korzyści:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w SGH:

  • potrafi dokonywać właściwej interpretacji narodowych i międzynarodowych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych,
  • umie doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych w wydarzeniach międzynarodowych,
  • potrafi identyfikować współzależności w stosunkach międzynarodowych i oceniać siłę ich oddziaływania,
  • ma umiejętność proponowania rozwiązań kompromisowych w miejsce rozwiązań siłowych, narzuconych,
  • umie pracować w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym,
  • posługuje się biegle dwoma językami obcymi, a jeśli jest absolwentem studiów niestacjonarnych – jednym językiem obcym na poziomie zaawansowanym. ​

W ramach kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

  • dyplomacja i polityka międzynarodowa,
  • bezpieczeństwo europejskie,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Zaliczono trzyletni program studiów pierwszego stopnia - dopuszczono do egzaminu licencjackiego. Obrona pracy licencjackiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Na studia I stopnia prowadzimy kwalifikację na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec I roku nauki. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminów maturalnych (nowa matura) z następujących przedmiotów:

1) zdawanych na poziomie rozszerzonym:
- matematyka lub fizyka,
- geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub ekonomia lub fizyka,
- język obcy (spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),

2) drugiego języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (jednego spośród wyżej wymienionych).

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców