Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

​Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia, a także wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty-analityka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż oraz w instytucjach doradczych. Studia te przygotowują ponadto do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Korzyści:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia w SGH umie:

 • praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów mikroekonomicznych i   makroekonomicznych oraz do wyrobienia sobie opinii na temat problemów gospodarczych i społecznych,
 • myśleć krytycznie,  stosując wzorce racjonalizmu,
 • korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania,
 • interpretować dane ekonomiczne,
 • postrzegać problemy ekonomiczne w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych,
 • skutecznie komunikować się w metajęzyku współczesnej ekonomii ze specjalistami w swojej dyscyplinie,
 • samodzielnie się dokształcać ,
 • podejmować decyzje i organizować pracę w zespole,
 • posługiwać się biegle dwoma językami obcymi, a jeśli jest absolwentem studiów niestacjonarnych.
 • ​Analizy makroekonomiczne
 • Analizy mikroekonomiczne

​Zaliczono trzyletni program studiów pierwszego stopnia - dopuszczono do egzaminu licencjackiego. Obrona pracy licencjackiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

​al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

​od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00

​studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr

Na studia I stopnia prowadzimy kwalifikację na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec I roku nauki. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminów maturalnych (NOWA matura) z następujących przedmiotów:

1) zdawanych na poziomie rozszerzonym:
- matematyka lub fizyka,
- geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub ekonomia lub fizyka,
- język obcy (spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),

2) drugiego języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (jednego spośród wyżej wymienionych).

Zasady przyjęć dla obywateli polskich
Zasady przyjęć dla cudzoziemców