Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór na XII edycję Stacjonarnych Studiów Doktoranckich  w obszarze wiedzy nauk społecznych, dziedzina - nauki ekonomiczne, dyscyplina – ekonomia.

Studia adresowane są do osób, które ukończyły jednolite studia magisterskie bądź studia II stopnia lub równorzędne, bądź są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

studia skierowane do:

Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub równoważnym, zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych.

korzyści:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

Absolwent studiów posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe, w zakresie wybranych elementów, np.:

 • funkcjonowania rynków w ujęciu mikro- i makroekonomicznym,
 • wpływu struktur demograficznych i społecznych na funkcjonowanie rynków,
 • wykorzystania wybranych narzędzi matematycznych w modelowaniu procesów ekonomicznych,
 • wykorzystania zaawansowanych technik informatycznych w praktyce ekonomicznej,
 • wybranych technik ekonometrycznych,
 • wybranych metod opisu i technik pozyskiwania danych oraz ich modelowania.

Umiejętności:

Absolwent studiów posiada umiejętności:

 • dostrzegania i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych, wzbogacone o odkrywanie nowych zależności między zjawiskami lub ich nowych aspektów,
 • wykorzystania wiedzy, wzbogacone o wykorzystanie procedury badawczej oraz krytycznej oceny dotychczasowych wyników badań naukowych,
 • ozumienia przyczyn i przebiegów procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych,
 • formułowania złożonych, oryginalnych hipotez badawczych i zastosowania adekwatnej procedury badawczej,
 • prognozowania zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oraz proponowania nowych metod i narzędzi,
 • wykorzystania zdobytej wiedzy do pogłębionej krytycznej analizy co do skuteczności i przydatności stosowanych narzędzi badawczych.
 • przekazywania wiedzy na poziomie wyższym,
 • proponowania nowatorskich lub niestandardowych rozwiązań pojawiających się problemów,
 • projektowania realizacji zadań badawczych w zakresie analizy i modelowania procesów społeczno-ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

 • potrafi wyznaczać dalekosiężne cele przedsięwzięć i organizacji oraz przygotowywać strategie ich osiągania w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej,
 • potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów naukowych i z zakresu praktyki gospodarczej,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie,jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, a także do kierowania zespołem badawczym,
 • potrafi uzupełniać, doskonalić i poszerzać nabytą wiedzę i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym,
 • zna i stosuje w pracy naukowej zasady etyki i profesjonalizmu.

Efekty kształcenia dla ścieżki ilościowej w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich (ścieżka ogólna)

Efekty kształcenia dla ścieżki ‘Analiza dużych zbiorów danych’ w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich

czesne:

​Studia są nieodpłatne.

termin uruchomienia studiów:

​Studia trwają cztery lata.

XII edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się 2 października 2017 roku.

termin zapisów na studia:

​Termin zapisów na studia oraz składania dokumentów: od 12 czerwca do 31 lipca 2017 r.

Kandydaci rejestrują się  poprzez Internetowy System Rekrutacji (ISR), dostępny na stronie uczelni. Po zarejestrowaniu się w systemie ISR kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub listownie (list polecony) lub kurierem oryginały dokumentów zarejestrowanych w ISR. Dokumenty składamy/przesyłamy bezpośrednio do sekretarza komisji rekrutacyjnej (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: Marta Jaroń-Chruślińska 

telefon: 225649270, 225649274

Instytut Statystyki i Demografii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 202, 203  
02-513 Warszawa

Termin przesłuchań kandydatów: o dokładnym terminie każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie, drogą mailową na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem przesłuchania.
Na uzasadniony wniosek kandydata, rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

Rozmowy kwalifikacyjne: 28-29 sierpnia 2017 r.

REJESTRACJA ONLINE

Wyniki postępowania rekrutacyjnego udostępniane są na stronie internetowej Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Kandydat  zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie w SGH w więcej niż jednym kolegium, zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia woli o wyborze studiów doktoranckich, które rozpocznie w roku akademickim 2017/2018. Oświadczenie powinno być złożone w kolegialnej komisji rekrutacyjnej właściwej ze względu na wybrane studia nie później niż 1 września 2017 r.

Decyzja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia doktoranckie zostanie doręczona kandydatowi na piśmie za pokwitowaniem (w przypadku przesyłki listowej – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Odwołania:

Od decyzji kolegialnej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

tryb studiów:
stacjonarne
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

Tematyka studiów: zakres nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem: teorii ekonomii, statystyki, demografii, informatyki gospodarczej, ekonometrii, badań operacyjnych, koniunktury i polityki gospodarczej.

program studiów:
tryb naboru:

​Nabór na stacjonarne studia doktoranckie przeprowadza kolegialna komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana KAE.

Skład Komisji rekrutacyjnej:

 • dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH – Przewodniczący,
 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
 • prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz,
 • dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH,
 • prof. dr hab. Tomasz Panek,
 • prof. dr hab. Maria Podgórska,
 • dr  Piotr  Mielus,
 • mgr Adam Chudziak – przedstawiciel doktorantów.
 • mgr Marta Jaroń-Chruślińska – sekretarz Komisji

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez kolegialną komisję rekrutacyjną uwzględniane będą następujące kryteria:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów (0-5 pkt.)
 2. Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (0-10pkt.)
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe, takie jak: artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych (0-10pkt.)
 4. Udział w realizacji projektów badawczych lub naukowych (0-5pkt.)
 5. Opinia (opiekuna naukowego, promotora, innej osoby zajmującej się pracą naukowo-badawczą lub analityczną i współpracującej z kandydatem) oraz inne osiągnięcia (0-10 pkt.)

  Limit miejsc: 16.
wymagane dokumenty:

​Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do JM Rektora SGH;
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub równorzędnych, bądź zaświadczenie o uczestniczeniu w programie „Diamentowy Grant”; kandydaci legitymujący się dyplomem uczelni zagranicznych powinni skontaktować się z p. Martą Łukowską z Działu Organizacji  Dydaktyki (Gmach Główny, pokój 37, tel. 22 564 98 64, mlukow@sgh.waw.pl)  w celu uzyskania zaświadczenia weryfikującego dyplom; 
 • Życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (publikacje, referaty i konferencje, praca w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych;
 • List motywacyjny, w którym kandydat określa swoje zainteresowania naukowe;
 • Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej;
 • Opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmie się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego, lub opinię promotora pracy magisterskiej;
 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z Informatycznego Systemu Rekrutacji 

  Kandydat jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję rekrutacyjną o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu rekrutacji (zmiana imienia, nazwiska, adresu do korespondencji itp.)
zasady realizacji studiów:

​Organizacja studiów umożliwia przygotowanie pracy doktorskiej w ciągu 8 semestrów.

Otwarcie przewodu doktorskiego i obrona rozprawy odbywają się według ogólnie obowiązujących zasad.

Studia realizowane są zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

kierownik programu:

dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH, Dziekan KAE

koordynator:

dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH

sekretarz programu:
Katarzyna Kwasiborska
Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej KAE
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 22
e-mail: kkwasi@sgh.waw.pl
telefon: 225649257
program realizuje:
KAE - Kolegium Analiz Ekonomicznych
dodatkowe informacje:

Po pierwszym miesiącu studiów doktoranci wybierają ścieżkę studiów, bez możliwości jej zmiany przez cały okres studiów. W tym celu składają oświadczenie u sekretarza studiów doktoranckich.