Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
Język wykładowy:
polski
Tryb studiów:
stacjonarne; niestacjonarne popołudniowe; niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Opis:

​Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli, lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dają one dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. ​

Korzyści:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH:

 • umie docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich w procesach zarządzania,
 • umie diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją,
 • potrafi formułować problemy projektowe oraz planować i kontrolować realizację projektów,
 • umie wypełniać podstawowe funkcje zarządzania i procesów w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym,
 • umie logicznie myśleć, analizować i dokonywać syntezy,
 • ma umiejętność adaptacji do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy,
 • potrafi pracować zespołowo,
 • posługuje się biegle dwoma językami obcymi, a jeśli jest absolwentem studiów niestacjonarnych, posługuje się jednym językiem obcym na poziomie zaawansowanym. ​

W ramach kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

 • gospodarka nieruchomościami,
 • marketing,
 • przedsiębiorczość.

Zaliczono trzyletni program studiów pierwszego stopnia - dopuszczono do egzaminu licencjackiego. Obrona pracy licencjackiej.

Administracja - Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

​al. Niepodległości 162 (budynek główny), pok. 37, 02-554 Warszawa

Nr telefonu:
+48 22 564 7777
rekrutacja@sgh.waw.pl
Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00

​studia stacjonarne: bezpłatne; studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr; studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr

 

Program studiów:

https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/informatory/informator_2015_opis_sl_sm.pdf

​ Na studia I stopnia prowadzimy kwalifikację na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec I roku nauki. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminów maturalnych (nowa matura) z następujących przedmiotów:

1) zdawanych na poziomie rozszerzonym:
- matematyka lub fizyka,
- geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub ekonomia lub fizyka,
- język obcy (spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),

2) drugiego języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (jednego spośród wyżej wymienionych).

Zasady przyjęć dla obywateli polskich

Zasady przyjęć dla cudzoziemców