Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
cel studiów:

​Ewaluacja to praktyczne i użyteczne badania, które z jednej strony pozwalają zdefiniować wszystkie efekty realizowanego projektu (programu), a z drugiej dostarczają praktycznych rekomendacji, które można wykorzystać do podniesienia jakości realizowanego przedsięwzięcia. Stanowi więc znakomite narzędzie zarówno budowania potencjału (know-how) instytucji zlecającej/realizującej badanie ewaluacyjne, jak również sprzyja optymalizacji ponoszonych nakładów finansowych, ludzkich i czasowych (więcej na temat ewaluacji patrz: www.ewaluacja.gov.pl).

Ewaluację rozpoczęto na szerszą skalę wykorzystywać w Polsce dopiero od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Od tego czasu systematycznie rośnie znaczenie narzędzia jakim jest ewaluacja - co objawia się zarówno ilością realizowanych badań, jak i skalą środków przeznaczonych na jej realizację. Tylko w ramach instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności (w ramach rozpoczynającej obecnejsię perspektywy finansowej) na ten cel zostało przeznaczonych około blisko 200 mln zł. Ewaluacja może być również kosztem kwalifikowalnym w ramach większości projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w latach 200714-201320. Za tak dynamicznie zwiększającym się popytem na usługi w obszarze ewaluacji będzie musiał nadążyć rynek. Pojawi się więc zapotrzebowanie na osoby dysponujące odpowiednią wiedzą w tym zakresie.

Ewaluacja w ramach funduszy unijnych stała się nieodzownym elementem realizacji projektów i programów. Wykorzystywana jest zarówno przez administrację, jak i beneficjentów – przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i edukacyjne. W kolejnych latach, w tym szczególnie w okresie perspektywy finansowej 2014-2020, Unia Europejska jeszcze wyżej podniesie wymagania w zakresie ewaluacjidotyczące ewaluacji funduszy europejskich. Jednocześnie standardy ewaluacji będą systematycznie przenoszone na grunt krajowy. Już obecnie ewaluacja powszechnie wykorzystywana jest w sektorze edukacji, a wszystkie programy krajowe ustawowo podlegają ewaluacji ex ante.

Dynamiczny rozwój ewaluacji zarówno w Polsce, jak i na świecie ma miejsce i będzie nadal postępował. W Stanach Zjednoczonych skąd przenoszone są wzorce działania na grunt europejski, profesja ewaluatora oraz blisko z nią powiązana profesja analityka polityk publicznych określonea zostałya jako jedendwa z dziesięciu najbardziej perspektywicznych zawodów niszowych!

Za oceanem ewaluacja zaczyna być wykorzystywana nie tylko na gruncie środków publicznych. Niedawno skuteczność tego narzędzia odkrył sektor prywatny coraz częściej stosując ewaluację w celu maksymalizacji efektywności swoich działań.

Celem Podyplomowych Studiów Ewaluacji projektów i programów unijnych jest nabycie przez Słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • samodzielnej realizacji badań ewaluacyjnych,
  • zlecania i odbierania badań ewaluacyjnych realizowanych przez ekspertów zewnętrznych.

Jeżeli zależy Ci na zdobyciu nie tylko użytecznej wiedzy ale jednocześnie umiejętności, które pozwalają na znalezienie ciekawej i bardzo dobrze płatnej pracy, te studia są dla Ciebie. Najlepszym studentom nasi wykładowcy mogą zaoferować możliwość odbycia staży (również płatnych) przy realizacji konkretnych przedsięwzięć badawczo-ewaluacyjnych.

czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Czesne obejmuje koszt książek i materiałów dydaktycznych udostępnianych przez wykładowców na stronie internetowej studiów (www.ewaluacja.ambroziak.edu.pl) oraz zebranych w formie elektronicznej na płycie CD na koniec zajęć, a także koszt sporządzenia i wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Nr rachunku dla edycji V ::

59 1240 6960 5005 0604 0427 0005
tytuł wpłaty: "imię, nazwisko, 500-06-0427"

(w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata")

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT zobowiązane są do poinformowania o tym sekretariat studiów do 7 dni od dokonania wpłaty.

termin uruchomienia studiów:

​Edycja V zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015, zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na V edycję studiów jest obecnie prowadzona.

czas realizacji:
studia dwu-semestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia będą obywać się cyklu sobotnio-niedzielnym w 10 modułach mniej-więcej raz w miesiącu, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy oraz innych świąt, tworzących tzw. długie week-endy.

język wykładowy:
polski
program studiów:

​Zakres tematyczny kształcenia

I. Wprowadzenie do ewaluacji

Definicja ewaluacji. Podstawowe pojęcia. Cele ewaluacji. Funkcje ewaluacji. Typy ewaluacji. Kryteria ewaluacyjne. Ewaluacja a monitoring, audyt i kontrola. Ewaluacja w cyklu życia projektu i programu.

II. Ewaluacja udziału Polski w procesie decyzyjnym w UE

Rodzaje aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE. Instytucje stanowiące prawo: Rada UE, Komisja Europejska, Parlament Europejski. Inne instytucje UE: Rada Europejska. Udział Polski (przedsiębiorców, obywateli, rządu, parlamentów) w procesie decyzyjnym w UE: oczekiwania, instrumenty wpływu, ocena.

III. Zlecanie i odbiór badania ewaluacyjnego

Krok po kroku omówienie sposobu zlecania badania ewaluacyjnego - przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia (uzasadnienie, cel, zakres, odbiorcy, dobór metod i technik badawczych, harmonogram i kosztorys badania). Zarządzanie badaniem (bieżąca współpraca z wykonawcą, egzekwowanie zapisów umowy). Odbiór raportu ewaluacyjnego. Upublicznienie wyników ewaluacji. Wykorzystanie rekomendacji.

IV. Organizacja procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce

Rys historyczny. System ewaluacji w UE i w Polsce. Podstawowe zasady funkcjonowania systemu ewaluacji. Wymogi krajowe i europejskie - wytyczne. Najważniejsze instytucje w systemie ewaluacji. Podstawowe źródła informacji w zakresie ewaluacji.

V. Polityka strukturalna UE w Polsce a ewaluacja

Polityka spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, polityka strukturalna oraz polityka regionalna UE. Najważniejsze instrumenty strukturalne UE w Polsce. Instytucje odpowiedzialne za obsługę funduszy w Polsce. Programowanie rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz programy operacyjne (priorytety i działania oraz wysokość i podział środków). Ewaluacja w cyklu zarządzania interwencjami strukturalnymi. Wykorzystanie ewaluacji do podnoszenia efektywności polityki strukturalnej UE.

VI. Metody społecznych badań ilościowych wykorzystywane w ewaluacji

Wykorzystanie badań ankietowych w badaniach ewaluacyjnych: ankieta papierowa, ankieta internetowa, ankieta telefoniczna. Sposób przygotowania kwestionariusza ankietowego. Dobór próby do badania. Omówienie najczęstszych błędów przy konstruowaniu ankiet. Przygotowanie kwestionariusza ankietowego - warsztat

VII. Metody marketingowych badań jakościowych wykorzystywane w ewaluacji

Wykorzystanie badań jakościowych w ewaluacji: wywiad indywidualny, wywiad zogniskowany, studium przypadku, diady, triady, techniki obserwacyjne i inne. Sposób realizacji, koszt realizacji, harmonogram, mocne i słabe strony każdego narzędzia.

VIII. Metody analityczne wykorzystywane w ewaluacji

Metody analityczne wykorzystywane w fazie analizy badania ewaluacyjnego. Analizy statystyczne, analiza regresji, panel ekspertów, metoda delficka oraz modele makroekonomiczne. Sposób realizacji, koszt realizacji, harmonogram, mocne i słabe strony każdej techniki.

IX. Specyfika ewaluacji projektów i programów innowacyjnych

Przedstawienie ogólnych założeń logiki interwencji (ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Sposób organizacji procesu ewaluacji. Praktyczne wskazówki dot. ewaluacji projektów i programów innowacyjnych. Najczęściej wykorzystywane narzędzia i techniki badawcze.

X. Specyfika ewaluacji projektów i programów EFS

Przedstawienie ogólnych założeń logiki interwencji (ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Sposób organizacji procesu ewaluacji. Praktyczne wskazówki dot. ewaluacji projektów i programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Najczęściej wykorzystywane narzędzia i techniki badawcze.

XI. Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych

Przedstawienie ogólnych założeń logiki interwencji (ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych). Sposób organizacji procesu ewaluacji. Praktyczne wskazówki dot. ewaluacji projektów i programów infrastruktury transportowej, środowiskowej i społecznej. Najczęściej wykorzystywane narzędzia i techniki badawcze.

XII. Ewaluacja a zamówienia publiczne

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Wybór odpowiedniego trybu zamówienia dla badania ewaluacyjnego. Kryteria dopuszczenia oferentów do składania ofert. Sformułowanie kryteriów wyboru oferty. Ocena ofert. Wybór wykonawcy. Umowa.

XIII. Specyfika ewaluacji systemu wdrażania projektów i programów UE

Praktyczne wskazówki dot. ewaluacji kwestii związanych z organizacją procesu wdrażania projektów i programów UE. Elementy które trzeba poddać szczególnie wnikliwej analizie. Najczęściej wykorzystywane narzędzia i techniki badawcze.

XIV. Ewaluacja ex ante programów unijnych i polityk publicznych w Polsce

Czemu służy ewaluacja ex ante. Przedstawienie dotychczasowych doświadczeń administracji polskiej w realizacji ewaluacji ex ante. Sposób przeprowadzenia badania (kwestie poddawane analizie, najczęściej stosowane narzędzia i techniki badawcze, rekomendowany skład zespołu badawczego). Praktyczne wskazówki dla realizacji ewaluacji ex ante (z uwzględnieniem innych niż unijne polityk krajowych). Omówienie przykładowych raportów, zastosowanych metod i technik badawczych oraz sposobu wykorzystania rekomendacji

XV. Ewaluacja ex post projektów i programów unijnych

Czemu służy ewaluacja ex-post. Przedstawienie dotychczasowych doświadczeń w realizacji ewaluacji ex-post. Praktyczne wskazówki dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzenia badania ( kwestie analizowane, najczęściej stosowane narzędzia i techniki badawcze). Omówienie przykładowych raportów, zastosowanych metod i technik badawczych oraz sposobu wykorzystania rekomendacji

XVI. Realizacja badania ewaluacyjnego - perspektywa wykonawcy

Ogólne omówienie procesu realizacji badania ewaluacyjnego z punktu widzenia wykonawcy. Faza strukturyzacji, obserwacji, analizy i oceny. Przygotowanie raportu z badania ewaluacyjnego. Praktyczne wskazówki dla samodzielnej realizacji badania.

XVII. Wykorzystanie wskaźników w procesie ewaluacji

Definicja wskaźników. Funkcje jakie wskaźniki pełnią. Rodzaje wskaźników. Kryteria doboru wskaźników (metodologia SMART a kryteria z Laeken). Wskaźniki kluczowe w okresie 2007-2013 i 2014-2020. Sposób wykorzystania wskaźników w badaniach ewaluacyjnych.

XVIII. Etyka badań ewaluacyjnych

Standardy etyczne w badaniach ewaluacyjnych. Zachowanie poufności danych osobowych, niezależność badacza. Standardy raportu z ewaluacji. Raport końcowy z badania. Wnioskowanie oparte na wcześniejszych analizach. Zasada partnerstwa. Upublicznienie wyników badań ewaluacyjnych.

XIX. Ewaluacja efektów netto interwencji publicznych

Efekty netto a efekty brutto realizowanych projektów i programów. Zastosowanie zaawansowanych metod analitycznych do oceny efektów netto projektu lub programu (metody grup porównawczych, dobór prób do badania i inne techniki badawcze). Przykłady doświadczeń międzynarodowych.

XX. Ewaluacja on-going projektów i programów unijnych

Czemu służy ewaluacja on-going. Przedstawienie dotychczasowych doświadczeń w realizacji ewaluacji on-going. Praktyczne wskazówki dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzenia badania (kwestie poddawane analizie, najczęściej stosowane narzędzia i techniki badawcze). Omówienie przykładowych raportów, zastosowanych metod i technik badawczych oraz sposobu wykorzystania rekomendacji.

Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych.

wykładowcy:

​Wykładowcami są pracownicy i eksperci zaangażowani w programowanie, wdrażanie i ewaluację projektów i programów, w ramach których wykorzystywane są środki z funduszy strukturalnych, jak również przedstawiciele czołowych firm zajmujący się świadczeniem usług ewaluacyjnych, m.in. z następujących instytucji:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne,
  • Firmy consultingowe ,
  • organizacje pozarządowe.
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:
kierownik programu:

​dr hab. prof. SGH Adam A. Ambroziak

sekretarz programu:

​Karolina Nivette
telefon: 225649361
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33 lub 17
02-513 Warszawa

telefon: 225649349, 228495084, 225649350

Anna Karpińska
e-mail: anna.karpinska@sgh.waw.pl

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej