Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w SGH umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką. Studia te przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także do podejmowania studiów trzeciego stopnia. ​

Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w SGH umie:

 • wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej
 • stosować odpowiednio dobrany aparat analityczny w pracy badawczej
 • integrować wiedzę z różnych działów ekonomii, różnych przedmiotów i kierunków myśli społeczno-ekonomicznej
 • budować modele mikro-i makroekonomiczne, modele ekonometryczne i modele statystyczne
 • krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne
 • obserwować oraz rozpoznawać tendencje zmian warunków lokalnych i globalnych na różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego
 • zaplanować i zrealizować zadanie badawcze lub ekspertyzę
 • dostrzec nowy problem badawczy lub zawodowy i poddać go profesjonalnej analizie
 • logicznie wyciągać wnioski oraz formułować sądy na podstawie danych z różnych źródeł, również w sytuacji niepełnych informacji
 • komunikować się ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk społeczno-zawodowych
 • podejmować decyzje kierownicze
 • sprawnie działać w warunkach stresu i pod presją czasu
 • samodzielnie ukierunkować swoje dalsze uczenie się
 • biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym.​

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • analizy makroekonomiczne,
 • analizy mikroekonomiczne,
 • ekonomia teoretyczna.

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców