Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomiczna analiza prawa w SGH umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej w wymiarze krajowym i zagranicznym, pracy na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także przygotowują do podejmowania studiów trzeciego stopnia.​

Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomiczna analiza prawa w SGH:

 • umie samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych
 • ma umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy
 • potrafi dokonać analizy struktury prawa oraz stosowania teorii ekonomicznych
 • umie dokonać analizy aktów prawnych pod kątem ich wpływu na gospodarkę, w tym na przedsiębiorczość oraz wymianę handlową
 • umie dokonać krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów z zakresu ekonomicznej analizy prawa
 • umie docierać do różnorodnych źródeł wiedzy i korzystać z nich
 • potrafi przekształcać nabytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i ekonomii na wiedzę praktyczną
 • potrafi adaptować się do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy
 • potrafi kompetentnie opiniować i oceniać pracę innych
 • ma nawyk ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego
 • posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym​

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • ekonomiczna analiza regulacji​

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia bezpłatne

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Podstawą kwalifikacji jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców​