Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł.

W przypadku osób, za które opłata regulowana jest przez zakład pracy - wpłata jednorazowa.
W przypadku osób fizycznych istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, pierwsza rata w wysokości 4700 zł płatna do 15 listopada 2016 r., druga rata w wysokości 2500 zł - płatna do 15 lutego 2017 r.

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (listopad 2016 r.).

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od maja tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studium.

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych sesji (sobota, niedziela), raz lub dwa razy w miesiącu oraz jednej sesji poświęconej obronom prac dyplomowych.

Terminy zjazdów dla XIII dycji:

26-27 listopada 2016 r.
17-18 stycznia 2017 r.
14-15 grudnia 2017 r.
4-5 lutego 2017 r.
25-26 lutego 2017 r.
11-12 marca 2017 r.
1-2 kwietnia 2017 r.
20-21 maja 2017 r.
10-11 czerwca 2017 r.
1-2 lipca 2017 r.

studia skierowane do:

​Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem lub przygotowujących się do zarządzania firmą motoryzacyjną (stacją dealerską, stacją serwisową, firmami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi), a więc prezesów firm, właścicieli i dyrektorów, głównych księgowych, a także kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach.

cel studiów:

​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej. Poza wiedzą o polskim prawie, instytucjach, otoczeniu branżowym i makroekonomicznym, polskim działaczom gospodarczym potrzebna jest umiejętność analizy rynku w wymiarze globalnym i europejskim, umiejętność nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami zagranicznymi, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej w wymiarze europejskim. Konieczna jest też umiejętność poruszania się po europejskim rynku finansowym oraz korzystania z funduszy strukturalnych Unii.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

​Ukończenie studiów zapewnia:

 • zdobycie i udoskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, konstruowania biznesplanu, tworzenia planów marketingowych, zarządzania projektami, planowania własnego czasu i profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych,
 • zdobycie prestiżowego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • wejście do elity menedżerów motoryzacji w Polsce. 
partnerzy/patroni studiów:

​Studia są współorganizowane przez SGH oraz Polską Izbę Motoryzacji.

kierownik programu:

​prof. dr hab. Maria Romanowska

sekretariat studiów:

​Polska Izba Motoryzacji
ul. Grażyny 13/15
02-548 Warszawa

Informacji udziela i zapisy przyjmuje: Ewa Rosik
telefon: 228450140, 600829807
e-mail: szkolenia@pim.pl  

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Blok I. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (48 godzin)

1. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie

 • Analiza branży motoryzacyjnej i jej wybranych sektorów w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym
 • Analiza struktury i dynamiki konkurencji oraz strategii poszczególnych konkurentów
 • Ocena potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 • Pozycja strategiczna przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe

2. Planowanie strategiczne

 • Zakres i sposób dywersyfikacji branżowej i terytorialnej przedsiębiorstwa
 • Określanie wiodącej przewagi konkurencyjnej i strategii konkurencji
 • Koncepcja zarządzania dostawcami
 • Analiza różnych dróg rozwoju przedsiębiorstwa i szacowanie kosztów rozwoju
 • Budowa kluczowych umiejętności firmy

3. Zarządzanie w kryzysie

 • Zarządzanie w kryzysie
 • Symptomy, przyczyny i rodzaje kryzysu w przedsiębiorstwie
 • Pozytywne i negatywne skutki kryzysu
 • Działania antykryzysowe
 • Monitorowanie zarządzania
 • Kontroling strategiczny

4. Restrukturyzacja

 • Restrukturyzacja strategiczna - zasady, procedura, ograniczenia
 • Outsourcing jako skuteczna technika restrukturyzacyjna i sposób zdobywania przewag konkurencyjnych

Blok II. Strategia marketingowa (24 godziny)

1. Strategie marketingowe

 • Plan marketingowy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Powiązanie planu strategicznego z planem marketingowym
 • Struktura planu marketingowego
 • Ustalanie celów i strategii marketingowych
 • Programowanie produktów, kanałów dystrybucji, cen i metod promocji

2. Zarządzanie marką

 • Strategia tworzenia i zarządzania markami.
 • Wizja i kapitał marki.
 • Instrumenty służące budowaniu lojalności nabywców.
 • Marketing międzynarodowy jako podstawa strategiczna zarządzania markami w branży samochodowej

3. Zarządzanie relacjami z klientem

Blok III. Zarządzanie zasobami ludzkimi (24 godziny)

1. Kierowanie ludźmi

 • Zasady i narzędzia polityki kadrowej w przedsiębiorstwie
 • Tworzenie klimatu zmian
 • Cechy osobowości i umiejętności menedżera
 • Kierowanie ludźmi, techniki i style kierowania
 • Zasady budowania systemów motywacyjnych, planowanie karier zawodowych pracowników, system ocen okresowych, szkolenie pracowników i zasady awansowania
 • Metody badania i wartościowania pracy

2. Negocjacje

 • Negocjacje nastawione na współpracę: handlowe i wewnątrzorganizacyjne

3. Trening autoprezentacji

 • Sposoby nawiązywania kontaktów handlowych
 • Cechy i umiejętności dobrego handlowca
 • Techniki sprzedaży

Blok IV. Finansowe i rachunkowościowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem (40 godzin)

1. Zarządzanie finansami

 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z prowadzoną działalnością
 • Kapitał własny i obcy, pozyskiwanie kapitału obcego, koszt i struktura kapitału, efekt dźwigni finansowej
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Informacja kosztowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Polityka bilansowa w przedsiębiorstwie, sprawozdawczość finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu, sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych - bilans skonsolidowany
 • Możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych

2. Budżetowanie

 • Budżetowanie w zarządzaniu firmą motoryzacyjną

3. Biznes plan

 • Tworzenie i ocena biznes planu i projektów inwestycyjnych według standardów europejskich
 • Adresaci biznes planu
 • Wykonawcy biznes planu
 • Zawartość biznes planu
 • Ograniczenia biznes planu 
 • Planowanie przygotowania biznes planu
 • Funkcje biznes planu
 • Techniki przygotowywania podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne)

Blok V. Problemy wdrażania strategii (20 godzin)

1. Zarządzanie procesami biznesowymi

 • Zarządzanie operacyjne
 • Podejście procesowe w zarządzaniu
 • Analiza i usprawnianie procesów biznesowych
 • Projektowanie i usprawnianie struktur i procedur organizacyjnych
 • Nowoczesne narzędzia realizacji i kontroli strategii

2. Zarządzanie projektami

 • Zasady tworzenia i realizacji projektów
 • Podstawowe techniki zarządzania projektami
 • Typowe projekty w branży motoryzacyjnej

3. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Wprowadzenie do logistyki i menedżerskich decyzji logistycznych
 • Koncepcja obsługi klienta
 • Zagadnienia transportowe  

Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych. W zależności od sytuacji (np. na życzenie Słuchaczy) dopuszczalne są nieznaczne zmiany w programie zajęć.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

​Większość zajęć prowadzona jest metodą warsztatową. Słuchacze w małych grupach będą prowadzili prace analityczne i projektowe w oparciu o materiały dotyczące światowego, europejskiego i polskiego rynku motoryzacyjnego.