Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH dostarczają wiedzę kierunkową, która pogłębia znajomość zarządzania finansami podmiotów gospodarczych (w tym instytucji finansowych), ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań podejmowania decyzji zarządczych na podstawie wyników analiz finansowych i badań, oraz wiedzy specjalistycznej, która daje dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej i do kontynuowania nauki w ramach kształcenia ustawicznego. Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające – po odbyciu stosownej praktyki – podjęcie pracy zawodowej w charakterze eksperta lub menedżera w danej dziedzinie finansów i rachunkowości lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz zdobywanie uprawnień certyfikowanych/licencjonowanych w kraju i za granicą. Przygotowują do podejmowania studiów trzeciego stopnia.Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH umie:

 • dokonywać pogłębionych analiz finansowych, w tym opartych na instrumentach rachunkowości zarządczej, oraz formułować na ich podstawie wnioski i rekomendacje
 • łączyć zagadnienia finansowe z innymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej (NP. marketing, zarządzanie)
 • wyliczyć efektywność inwestycji oraz koszt finansowania wraz z określeniem optymalnego portfela inwestycji/źródeł finansowania
 • ocenić poziom ryzyka finansowego i formułować na tej podstawie wnioski i rekomendacje
 • sporządzić plan finansowy podmiotu gospodarczego
 • uzasadnić w sposób kompetentny i komunikatywny zaproponowane rozwiązania i podjęte decyzje, jak również poddać je krytyce
 • sprawnie działać w warunkach stresu i pod presją czasu
 • biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym. ​

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • bankowość,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • międzynarodowe rynki finansowe,
 • rachunkowość,
 • ubezpieczenia.

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców