Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w SGH mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej, tak aby mogli oni twórczo i sprawnie rozwiązywać problemy w krajowych strukturach administracji publicznej i gospodarczej, jak również w administracji Unii Europejskiej, pracując na stanowiskach wymagających znajomości prawa, ekonomii i zarządzania. Absolwenci tego kierunku są też przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego interpretacji, a także do podejmowania studiów doktoranckich. ​

Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja w SGH:

 • wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce
 • umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska ekonomiczne i społeczne
 • ma umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy, dzięki czemu potrafi przekonująco argumentować w trudnych problemach decyzyjnych
 • umie organizować zespoły pracownicze oraz koordynować ich prace
 • umie kierować zespołami ludzkimi w strukturach administracji publicznej i gospodarczej
 • umie komunikować się ze specjalistami w dziedzinie nauk administracyjno-prawnych, jak i osobami spoza tego środowiska
 • posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym
 • umie ukierunkować swoje samokształcenie. ​

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • administracja gospodarcza,
 • administracja samorządowa,
 • administracja skarbowo-celna.​

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców