Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (firmy – wpłata jednorazowa, osoby fizyczne – możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Czesne obejmuje koszt książek i materiałów dydaktycznych udostępnianych przez wykładowców na stronie internetowej studiów oraz zebranych w formie elektronicznej na płycie CD na koniec zajęć, a także koszt sporządzenia i wydania świadectwa ukończenia studiów (nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat).

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).  

termin uruchomienia studiów:

Edycja VII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku/listopadzie 2017 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na VII edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w semestrze zimowym.

Sposób prowadzenia zajęć:

 • konwersatoria, aktywizujące słuchaczy w trakcie ich trwania,
 • warsztaty i ćwiczenia z wykorzystaniem aktualnych dokumentów związanych z tematyką poszczególnych spotkań.

Elastycznie dostosowane terminy i czas na zajęcia:
w celu zapewnienia możliwości udziału osób spoza Warszawy zajęcia odbywają się w ramach comiesięcznych zjazdów sobotnio-niedzielnych (mniej-więcej raz w miesiącu, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy oraz innych świąt, tworzących tzw. długie weekendy). Zajęcia w sobotę rozpoczynają się
o godz. 10.00 (aby umożliwić dojazd do Warszawy)
a kończą się o 17.00. W niedzielę natomiast zajęcia rozpoczynają się o 8.00, a kończą się o 15.00. Sale wykładowe przystosowane są w pełni dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

cel studiów:

BROSZURA INFORMACYJNA

Podyplomowe Studia „Administracji i zarządzania” przygotowują do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracji szczebla rządowego, regionalnego, i lokalnego oraz prywatnych firm, korporacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych.

Główny cel studiów zostanie osiągnięty w wyniku:

 1. Nabycia przez słuchaczy praktycznej wiedzy na temat prawa i procedur administracyjnych, w tym dotyczących procesu decyzyjnego i legislacyjnego w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
 2. Nabycia przez słuchaczy praktycznej wiedzy dotyczącej sposobów zarządzania w administracji (publicznej i prywatnej), w tym projektami europejskimi oraz personelem.

W przypadku pracowników administracji publicznej studia przygotowują dodatkowo do sprawdzianu w ramach organizowanego corocznie postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego. Zakres merytoryczny studiów obejmuje m.in. zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym wiedzę (określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej), w tym m.in.:

 • zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 1. wybrane zagadnienia z prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych,
 • zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia, wybrane zagadnienia z zakresu:
  • prawa: źródła prawa, prawo konstytucyjne, instytucje polityczne, prawo administracyjne, sądownictwo (w tym administracyjne), dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej,
  • administracji publicznej: funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej,
  • finansów publicznych: prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne,
  • polityki zagranicznej: uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej,
  • organizacji i zarządzania: zasady, metody, środki organizacji i zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog społeczny i negocjacje,
  • zagadnień społecznych i ekonomicznych.

Ciągłe podnoszenie umiejętności i kompetencji przez pracowników administracji stało się już standardem działania gwarantującym stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie. Nabyta wiedza i umiejętości, potwierdzone świadectwem ukończenia Podyplomowych „Administracji i zarządzania", stanowią najlepszą odpowiedź na coraz wyższe oczekiwania pracodawców, dając absolwentom możliwość dalszego, dynamicznego rozwoju zawodowego.

Absolwenci Podyplomowych Studiów „Administracji i zarządzania” są doskonałymi kandydatami do objęcia stanowisk każdego szczebla w administracyjnych strukturach zarówno biznesu prywatnego, jak też urzędów centralnych i samorządowych. Obecnie pracodawcy zwiększają swoje wymagania wobec administracji, nakładając osobom zatrudnionym w tych działach dodatkowe obowiązki znacząco wykraczające poza dotychczasowe kompetencje. W konsekwencji niezbędnym staje się posiadanie wiedzy i praktycznych umiejętności zastosowania prawa pracy, zamówień publicznych, pomocy publicznej, samodzielne lub wspólne zarządzanie ludźmi czy projektami współfinansowanymi ze środków unijnych.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

sekretariat studiów:

Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 33   ​

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

telefon: 225649349, 225649350
faks: 226466115

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
dodatkowe informacje:
język wykładowy:
polski
program studiów:

 

L.p.​ Przedmiot​ Krótki opis​ Liczba godzin​
​1. ​Instytucje, prawo i lobbing w UE ​Instytucje UE: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i jej organy przygotowawcze (grupy robocze i COREPER), Komisja Europejska, Parlament Europejski, proces decyzyjny w UE, zwykła procedura ustawodawcza, lobbing w instytucjach UE, koordynacja polskiej polityki europejskiej, udział Polski w procesie przyjmowania aktów prawnych w UE, akty prawne UE ​16
​2. ​Polityka zagraniczna RP w kontekście debaty politycznej w Unii Europejskiej Europejski punkt widzenia na politykę zagraniczną, politykę europejską, praktykę instytucji UE, proces decyzyjny i lobbing w instytucjach UE, integrację i strategię integracji europejskiej ​8
​3. ​Podstawy prawa ​Wybrane zagadnienia prawoznawstwa (norma prawna, akt prawny, reguły interpretacyjne itp.), gałęzie prawa (klasyfikacja i charakterystyka), źródła prawa, elementy prawa międzynarodowego publicznego (źródła prawa międzynarodowego publicznego, prawo międzynarodowe a prawo krajowe, podmioty prawa międzynarodowego, pozostałe zagadnienia), podstawy prawa konstytucyjnego (zasady konstytucyjne, organy władzy, sądy i trybunały, organy ochrony państwowej i ochrony prawa), dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych ​8
​4. ​Administracja publiczna ​Funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej, procesy działań publicznych, modernizacja administracji publicznej ​8
​5. ​Postępowanie administracyjne ​Funkcjonowanie administracji publicznej, źródła prawa w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, podstawowe zasady postępowania administracyjnego, a także jego cele i funkcje, podstawowe elementy postępowania administracyjnego sądowo- administracyjnego ​8
​6. ​Lobbing w administracji ​Definicje lobbingu, grupy interesów, dialogu społecznego; określenie funkcji lobbingu, charakterystyka wzorów relacji grup interesu z administracją publiczną, zasoby wywierania wpływu i kanały dostępu do decyzji administracyjnych, cele grup interesu, uwarunkowania konstytucyjne i prawne działalności lobbingowej, ramy instytucjonalne i aktorzy działań lobbingowych, formy i rodzaje lobbingu, standardowe metody oddziaływania ​8
​7. ​Zarządzanie w administracji publicznej ​Źródła specyfiki zarządzania w administracji publicznej, specyfika sektora publicznego i sektora prywatnego w odniesieniu do kwestii zarządzania, inherentne ograniczenia sprawności organów i urzędów administracji publicznej i główne założenia programów podwyższenia sprawności ich funkcjonowania, poziomy i wymiary zarządzania w sektorze publicznym, podstawowe założenia teorii wyboru publicznego i zna jej praktyczne zastosowania, podstawowe obszary i techniki zarządzania w administracji publicznej, kryteria odróżnienia perspektywy operacyjnej i strategicznej w zarządzania w administracji publicznej, kryteria oceny strategicznych programów działania organów i urzędów administracji publicznej ​8
​8. ​Zarządzanie ludźmi Strategia firmy a strategia zarządzania zasobami ludzkimi, zmiany funkcji personalnej w czasie: od operacyjnej do strategicznej i quasi liniowej, nowoczesny dział personalny, organizacja służby personalnej, proces zarządzania zasobami ludzkimi – jego elementy i uwarunkowania, planowanie polityki personalnej, zasady rekrutacji, adaptacja pracowników. Coaching, mentoring, sposoby kierowania zespołami pracowniczymi (style kierowania, funkcje kierownicze, metody i techniki kierowania) ​8
​9. ​Umowy cywilne w administracji ​Administracja publiczna jako uczestnik obrotu cywilnoprawnego, umowa a inne formy działania, szczególne cechy umów w administracji, zakres swobody zawierania umów na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy w sprawach świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ​8
​10. ​Prawo pracy Powstanie i zmiana stosunku pracy, ustanie stosunku pracy, treść stosunku pracy, odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy, ochrona pracy, spory prawne z zakresu prawa pracy, dyskusja i analiza materiałów empirycznych – umów dotyczących stosunku pracy (umów o pracę) i orzecznictwa sądowego z tego zakresu, kierunki rozwoju prawa pracy ​8
​11. ​Przywództwo w organizacji ​Pojęcia przywództwa i jego znaczenie, typy i poziomy przywództwa, zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej, analiza własnych kompetencji przywódczych, rozwój wybranych umiejętności przywódczych. Rola przywódcy w przeprowadzaniu wybranych typów zmian, w tym w szczególności zmiany kultury organizacyjnej ​8
​12. ​Public relations ​Znaczenia public relations we współczesnych organizacjach, granice oddziaływań PR na inne sfery działania organizacji, współczesny sposób rozumienia public relations, nowoczesne techniki i narzędzia, jakie współczesny PR wykorzystuje, budowanie strategii public relations organizacji w kontekście innych podejmowanych przez nią działań komunikacyjnych, etapy budowania efektywnej strategii PR, dostępne techniki PR pozwalające realizować strategię, analiza rzeczywistych strategii PR, zrealizowanych kampanii, tworzenie przykładowej strategii PR w trakcie zajęć warsztatowych ​8
​13. ​Finanse publiczne ​Międzysektorowe przepływy pieniądza, teoria wyboru publicznego, funkcje finansów publicznych, teoria opodatkowania (w tym krzywa Laffera), teoria transferu, analiza incydencji podatkowej, zagadnienie sprawiedliwości podatkowej i transferowej, budżetowanie, kontrola finansów publicznych – mechanizmy wewnętrzne i zewnętrzne ​8
​14. ​Monitoring i ewaluacja - pomiar i ocena efektów działań administracji publicznej ​Definicja ewaluacji, podstawowe pojęcia i cele ewaluacji, funkcje ewaluacji, typy ewaluacji, kryteria ewaluacyjne, ewaluacja a monitoring, audyt i kontrola, ewaluacja w cyklu życia projektu i programu, definicja wskaźników, funkcje jakie wskaźniki pełnią, rodzaje wskaźników, kryteria doboru wskaźników, wskaźniki kluczowe w okresie programowania, sposób wykorzystania wskaźników w badaniach ewaluacyjnych, wskaźniki i monitoring w nowej logice interwencji ​8
​15. ​Finanse Unii Europejskiej ​Źródła dochodów unijnego budżetu, struktura wydatków z budżetu UE, beneficjenci i płatnicy netto, kierunki dyskusji w sprawie Wielostronnych Ram Finansowych UE na lata 2014-2020 i najważniejsze proponowane zmiany po stronie dochodów budżetowych oraz rodzajów wydatków ​8
​16. ​Prawo zamówień publicznych ​Podstawy prawne zamówień publicznych, instytucje zaangażowane w proces zamówień publicznych, podmioty zamówień publicznych, zasady zamówień publicznych, tryby udzielania zamówień, procedury ​8
​17. ​Pomoc publiczna a środki polityki spójności  ​Pojęcie pomocy publicznej, kategorie pomocy publicznej, formy pomocy a ekwiwalent dotacyjny brutto, traktatowe zasady udzielania pomocy publicznej, procedury notyfikacji udzielania pomocy publicznej, systematyka prawa dotyczącego pomocy publicznej, ogólne rozporządzenie wyłączającego wybrane kategorie pomocy publicznej spod obowiązku notyfikacyjnego, koncepcja krajowej pomocy regionalnej ​8
​18. ​Projekty UE w instytucjach administracji publicznej  ​Możliwości finansowania projektów ze środków UE, zasady poszukiwania wsparcia, zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, zasady procesu aplikacyjnego, przygotowanie organizacji do realizacji projektu finansowanego ze środków UE ​8
​19. ​Etyka w administracji ​Wybrane kwestie i dylematy związane z etyką w administracji w warunkach gospodarki globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań tych zagadnień z teorią instytucji i teorią konkurencyjności międzynarodowej, związek współczesnych studiów nad konkurencyjnością międzynarodową z problematyką instytucjonalną i etyczną oraz jakością państwa, w tym koncepcją etyki w administracji, społecznej odpowiedzialności w gospodarce oraz wzrostu i rozwoju zrównoważonego, modele administracji i ich etycznego wymiaru oraz etycznych kodeksów postępowania w administracji ​8
​160

 

wykładowcy:

​Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto do prowadzenia zajęć zostaną zaproszeni uznani wykładowcy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk a także praktycy z Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kancelarii radców prawnych, firm konsultingowych i organizacji pozarządowych.

Nasi wykładowcy

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; specjalista w zakresie polityki rynku wewnętrznego UE, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i zarządzania, Podyplomowych Studiów Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020 oraz Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych; wykładowca oraz trener w zakresie lobbingu europejskiego oraz europejskiej integracji gospodarczej.

dr I. Fundowicz - radca prawny, naczelnik w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych. Posiada 16-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Jako ekspert od lat prowadzi szkolenia i uczestniczy w roli prelegenta w  konferencjach adresowanych do różnych grup uczestników rynku zamówień publicznych. Doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autorka licznych artykułów oraz opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych. 

prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1992 r. otrzymał tytuł profesora. Odbyła staże w: Instytucie Europejskim we Florencji, University of Minnesota, Ohio State University w Columbus. Wykładała w Uniwersytecie Kyoto. Kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w SGH od 1995 r. Od 2008 do 2012 r. prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą. Od 2002 do 2005 r. członek zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Przedstawiciel Rządu w grupie negocjacyjnej ds. środków pozataryfowych Rundy Urugwajskiej GATT (1987-1991), ekspert Senatu RP ds. ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi (1992). Prowadzi badania dotyczące m.in. następujących polityk UE i ich znaczenia dla Polski: rolnej, handlowej, spójności, walutowej; budżetu UE, rozwoju procesów integracyjnych w UE i na świecie, stosunków Polski z GATT/WTO. Autorka kilku książek oraz około 250 artykułów i rozdziałów w książkach.

prof. dr hab. Artur Nowak-Far – profesor zwyczajny nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Prawa SGH, 2007-2015 kierownik Katedry Prawa Europejskiego SGH, 2013-2015 podsekretarz stanu w MSZ odpowiedzialny za sprawy prawne i traktatowe, 2007-2013 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 2003-2005 doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw europejskich, 2001-2003 doradca rządu Ukrainy w zakresie ulepszenia administracji, 1997-2001 członek rządowego Zespołu Zadaniowego do Spraw Harmonizacji Technicznej.

prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – socjolog w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) w Warszawie, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej IFiS PAN; specjalista w zakresie socjologii gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnej różnorodności kapitalizmu, w tym gospodarki rynkowej w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, problematyki bogactwa i zamożności, elit biznesu, gospodarczych grup interesu i lobbingu, dialogu społecznego i obywatelskiego; autor ponad 100 publikacji naukowych, m.in. książek Kapitalizm po polsku. Pomiędzy modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej (2013), Elita biznesu w Polsce (2002), współautor i redaktor pracy zbiorowej Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście (2011). W latach 2003-2005 ekspert sejmowej komisji ds. rozpatrzenia projektu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Specjalizuje się w problematyce konkurencyjności międzynarodowej, ekonomii instytucjonalnej, etycznych aspektów życia gospodarczego, ekonomiki transportu. Współpracownik Centrum Myśli Jana Pawła II (członek Rady Naukowej) oraz Fundacji "Wileńszczyzna". Wykłady zagraniczne w Wilnie, Budapeszcie, Mediolanie i Helsinkach. Stypendia zagraniczne w ICER w Turynie oraz University of Minnesota. Aktywnie zaangażowany we współpracę międzynarodową SGH (zwłaszcza z Polakami na Wschodzie). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością. Autor, współautor i redaktor szeregu publikacji,
m.in. "Przewodnik po moralnym kapitalizmie", Centrum Myśli Jana Pawła II i NBP, Warszawa 2015.

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Katedra Turystyki, Dziekan Studium Magisterskiego SGH, członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej oraz zespołu roboczego
ds. badań w turystyce przy Ministrze Sportu i Turystyki. Trener biznesu i doradca przedsiębiorstw i organizacji turystycznych (w tym Polskiej Organizacji Turystycznej
i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej). Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 20 obiektów hotelowych w Polsce. Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu „Nowe Technologie w Turystyce – Tech.Travel Awards”). Doświadczenie menedżerskie gromadziła w instytucjach państwowych i prywatnych (w tym między innymi jako prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego 4 polskimi hotelami). Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych
i popularnonaukowych z zakresu zarządzania. Członek Rady Naukowej „Folia Turistica” oraz Rady Recenzentów „Journal of Easter European and Central Asian Research” (JEECAR).

dr hab. Rafał Kasprzak – pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje, przygotowywaniu analiz finansowych i ekonomicznych oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries) ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Twórca narzędzi wspomagających funkcjonowanie sfery kultury dostępnych na portalu www.ekonomiawkulturze.pl , doradca i certyfikowany trener z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy publicznych oraz autor licznych wniosków o dofinansowanie projektów. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).

dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzania kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z dwóch najlepszych programów MBA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej według rankingu Eduniversal z 2015 roku) oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach. Działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma 18 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się w badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów i kształtowania umiejętności przywódczych oraz budowaniu wizerunku organizacji, osób, produktów.

dr Marcin Sakowicz – pracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ekspert w dziedzinie zarządzania w sektorze publicznym, wykładowca, trener, pasjonat sprawnego funkcjonowania wszelakich organizacji: małych grup, organizacji pozarządowych, urzędów oraz państw; adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w latach 2006-2015, autor licznych publikacji dotyczących administracji publicznej, samorządów lokalnych, analizy polityki publicznej i e-governance, ekspert w projektach międzynarodowych, m.in. Support to Civil Service Development in Ukraine oraz krajowych, m.in. Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych.

dr Małgorzata Urban-Theocharakis – doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Obecnie zatrudniona także na stanowisku prawnika w spółce kapitałowej, gdzie zajmuje się szeroko rozumianą  obsługą prawną (spr. podatkowe, administracyjne, sprawy z zakresu prawa pracy), w przeszłości pracownik administracji publicznej. Autorka publikacji naukowych, artykułów w prasie codziennej oraz licznych komentarzy praktycznych dla Serwisu Lex dla banków, gdzie odpowiada także na pytania zadawane przez użytkowników serwisu. Wykładowca z bogatym doświadczeniem popartym praktyką oraz uprawnieniami dydaktycznymi. Obecnie prowadzi zajęcia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, na Podyplomowych Studiach Administracji i Zarządzania (SGH) także w ramach Podyplomowych Studiów Bankowości (SGH). W przeszłości współpracowała też m.in. z uczelnią im. Łazarskiego oraz Politechniką Warszawską.

dr Tomasz Husak - doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz doktor nauk politycznych Uniwersytetu Paryż Wschód, szef gabinetu Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz MŚP Pani Elżbiety Bieńkowskiej, były Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE, Zastępca Dyrektora Departamentu Komitetu do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, antici w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

r.pr. Marek Krajewski – radca prawny, odbył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie po ukończeniu kontynuował swoją karierę naukową w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował na Université de Tours zajmując się prawem porównawczym. Ukończył Podyplomowe studia z zakresu Farmakoekonomiki, Marketingu, HTA i Prawa Farmaceutycznego na Politechnice Warszawskiej. Wykładowca szkoleniowy w firmie GSI Group z siedzibą w Łodzi. Współpracował z wieloma kancelariami radcowskimi. Pozostaje zatrudniony jako radca prawny w Zarządzie Dróg i Transportu na stanowisku Naczelnika Wydziału Prawnego. Od lutego 2015 r. zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku radcy prawnego. Zarówno naukowo jak i zawodowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. W pracy zawodowej specjalizuje się w prawie administracyjnym materialnym i procesowym, gospodarczym i cywilnym. W ramach jednostek budżetowych Miasta Łodzi odpowiedzialny jest za koordynacje i weryfikacje umów cywilnych zawieranych przez organy samorządu gminnego.

dr Izabela Fundowicz

Stanisław Bienias – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji). Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w Polsce. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Główny ekspert w zakresie ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji. Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na studia zostanie przyjętych ok. 30 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • ​obowiązkowa obecność – udział uczestnika na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych studiami,
 • dwuetapowy/dwuczęściowy egzamin:
  • o część pisemna egzaminu – test jednokrotnego wyboru (czas trwania ok. 15-20 minut). Zakres obejmuje cały materiał, a pytania są przygotowywane przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20,
  • o część ustna egzaminu – prezentacja przed komisją egzaminacyjną przygotowanego wcześniej studium przypadku. W ciągu całego okresu trwania studiów słuchacze będą przygotowywali studium przypadku w jednym z wybranych przez siebie obszarów:
   (a) lobbingu w instytucjach polskich i europejskich,
   (b) zarządzania środkami europejskimi, (c) ewaluacji realizowanych projektów (w tym unijnych) – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 80. 

Dokument poświadczający zakończenie studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SGH wydane na podstawie wyników egzaminu pisemnego oraz ustnego przeprowadzonych w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane w trakcie studiów.