Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Studia są nieodpłatne.

termin uruchomienia studiów:

Studia trwają cztery lata, zajęcia rozpoczną się 1 października 2016 roku.

termin zapisów na studia:

Rejestracja osobista na XI edycję studiów: w dniach 9.08.2016-9.09.2016 u sekretarza komisji rekrutacyjnej.

Rejestracja internetowa na XI edycję: w dniach 9.08.2016-11.09.2016.

Kandydaci rejestrują się poprzez Internetowy System Rekrutacji (ISR), dostępny na stronie uczelni oraz składają osobiście teczki z dokumentami u sekretarza komisji rekrutacyjnej. 

 

Termin przesłuchań kandydatów: o dokładnym terminie każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie, drogą mailową na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem przesłuchania.


Wyniki postępowanie rekrutacyjnego udostępniane są na stronie internetowej Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie zostanie doręczona kandydatowi na piśmie za pokwitowaniem (w przypadku przesyłki listowej – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Odwołania:

Od decyzji kolegialnej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

tryb studiów:
stacjonarne
opis:

Na studiach można realizować:

Wyboru ścieżki dokonuje się na początku pierwszego semestru studiów.

Ogłoszenie o uzupełniającej rekrutacji na XI edycję Stacjonarnych Studiów Doktoranckich KAE.​

Edycja XI studiów.

Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór uzupełniający na XI edycję Stacjonarnych Studiów Doktoranckich  w obszarze wiedzy nauk społecznych, dziedzina – nauki ekonomiczne, dyscyplina – ekonomia.

Studia adresowane są do osób, które ukończyły jednolite studia magisterskie bądź studia II stopnia lub równorzędne, bądź są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

studia skierowane do:

​Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub równoważnym, zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych.
Kierunek ukończonych przez kandydatów studiów magisterskich nie ma priorytetowego znaczenia w procesie rekrutacji, konieczne jest natomiast zainteresowanie kandydata problematyką szeroko pojętej ekonomii.

korzyści:

​EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

Posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną, co do wybranych elementów, np.:

 • funkcjonowania rynków w ujęciu mikro- i makroekonomicznym,
 • wpływu struktur demograficznych na funkcjonowanie rynków,
 • wykorzystania wybranych narzędzi matematycznych w modelowaniu procesów ekonomicznych,
 • wykorzystania zaawansowanych technik informatycznych w praktyce ekonomicznej.
 • znajomość wybranych technik ekonometrycznych.

Posiada wiedzę zaawansowaną w zakresie:

 • wybranych metod opisu i technik pozyskiwania danych oraz modelowania, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe,
 • wybranych norm i reguł, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.

Posiada wiedzę zaawansowaną (o procesach zmian) o charakterze ogólnym oraz wiedzę znacznie pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych oraz kategorii więzi społecznych.

Umiejętności:

Posiada umiejętności:

 • dostrzegania i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych, wzbogacone o odkrywanie nowych zależności między zjawiskami lub ich nowych aspektów,
 • wykorzystania wiedzy, wzbogacone o wykorzystanie procedury badawczej oraz krytycznej oceny dotychczasowych wyników badań naukowych,
 • rozumienia przyczyn i przebiegów procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych,
 • formułowania złożonych, oryginalnych hipotez badawczych i zastosowania adekwatnej procedury badawczej,
 • prognozowania zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oraz proponowania nowych metod i narzędzi,
 • wykorzystania zdobytej wiedzy poszerzoną o pogłębioną krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy,
 • przekazywania wiedzy na poziomie wyższym,
 • proponowania nowatorskich lub niestandardowych rozwiązań pojawiających się problemów,
 • projektowania realizacji zadań badawczych w zakresie analizy i modelowania procesów społeczno-ekonomicznych.

Kompetencje:

 • potrafi wyznaczać dalekosiężne cele przedsięwzięć i organizacji oraz przygotowywać strategie ich osiągania w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej,
 • potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów naukowych i z zakresu praktyki gospodarczej,
 • otrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie.otrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie,
 • jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, a także do kierowania zespołem badawczym,
 • potrafi uzupełniać, doskonalić i poszerzać nabytą wiedzę i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym,
 • ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.
kierownik programu:

dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH, Dziekan KAE

koordynator:

dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH

sekretarz programu:

​Katarzyna Kwasiborska 
Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej KAE
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 22
e-mail: kkwasi@sgh.waw.pl 
telefon: 225649257

sekretariat studiów:

Miejsce uzyskiwania informacji, zapisów (składanie dokumentów wraz z podaniem) oraz ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: mgr Ewa Dernałowicz    

telefon: 225649395  

Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 230
02-513 Warszawa


program realizuje:
KAE - Kolegium Analiz Ekonomicznych
dodatkowe informacje:

 

język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

Tematyka studiów: zakres nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem: teorii ekonomii, statystyki, demografii, informatyki gospodarczej, ekonometrii, badań operacyjnych, koniunktury i polityki gospodarczej.

program studiów:

PROGRAM STUDIÓW​ (obowiązujęcy od VIII edycji studiów).

tryb naboru:

​Nabór na stacjonarne studia doktoranckie przeprowadza kolegialna komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana KAE.

Decyzja Dziekana w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej​​

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez kolegialną komisję rekrutacyjną uwzględniane będą następujące kryteria:

 • Ocena na dyplomie ukończenia studiów (0-5 pkt.);
 • Opinia (opiekuna naukowego, promotora pracy magisterskiej) (0-5 pkt.);
 • Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (0-10pkt.);
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe, takie jak: artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych (0-10pkt.);
 • Udział w realizacji projektów nadawczych lub naukowych (0-5pkt.);
 • Inne osiągnięcia (0-5pkt.).

Limit miejsc: 3.

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym:  24 punkty.

wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:andydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do JM Rektora SGH;
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub równorzędnych, bądź zaświadczenie o uczestniczeniu w programie „Diamentowy Grant”; dyplom z uczelni zagranicznej powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego i przekazany do weryfikacji do p. Anety Szydłowskiej z Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki (Gmach Główny, pokój 37, tel. 22 564 96 53, Aneta.Szydlowska@sgh.waw.pl)
 • Życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (publikacje, referaty i konferencje, praca w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych;
 • List motywacyjny, w którym kandydat określa swoje zainteresowania naukowe;
 • Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej;
 • Dwie fotografie o wymiarach 45x65 mm 
 • Opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmie się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego, lub opinię promotora pracy magisterskiej;
 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z Informatycznego Systemu Rekrutacji,
 • Kandydat może złożyć wniosek o stypendium i jego zwiększenie z dotacji projakościowej oraz stypendium dla najlepszych doktorantów płatne z funduszu pomocy materialnej (Zarządzenie Rektora nr 59 z dn.20.07.2015 r w sprawie Regulaminu przyznawanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej oraz zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Zarządzenie Rektora nr.64 z dn. 16.09.2015 r w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły głównej Handlowej w Warszawie).

  Kandydat jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję rekrutacyjną o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu rekrutacji (zmiana imienia, nazwiska, adresu do korespondencji itp.)
zasady realizacji studiów:

​Organizacja studiów umożliwia przygotowanie pracy doktorskiej w ciągu 8 semestrów.
Otwarcie przewodu doktorskiego i obrona rozprawy odbywają się według ogólnie obowiązujących zasad.

Studia realizowane są zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.