Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w SGH dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu gospodarowania przestrzenią w warunkach zrównoważonego rozwoju. Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wysoko wykwalifikowanych specjalistów i na stanowiskach kierowniczych w zakresie gospodarki przestrzennej lub do działalności gospodarczej na własny rachunek. Przygotowują także do podjęcia studiów trzeciego stopnia. ​

Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w SGH umie:

 • konstruować strategie rozwoju jednostek terytorialnych
 • opracowywać dokumenty planistyczne jednostek osiedleńczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju
 • sporządzać programy mające na celu podwyższanie konkurencyjności jednostek terytorialnych
 • planować rozwój infrastruktury osadniczej, w tym technicznej i systemów transportowych, a także sporządzać programy ochrony środowiska
 • współpracować przy konstruowaniu europejskich programów, projektów i innych dokumentów z zakresu rozwoju przestrzennego
 • zarządzać przestrzenią i rozwojem przestrzennym na wszystkich poziomach organizacji terytorialnej, w tym miastami, gminami, powiatami i województwami
 • opracowywać analizy i podejmować działania z zakresu marketingu i promocji terytorialnej
 • planować ochronę europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej
 • stosować wyspecjalizowane modele prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego
 • biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym. ​

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • gospodarka publiczna,
 • gospodarka regionalna.

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców