Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
cel studiów:

​Ewaluacja to praktyczne i użyteczne badania, które z jednej strony pozwalają określić wszystkie efekty realizowanego projektu (programu), a z drugiej dostarczają rekomendacji, które można wykorzystać do podniesienia jakości realizowanego przedsięwzięcia. Stanowi więc znakomite narzędzie zarówno budowania potencjału (know-how) instytucji zlecającej/realizującej badanie ewaluacyjne, jak również sprzyja optymalizacji ponoszonych nakładów finansowych, ludzkich i czasowych. Dynamiczny rozwój ewaluacji zarówno w Polsce, jak i na świecie ma miejsce i będzie nadal postępował.

Ewaluację rozpoczęto na szerszą skalę wykorzystywać w Polsce dopiero od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Od tego czasu systematycznie rośnie znaczenie ewaluacji, co objawia się zarówno liczbą realizowanych badań, jak i skalą środków przeznaczonych na jej realizację. Ewaluacja może być również kosztem kwalifikowalnym w ramach większości projektów w latach 2014-2020. Za tak dynamicznie zwiększającym się popytem na usługi w obszarze ewaluacji będzie musiał nadążyć podaż.

Ewaluacja w ramach funduszy unijnych stała się nieodzownym elementem realizacji projektów i programów. Wykorzystywana jest zarówno przez administrację, jak i beneficjentów – przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i edukacyjne. W kolejnych latach, w tym szczególnie w okresie perspektywy finansowej 2014-2020, Unia Europejska jeszcze wyżej podniesie wymagania w zakresie ewaluacjidotyczące ewaluacji funduszy europejskich. Jednocześnie standardy ewaluacji będą systematycznie przenoszone na grunt krajowy. Już obecnie ewaluacja powszechnie wykorzystywana jest w sektorze edukacji, a wszystkie programy krajowe ustawowo podlegają ewaluacji ex ante.

Dynamiczny rozwój ewaluacji zarówno w Polsce, jak i na świecie ma miejsce i będzie nadal postępował. W Stanach Zjednoczonych skąd przenoszone są wzorce działania na grunt europejski, profesja ewaluatora oraz blisko z nią powiązana profesja analityka polityk publicznych określone zostały jako dwa z dziesięciu najbardziej perspektywicznych zawodów niszowych!

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020 przewidziano również szeroki wachlarz ewaluacji praktycznie wszelkich interwencji publicznych, co oznacza konieczność przygotowania kadr zarówno zlecających, jak i wykonujących badania ewaluacyjne. Systematycznie rośnie presja ze strony instytucji krajowych i europejskich na szerokie wykorzystanie ewaluacji prowadzonych projektach i programach. W Stanach Zjednoczonych Ameryki narzędzia badań ewaluacyjnych coraz szerzej wykorzystuje rynek firm prywatnych dążących do podniesienia jakości swoich działań.
Coraz więcej firm oraz instytucji publicznych zaangażowanych jest w realizację projektów i programów współfinansowanych z środków publicznych. Jednym z wymogów prawidłowego wykorzystania tych środków jest przeprowadzenie ewaluacji, która najczęściej zlecana jest podmiotom zewnętrznym, ale może też być prowadzona samodzielnie. Wiedzę i umiejętności by realizować ten proces zgodnie ze wszystkimi wymogami i sztuką badawczą oferują Podyplomowe Studia „Ewaluacji projektów i programów unijnych”.

Co więcej, wiedza i umiejętności słuchaczy Podyplomowych Studiów „Ewaluacji projektów i programów unijnych” mogą być bezpośrednio wykorzystane dla poprawy funkcjonowania organizacji, w których są zatrudnieni. Zorientowanie na rezultaty, skuteczność i efektywność działań, oparcie decyzji na dowodach naukowych, a nie przypuszczeniach i intuicji, wprowadzenie myślenia ewaluacyjnego do działania organizacji – to tylko niektóre argumenty przemawiające za wydelegowaniem pracownika do udziału w Podyplomowych Studiach „Ewaluacji projektów i programów unijnych”.

Celem Podyplomowych Studiów Ewaluacji projektów i programów unijnych jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • samodzielnej realizacji badań ewaluacyjnych,
  • zlecania i odbierania badań ewaluacyjnych realizowanych przez ekspertów zewnętrznych.

Podyplomowe Studia „Ewaluacji projektów i programów unijnych” pozwalają przyswoić sobie szeroką wiedzę i nabyć umiejętności związane przeprowadzaniem oceny skuteczności i efektywności interwencji publicznych, w tym przede wszystkim z zaangażowaniem środków unijnych. Od osób zlecających badania ewaluacyjne wymaga się bowiem obecnie zbliżonej wiedzy i umiejętności jak od osób je realizujących.

Wiedza w zakresie ewaluacji programów unijnych oraz projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz nabyte umiejętności dotyczące praktycznego zarządzania tymi procesami pozwolą nie tylko na efektywne wykonywanie zleceń dotychczasowego pracodawcy, ale też umożliwiają podjęcie i/lub rozwinięcie własnej działalności doradczej i konsultingowej. Jeżeli zależy Państwu na zdobyciu nie tylko użytecznej wiedzy ale jednocześnie umiejętności, które pozwalają na znalezienie ciekawej i bardzo dobrze płatnej pracy (przeciętne wynagrodzenie wysokiej klasy ewaluatora to około 800 zł dziennie - w Polsce i przeszło 1000 euro - w Europie), te studia są dla Państwa.

czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Czesne obejmuje koszt książek i materiałów dydaktycznych udostępnianych przez wykładowców na stronie internetowej studiów (www.ewaluacja.ambroziak.edu.pl) oraz zebranych w formie elektronicznej na płycie CD na koniec zajęć, a także koszt sporządzenia i wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Nr rachunku dla edycji V ::

59 1240 6960 5005 0604 0427 0005
tytuł wpłaty: "imię, nazwisko, 500-06-0427"

(w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata")

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT zobowiązane są do poinformowania o tym sekretariat studiów do 7 dni od dokonania wpłaty.

termin uruchomienia studiów:

​Edycja V zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015, zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na V edycję studiów jest obecnie prowadzona.

czas realizacji:
studia dwu-semestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia będą obywać się cyklu sobotnio-niedzielnym w 10 modułach mniej-więcej raz w miesiącu, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy oraz innych świąt, tworzących tzw. długie week-endy.

język wykładowy:
polski
program studiów:

​Podyplomowe Studia „Ewaluacji projektów i programów unijnych” zostały zorganizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony absolwentów naszych studiów z zakresu funduszy europejskich (obecnie ich kontynuacja to Podyplomowe Studia Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020, http://www.funduszeeuropejskie.ambroziak.edu.pl/). W konsekwencji studia te mogą być traktowane jako kontynuacja własnego rozwoju w sferze pozyskiwania środków unijnych oraz ewaluacji ich wydatkowania, jak i też samoistne studia oceny interwencji publicznych.

Zakres tematyczny kształcenia

I. Wprowadzenie do ewaluacji

Definicja ewaluacji. Podstawowe pojęcia. Cele ewaluacji. Funkcje ewaluacji. Typy ewaluacji. Kryteria ewaluacyjne. Ewaluacja a monitoring, audyt i kontrola. Ewaluacja w cyklu życia projektu i programu.

II. Ewaluacja udziału Polski w procesie decyzyjnym w UE

Rodzaje aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE. Instytucje stanowiące prawo: Rada UE, Komisja Europejska, Parlament Europejski. Inne instytucje UE: Rada Europejska. Udział Polski (przedsiębiorców, obywateli, rządu, parlamentów) w procesie decyzyjnym w UE: oczekiwania, instrumenty wpływu, ocena.

III. Zlecanie i odbiór badania ewaluacyjnego

Krok po kroku omówienie sposobu zlecania badania ewaluacyjnego - przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia (uzasadnienie, cel, zakres, odbiorcy, dobór metod i technik badawczych, harmonogram i kosztorys badania). Zarządzanie badaniem (bieżąca współpraca z wykonawcą, egzekwowanie zapisów umowy). Odbiór raportu ewaluacyjnego. Upublicznienie wyników ewaluacji. Wykorzystanie rekomendacji.

IV. Organizacja procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce

Rys historyczny. System ewaluacji w UE i w Polsce. Podstawowe zasady funkcjonowania systemu ewaluacji. Wymogi krajowe i europejskie - wytyczne. Najważniejsze instytucje w systemie ewaluacji. Podstawowe źródła informacji w zakresie ewaluacji.

V. Polityka strukturalna UE w Polsce a ewaluacja

Polityka spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, polityka strukturalna oraz polityka regionalna UE. Najważniejsze instrumenty strukturalne UE w Polsce. Instytucje odpowiedzialne za obsługę funduszy w Polsce. Programowanie rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz programy operacyjne (priorytety i działania oraz wysokość i podział środków). Ewaluacja w cyklu zarządzania interwencjami strukturalnymi. Wykorzystanie ewaluacji do podnoszenia efektywności polityki strukturalnej UE.

VI. Metody społecznych badań ilościowych wykorzystywane w ewaluacji

Wykorzystanie badań ankietowych w badaniach ewaluacyjnych: ankieta papierowa, ankieta internetowa, ankieta telefoniczna. Sposób przygotowania kwestionariusza ankietowego. Dobór próby do badania. Omówienie najczęstszych błędów przy konstruowaniu ankiet. Przygotowanie kwestionariusza ankietowego - warsztat

VII. Metody marketingowych badań jakościowych wykorzystywane w ewaluacji

Wykorzystanie badań jakościowych w ewaluacji: wywiad indywidualny, wywiad zogniskowany, studium przypadku, diady, triady, techniki obserwacyjne i inne. Sposób realizacji, koszt realizacji, harmonogram, mocne i słabe strony każdego narzędzia.

VIII. Metody analityczne wykorzystywane w ewaluacji

Metody analityczne wykorzystywane w fazie analizy badania ewaluacyjnego. Analizy statystyczne, analiza regresji, panel ekspertów, metoda delficka oraz modele makroekonomiczne. Sposób realizacji, koszt realizacji, harmonogram, mocne i słabe strony każdej techniki.

IX. Specyfika ewaluacji projektów i programów innowacyjnych

Przedstawienie ogólnych założeń logiki interwencji (ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Sposób organizacji procesu ewaluacji. Praktyczne wskazówki dot. ewaluacji projektów i programów innowacyjnych. Najczęściej wykorzystywane narzędzia i techniki badawcze.

X. Specyfika ewaluacji projektów i programów EFS

Przedstawienie ogólnych założeń logiki interwencji (ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Sposób organizacji procesu ewaluacji. Praktyczne wskazówki dot. ewaluacji projektów i programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Najczęściej wykorzystywane narzędzia i techniki badawcze.

XI. Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych

Przedstawienie ogólnych założeń logiki interwencji (ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych). Sposób organizacji procesu ewaluacji. Praktyczne wskazówki dot. ewaluacji projektów i programów infrastruktury transportowej, środowiskowej i społecznej. Najczęściej wykorzystywane narzędzia i techniki badawcze.

XII. Ewaluacja a zamówienia publiczne

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Wybór odpowiedniego trybu zamówienia dla badania ewaluacyjnego. Kryteria dopuszczenia oferentów do składania ofert. Sformułowanie kryteriów wyboru oferty. Ocena ofert. Wybór wykonawcy. Umowa.

XIII. Specyfika ewaluacji systemu wdrażania projektów i programów UE

Praktyczne wskazówki dot. ewaluacji kwestii związanych z organizacją procesu wdrażania projektów i programów UE. Elementy które trzeba poddać szczególnie wnikliwej analizie. Najczęściej wykorzystywane narzędzia i techniki badawcze.

XIV. Ewaluacja ex ante programów unijnych i polityk publicznych w Polsce

Czemu służy ewaluacja ex ante. Przedstawienie dotychczasowych doświadczeń administracji polskiej w realizacji ewaluacji ex ante. Sposób przeprowadzenia badania (kwestie poddawane analizie, najczęściej stosowane narzędzia i techniki badawcze, rekomendowany skład zespołu badawczego). Praktyczne wskazówki dla realizacji ewaluacji ex ante (z uwzględnieniem innych niż unijne polityk krajowych). Omówienie przykładowych raportów, zastosowanych metod i technik badawczych oraz sposobu wykorzystania rekomendacji

XV. Ewaluacja ex post projektów i programów unijnych

Czemu służy ewaluacja ex-post. Przedstawienie dotychczasowych doświadczeń w realizacji ewaluacji ex-post. Praktyczne wskazówki dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzenia badania ( kwestie analizowane, najczęściej stosowane narzędzia i techniki badawcze). Omówienie przykładowych raportów, zastosowanych metod i technik badawczych oraz sposobu wykorzystania rekomendacji

XVI. Realizacja badania ewaluacyjnego - perspektywa wykonawcy

Ogólne omówienie procesu realizacji badania ewaluacyjnego z punktu widzenia wykonawcy. Faza strukturyzacji, obserwacji, analizy i oceny. Przygotowanie raportu z badania ewaluacyjnego. Praktyczne wskazówki dla samodzielnej realizacji badania.

XVII. Wykorzystanie wskaźników w procesie ewaluacji

Definicja wskaźników. Funkcje jakie wskaźniki pełnią. Rodzaje wskaźników. Kryteria doboru wskaźników (metodologia SMART a kryteria z Laeken). Wskaźniki kluczowe w okresie 2007-2013 i 2014-2020. Sposób wykorzystania wskaźników w badaniach ewaluacyjnych.

XVIII. Etyka badań ewaluacyjnych

Standardy etyczne w badaniach ewaluacyjnych. Zachowanie poufności danych osobowych, niezależność badacza. Standardy raportu z ewaluacji. Raport końcowy z badania. Wnioskowanie oparte na wcześniejszych analizach. Zasada partnerstwa. Upublicznienie wyników badań ewaluacyjnych.

XIX. Ewaluacja efektów netto interwencji publicznych

Efekty netto a efekty brutto realizowanych projektów i programów. Zastosowanie zaawansowanych metod analitycznych do oceny efektów netto projektu lub programu (metody grup porównawczych, dobór prób do badania i inne techniki badawcze). Przykłady doświadczeń międzynarodowych.

XX. Ewaluacja on-going projektów i programów unijnych

Czemu służy ewaluacja on-going. Przedstawienie dotychczasowych doświadczeń w realizacji ewaluacji on-going. Praktyczne wskazówki dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzenia badania (kwestie poddawane analizie, najczęściej stosowane narzędzia i techniki badawcze). Omówienie przykładowych raportów, zastosowanych metod i technik badawczych oraz sposobu wykorzystania rekomendacji.

Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia poprowadzone są w formule konwersatoriów, aktywizujących słuchaczy w trakcie ich trwania. Ponadto znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów i ćwiczeń z wykorzystaniem oryginalnych dokumentów związanych z tematyką poszczególnych spotkań.

wykładowcy:

​Wykładowcami są pracownicy i eksperci zaangażowani w programowanie, wdrażanie i ewaluację projektów i programów, w ramach których wykorzystywane są środki z funduszy strukturalnych, jak również przedstawiciele czołowych firm zajmujący się świadczeniem usług ewaluacyjnych, m.in. z następujących instytucji:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne,
  • Firmy consultingowe ,
  • organizacje pozarządowe.
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Udział w zajęciach Podyplomowych Studiów „Ewaluacji projektów i programów unijnych” jest obowiązkowy. Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej, trwającej ok. 15-20 minut, słuchacze rozwiązują test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Pytania w tym teście są przygotowywane przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych. W ten sposób obejmując swoim zakresem cały materiał przedstawiony w trakcie zajęć, weryfikowana jest wiedza i znajomość tematu zarządzania projektami ewaluacyjnymi.

W drugiej części (ustnej) egzaminu zadaniem słuchaczy (w 2-3 osobowych grupach lub pojedynczo) jest przedstawienie przygotowanego w ciągu całego roku projektu w zakresie ewaluacji. W ten sposób słuchacze wykorzystują wiedzę, zdobytą w trakcie zajęć do praktycznego opisu i zbudowania zarysu koncepcji projektu, jaki chcieliby realizować. Tak przeprowadzony egzamin zapewnia weryfikację zdobytych w trakcie studiów zarówno wiedzy, jak również umiejętności analitycznego myślenia i planowania realizacji projektów z zakresu ewaluacji. Z pierwszej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, zaś z drugiej: 80 punktów.

kierownik programu:

​dr hab. prof. SGH Adam A. Ambroziak

sekretarz programu:

​Karolina Nivette
telefon: 225649361
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33 lub 17
02-513 Warszawa

telefon: 225649349, 228495084, 225649350

Anna Karpińska
e-mail: anna.karpinska@sgh.waw.pl

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej