Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych. Oferta dydaktyczna na tym kierunku daje możliwość specjalizacji w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden nakierowany jest na metody ilościowe w ekonomii i w badaniach społecznych, a drugi – na informatykę gospodarczą. Program obejmuje przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii. Studia te rozwijają kompetencje, które sprawiają, że absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do pracy w centrach badawczych oraz centrach biznesowych kraju. Prezentowana w toku studiów wiedza i kształtowane umiejętności są dobrym przygotowaniem do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia. ​

Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH potrafi:

 • projektować rozwiązania problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych
 • modelować i prognozować zjawiska i procesy gospodarcze
 • identyfikować narzędzia ekonometryczno-statystyczne do analizy problemów ekonomicznych i społecznych
 • analizować dane wielowymiarowe; stosować metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomiczno-biznesowych (rynkowych i marketingowych) oraz w badaniach społecznych
 • projektować badania reprezentacyjne i prowadzić analizy statystyczne
 • identyfikować, szacować i interpretować modele ekonomiczne i finansowe szeregów czasowych
 • prowadzić analizy statystyczne i rozwiązywać problemy optymalizacyjne z użyciem specjalistycznych pakietów komputerowych
 • projektować sieci komputerowe i administrować nimi
 • organizować prace zespołu programistów i tworzyć złożone systemy informacyjne
 • identyfikować, tworzyć, użytkować i doskonalić systemy informacyjne zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach
 • biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym. ​

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • analizy statystyczne i data mining,
 • badania marketingowe i analizy rynku,
 • ekonometria,
 • ekonomia matematyczna,
 • informatyka gospodarcza,
 • procedury analizy decyzji,
 • statystyka stosowana,
 • systemy informatyczne w zarządzaniu.​

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 5649858
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców