Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 7300 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata 4000 zł, druga rata 3300 zł).
W opcji studiów skoordynowanych opłata manipulacyjna w wysokości 3990 zł wpłacana jest na konto drugiego kierunku.

W ramach uiszczonej opłaty uczestnicy otrzymają:
- książki poszerzające treść wykładów,
- materiały do wykładów (około 600 stron).

Czesne obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja VIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

Edycja VII została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

 

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na edycję VIII prowadzona będzie od 1 kwietnia 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są w sposób ciągły (aż do wyczerpania limitu miejsc).

Zajęcia w ramach studiów odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu - w soboty (9:00-17:00) i w niedziele (9:00-14:20). 

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów: uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie pracy dyplomowej poświęconej wybranym aspektom związanym ze źródłami pozyskania kapitału na rozwój pod kierunkiem promotorów, wykładowców studium.

Zajęcia odbywają się w trakcie 12 sesji weekendowych - w soboty (8 godzin - 9:00-17:00) i niedziele (6 godzin - 9:00-14:30).

opis:

NOWOŚĆ! Studia podyplomowe skoordynowane!

Dwa studia podyplomowe w jednym roku, za łączną cenę zbliżoną do ceny jednego Studium. Wiesz więcej za mniej. Oszczędzasz czas i pieniądze!!! Efektywniej i skuteczniej podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe w prestiżowej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Oferta obejmuje studia podyplomowe skoordynowane z zakresu Alternatywnych Źródeł Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa www.sgh.waw.pl/psazknrif oraz z zakresu Zarządzania Wartością Firmy www.sgh.waw.pl/pszwf. Oba studia są skoordynowane merytorycznie, programowo i organizacyjnie. Programy studiów i terminy zajazdów są tak zaprojektowane, że umożliwiają słuchaczowi uczestnictwo we wszytkach zajęciach na obu studiach. Dzięki koordynacji merytorycznej, programowej i organizacyjnej wysiłek studenta jest mniejszy niż gdyby studiował na dwóch studiach w systemie studiów nieskoordynowanych. Koszty łączne ukończenia obu studiów też są mniejsze niż w systemie nieskoordynowanym.

Możesz w ciągu roku ukończyć równolegle dwa studia podyplomowe za cenę jednego z małym dodatkiem pokrywającym koszty administracyjne.

Warunkiem odbycia dwóch studiów w jednym roku jest złożenie dokumentów na oba studia podyplomowe, opłacenie czesnego za jedno Studium wiodące i wpłacenie opłaty manipulacyjnej za drugie Studium uzupełniające w wysokości 3990 złotych (płatne na numer konta II kierunku).
Przy wyborze opcji skoordynowanej należy złożyć 2 komplety dokumentów.

studia skierowane do:

​Ofertę kierujemy do:

  • prezesów, dyrektorów finansowych małych i średnich firm poszukujących nowych źródeł i strategii finansowania rozwoju i szybkiego wzrostu, 
  • przedstawicieli kadry zarządzającej i wykonawczej dużych firm poszukujących nowych strategii finansowania rozwoju firmy,
  • pracowników banków: opiekunów klienta, relationship menadżerów,
  • doradców klienta korporacyjnego,
  • przedstawicieli samorządowych służb finansowych,
  • przedstawicieli firm konsultingowych, 
  • specjalistów do spraw finansów, ekspertów finansowych, 
  • kancelarii prawnych, biur maklerskich i banków poszukujących nowej wiedzy, nowych partnerów i nowych możliwości oraz kontaktów rynkowych, 
  • absolwentów wyższych uczelni ( również nieekonomicznych)  pragnących pracować lub już pracujących  w departamentach finansowych firm i specjalizować się w metodach, źródłach i strategiach pozyskiwania kapitału na rozwój.
cel studiów:

​Celem studiów jest dostarczenie nowoczesnej i praktycznej wiedzy na temat różnych źródeł pozyskania finansowania działalności gospodarczej i projektów rozwojowych. Przedstawione zostaną zasady działania różnych rynków finansowych i sposoby korzystania z nich w celu finansowania rozwoju firmy i utrzymania płynności. Omówione zostaną podstawowe czynniki sukcesu  w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych, różne formy, struktury i instrumenty finansowe wykorzystywane do finansowania działalności.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr hab. Alfred Bieć
e-mail: alfred.biec@sgh.waw.pl
telefon: 225648655

sekretarz programu:

​mgr Magdalena Cieślik-Kącka
e-mail: magdalena.cieslik@sgh.waw.pl
 telefon: 225648655

sekretariat studiów:

​Instytut Zarządzania Wartością
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
DS "Grosik", pokój 12

telefon: 225648655
telefaks: 225648660

(od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00)

Informacji udziela i zapisy przyjmuje: mgr Magdalena Cieślik-Kącka, e-mail: magdalena.cieslik@sgh.waw.pl
telefon: 507474474

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów składać się będzie z pięciu bloków tematycznych:

Blok I

Blok wprowadzający, którego celem jest dostarczenie słuchaczom informacji wyrównującej poziom ich wiedzy niezbędnej do zrozumienia programu studiów i wykorzystania w kolejnych blokach programowych. Kluczem dla wszystkich form pozyskania finansowania będzie odpowiednie zaprezentowanie finansowanego przedsięwzięcia wobec dostarczycieli kapitału.  Blok ten obejmuje:  koniunkturę  gospodarczą i jej wpływ na rynki finansowe, bilanse przedsiębiorstwa, strategię, wycenę, zarządzanie długiem i zarządzanie ryzykiem.  Czyli te elementy, które będą podstawą konstrukcji każdego przedsięwzięcia mającego na celu pozyskanie kapitału rozwojowego.

Blok pierwszy będzie składał się z następujących zagadnień tematycznych:

    1. Koniunktura gospodarcza i rynki finansowe
    2. Bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne
    3. Analiza ekonomiczno- finansowa
    4. Strategia jako podstawa pozyskiwania finansowania
    5. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
    6. Zarządzanie długiem

Blok II

Blok dotyczący finansowania długiem (kredyt, obligacje, sekurytyzacja, fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe).

Blok  drugi będzie składał się z następujących zagadnień tematycznych:

    7. Rynek bankowy
    8. Bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw
    9. Rynek obligacji i analiza rynku
    10. Emisja obligacji jak źródło finansowania
    11. Sekurytyzacja jako źródło finansowania
    12. Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw
    13. Leasing  jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Blok III

Blok dotyczący finansowania kapitałem akcyjnym (środkami własnymi - giełda, rynek niepubliczny). Celem tego bloku będzie omówienie funkcjonowania rynku  giełdowego jako źródła finansowania włącznie z omówieniem struktury prospektu emisyjnego i przygotowaniem prospektu, a także rynku poza giełdowego (venture capital, private equity, różne spółki kapitałowe).

Blok  trzeci będzie składał się z następujących zagadnień tematycznych:

    14. Rynek pozagiełdowy
    15. Funkcjonowanie giełdy
    16. Przygotowanie IPO
    17. Prospekt emisyjny
    18. Venture capital
    19. Formy organizacyjno-prawne firm

Blok IV

Blok dotyczący finansowania środkami Unii Europejskiej. W tym bloku omówione zostaną rodzaje środków pomocowych z Unii Europejskiej, zasady aplikacji i oceny wniosków, rozliczanie projektów. Zostanie opracowany przykładowy wniosek o dofinansowanie unijne.

Blok  trzeci będzie składał się z następujących zagadnień tematycznych:

    20. Finansowanie środkami unijnymi
    21. Przygotowanie wniosku o finansowanie unijne

Blok V

Blok dotyczący strukturyzacji finansowania pokazujący różne struktury finansowania łączące dług, kapitał akcyjny, środki pomocowe i różne typy transakcji w formie case study. Blok ten będzie pokazywał jak można skonstruować strukturę finansowania z wykorzystaniem różnych kombinacji instrumentów finansowych wcześniej omówionych.

Blok  piąty będzie składał się z następujących zagadnień tematycznych:

    22. Project Finance
    23. LBO, MBO
    24. M&A

Program studiów obejmuje łącznie 168 godziny zajęć dydaktycznych.

wykładowcy:

​Wykładowcami studiów są wybitni znawcy współczesnych teorii i praktyki funkcjonowania rynków finansowych i pozyskiwania kapitału rozwojowego: znani praktycy, pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych wiodących uczelni w Polsce.
Dobór wykładowców spośród zarówno kadry akademickiej, jak i praktyków ma zapewnić równowagę pomiędzy zajęciami ukierunkowanymi na zdobycie praktycznych umiejętności, a wykładami mającymi za zadanie zainspirować nowe pomysły i idee finansowania rozwoju.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE​).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie wpisu do indeksu z odbytych zajęć, przygotowanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu końcowego, połączonego z obroną pracy dyplomowej.