Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych organizacji. Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dają one dobre podstawy do samodzielnego prowadzenia działalności badawczej i przygotowują do podjęcia studiów trzeciego stopnia.​

Korzyści:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH:

 • potrafi prowadzić samodzielnie działalność badawczą i kierować nią
 • ma umiejętność prowadzenia działalności zawodowej w wymiarze krajowym i zagranicznym
 • potrafi docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich, a także przyswajać fakty dotyczące zarządzania,
 • umie logicznie myśleć, analizować i przeprowadzać syntezę
 • ma umiejętność adaptacji do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy
 • potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać zjawiska i procesy zarządzania w różnej skali
 • umie formułować problemy projektowe, a także planować i kontrolować realizację projektów i programów oraz zarządzać portfelem projektów
 • potrafi ocenić wpływ otoczenia na zjawiska i procesy zarządzania oraz przygotowywać i podejmować decyzje zarządcze, zwłaszcza strategiczne
 • ma umiejętność i odwagę podejmować decyzje i planować w skali przedsiębiorstw i instytucji działania o innym charakterze (projektowanie systemów organizacji i zarządzania, kierowanie zespołami, prowadzenie negocjacji)
 • ma umiejętność zarządzania strategicznego oraz konstruktywnego uczestniczenia w organizacyjnych procesach podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania
 • potrafi dokonać holistycznej oceny sytuacji oraz podejmować decyzje o charakterze taktycznym i strategicznym
 • biegle posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. ​

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • biznes turystyczny,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • marketing,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie wartością firmy,
 • zarządzanie w transporcie i logistyce,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.​

Zaliczono dwuletni program studiów drugiego stopnia - dopuszczono do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki
Nr telefonu:
+48 22 5649858
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00​

studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

Zasady przyjęć dla obywateli polskich 2014/2015
Zasady przyjęć dla cudzoziemców 2014/2015

Zasady przyjęć dla obywateli polskich 2015/2016
Zasady przyjęć dla cudzoziemców 2015/2016