Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego w SGH dostarczają zaawansowanej wiedzy i umiejętności jej zastosowania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność ciągłego jej uzupełniania w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społecznymi prowadzenia działalności w sferze turystyki i usług czasu wolnego. Absolwenci kierunku mogą podejmować pracę w hotelarstwie, biurach podróży, przedsiębiorstwach świadczących usługi rekreacyjne i rozrywkowe, przedsiębiorstwach z otoczenia rynku turystycznego, a także w instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w jednostkach doradczych wyspecjalizowanych w doradztwie i badaniach rynku turystycznego i usług czasu wolnego. Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także do podejmowania studiów trzeciego stopnia.​

Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego w SGH umie:

  • wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej
  • stosować odpowiednio dobrany aparat analityczny w procesie badania problemów ekonomicznych w zakresie turystyki i hotelarstwa
  • oceniać konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw turystycznych, a także wskazywać bariery rozwojowe
  • zaplanować i zrealizować zadania badawcze
  • dostrzec nowy problem badawczy lub zawodowy i poddać go profesjonalnej analizie
  • logicznie wyciągać wnioski oraz formułować sądy na podstawie danych z różnych źródeł również w sytuacji niepełnej informacji
  • komunikować się ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk społeczno-zawodowych
  • sprawnie działać w warunkach stresu i pod presją czasu
  • samodzielnie ukierunkować swój dalszy proces samokształcenia
  • biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym w obszarze terminologii związanej z turystyką, czasem wolnym i marketingiem. ​

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162, budynek G, pok. 37, 02-554 Warszawa​

Nr telefonu:
+48 22 5649858
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​
 ​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

Zasady przyjęć dla obywateli polskich 2014/2015
Zasady przyjęć dla cudzoziemców 2014/2015​

Zasady przyjęć dla obywateli polskich 2015/2016
Zasady przyjęć dla cudzoziemców 2015/2016