Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna w SGH dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu społecznych uwarunkowań procesów gospodarczych i ekonomicznych, aspektów rozwoju społecznego oraz pogłębionej wiedzy na temat zarządzania zmianą instytucji społecznych. Studia na tym kierunku rozwijają kompetencje przydatne w pracy zawodowej (na stanowiskach analityków, menedżerów lub ekspertów) w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych oraz w organizacjach międzynarodowych wyspecjalizowanych w zakresie zagadnień społecznych, umożliwiają podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, a także przygotowują do podejmowania studiów trzeciego stopnia.​

Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna w SGH:

  • umie analizować procesy społeczne i zarządzać nimi w skali krajowej i lokalnej
  • umie projektować rozwiązania złożonych problemów w skali mikro- i makrospołecznej
  • potrafi doradzać w zakresie zmian w strukturze potrzeb społecznych i wskazywać możliwości ich zaspokajania
  • ma umiejętność formułowania opinii dotyczących społecznych uwarunkowań procesów gospodarczych oraz wskazywania niezbędnych zmian
  • potrafi prowadzić badania i dokonywać pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej
  • umie dokonać krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych
  • potrafi prognozować przebieg procesów społecznych
  • umie poszukiwać nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej oraz animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej
  • posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym. ​

W ramach tego kierunku student może zrealizować specjalność:

  • socjologia ekonomiczna.​

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162, budynek G, pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 5649858
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

Zasady przyjęć dla obywateli polskich 2014/2015
Zasady przyjęć dla cudzoziemców 2014/2015

Zasady przyjęć dla obywateli polskich 2015/2016
Zasady przyjęć dla cudzoziemców 2015/2016