Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku europeistyka w SGH dostarczają zaawansowanej interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnej Europie i świecie oraz rozwijają różnorodne kompetencje wymagane do wykonywania samodzielnej pracy w organach administracji centralnej i samorządowej, w administracji Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, w mediach i w szkolnictwie, do pracy na stanowiskach kierowniczych i stanowiskach wysoko wykwalifikowanych specjalistów w przedsiębiorstwach działających na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Studia przygotowują też do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także przygotowują do podejmowania studiów trzeciego stopnia.​

Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka w SGH:

 • potrafi opisać i ocenić miejsce Europy (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) w świecie na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej
 • potrafi określić i samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe z zakresu integracji europejskiej
 • umie w prawidłowy sposób interpretować akty prawne Unii Europejskiej i ocenić ich skutki dla interesów państw członkowskich
 • umie opracować wnioski projektów europejskich oraz nadzorować i oceniać ich realizację
 • zna techniki negocjacyjne i potrafi je odpowiednio wykorzystać przy argumentowaniu
 • umie inicjować i formułować nowe zadania, w tym zadania zespołowe
 • umie komunikować się ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk społeczno-zawodowych
 • posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym.

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • europejskie media i komunikowanie,
 • mechanizmy decyzyjne w Unii Europejskiej,
 • społeczeństwo i polityka współczesnej Europy.

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów

Zasady przyjęć dla obywateli polskich​

Zasady przyjęć dla cudzoziemców