Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w SGH wyposażają absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii i praktyki stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowań wynikających z aktywności międzynarodowej państw, narodów, etnosów oraz organizacji międzynarodowych i przedsiębiorstw. Studia te szczególnie pogłębiają wiedzę na temat charakteru i znaczenia polityki jako aktywności o zasięgu globalnym. Absolwenci tego kierunku studiów podejmują pracę (na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych) w instytucjach bezpośrednio związanych ze stosunkami międzynarodowymi (służba dyplomatyczna, praca w agendach unijnych oraz w innych organizacjach międzynarodowych), w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z handlem międzynarodowym, w jednostkach administracji publicznej zajmujących się polityką zagraniczną oraz międzynarodowym kontekstem polityki gospodarczej i społecznej, a także w mediach zajmujących się problematyką międzynarodową. Absolwenci przygotowani są też do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i do podejmowania studiów trzeciego stopnia.​

Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w SGHandlowej:

 • potrafi dokonywać krytycznej analizy problemów i pogłębionej interpretacji wydarzeń z dziedziny stosunków międzynarodowych
 • umie znajdować związki przyczynowo-skutkowe w stosunkach międzynarodowych i zależności pomiędzy nimi
 • potrafi dokonywać zorientowanej celowościowo selekcji i interpretacji wydarzeń międzynarodowych
 • potrafi identyfikować kluczowe zadania i priorytety w polityce narodowej i międzynarodowej
 • potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką stosunków międzynarodowych
 • umie dokonywać syntezy informacji w celu formułowania spójnej i przekonującej argumentacji na rzecz konkretnych rozwiązań
 • umie dyplomatycznie reagować, stawiać pytania, udzielać odpowiedzi
 • umie organizować pracę zespołów interdyscyplinarnych z udziałem obcokrajowców
 • posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym. ​

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • Bliski Wschód,
 • Europa Środkowa i Wschodnia,
 • finanse międzynarodowe,
 • Zachodnia Hemisfera.​

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162, budynek G, pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 5649858
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

Zasady przyjęć dla obywateli polskich 2014/2015
Zasady przyjęć dla cudzoziemców 2014/2015

Zasady przyjęć dla obywateli polskich 2015/2016
Zasady przyjęć dla cudzoziemców 2015/2016