Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja VII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

Edycja VI została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na VII edycję jest obecnie prowadzona

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semetstrze zimowym.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu – w soboty i niedziele od godz. 8:55.

studia skierowane do:

​Program studiów kierowany jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw energetycznych, tj. wytwórców, przedsiębiorstw sieciowych, handlowych i pośredniczących w obrocie, firm doradczych, instytucji regulacyjnych, przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w nowych, innowacyjnych dziedzinach, z zastosowaniem nowoczesnych technologii i szukających nowych nisz rynkowych. Program studiów kierowany jest także do pracowników instytucji i stowarzyszeń konsumenckich, bez których wiedzy i w konsekwencji świadomych wyborów rynkowych nie będzie możliwe wprowadzenie konkurencji na rynku energii. Rozwój rynku energii, niesie potencjalne nowe szanse dla społeczności lokalnych, w zakresie rozwoju systemu energetyki zdecentralizowanej, wykorzystującej rodzime zasoby energii odnawialnej, stąd program studiów może być przydatny dla samorządów i wpływać na rozwój lokalnych przedsiębiorczości.

cel studiów:

​Celem studiów jest zapoznanie uczestników z regulacjami wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu oraz praktycznymi kwestiami wynikającymi z tych regulacji dla funkcjonowania rynków energii w Polsce i Unii Euroepejskiej. Z uwagi na specyfikę energii jako towaru i jej wieloaspektowe znaczenie dla współczesnej gospodarki, słuchacze studiów wyposażeni zostaną w wiedzę, z zakresu ekonomii (w tym instytucjonalnej), prawa, finansów i ochrony środowiska i nowych technologii. Celem jest także wzbogacenie wiedzy kadry zarządzającej sektora z zakresu funkcjonowania rynku, dokonywania właściwych wyborów ekonomicznych w nowych uwarunkowaniach, jak również budowania średnio- i długookresowej strategii przedsiębiorstw. Poprzez uczestnictwo w programie i zdobytą wiedzę oraz umiejętności, słuchacze studiów będą w swoim środowisku zawodowym właściwie przygotowanymi do wyzwań związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań gospodarki opartej na wiedzy w obszarze energii.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

Korzyści dla studenta

Poszerzenie wiedzy w zakresie  diagnozowania i projektowania  przemian na  rynku energii.
W szczególności słuchacze poznają specyfikę działania na rynku energii w warunkach funkcjonowania wewnętrznego rynku europejskiego.
Zdobędą wiedzę na temat polityki energetycznej Unii Europejskiej, z uwzględnieniem problemów środowiskowych i bezpieczeństwa energetycznego. Poznają zasady wyboru dostarczania energii z uwzględnieniem kształtowania się cen i taryf na tym rynku, poznają regulacje prawne funkcjonowania  hurtowego i detalicznego rynku energii  z uwzględnieniem ryzyk występujących na tym rynku. Słuchacze zapoznają się z konsekwencjami handlu uprawnieniami do emisji CO2, zachodzącymi na rynku energii innowacjami i wdrażanymi nowymi technologiami energetycznymi.

Korzyści dla pracodawcy

Absolwenci Podyplomowych Studiów Funkcjonowanie Rynku Energii legitymują się szeroką, aktualną wiedzą na temat istoty  oraz zmian funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, polityki energetycznej, regulacji unijnych istotnie wpływających na praktyczne warunki działania przedsiębiorstw tej branży. Po zakończeniu studiów słuchacze rozumieją działania rynku energii elektrycznej i gazu, umieją ocenić i zidentyfikować ryzyko dla przedsiębiorstw, potrafią wykorzystać wiedzę do tworzenia strategii przedsiębiorstwa na zmieniającym się rynku energii w Polsce.

partnerzy/patroni studiów:

​W ramach realizacji  Studiów Podyplomowych Funkcjonowanie Rynku Energii współpracujemy z polskimi uczelniami tj.: z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Polską Akademią Nauk, instytucjami publicznymi i urzędami tj.:   z  Urzędem Regulacji Energetyki, Towarzystwem Obrotu Energią, Ministerstwem Gospodarki, Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz przedsiębiorstwami  funkcjonującymi na rynku energii tj.: z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, Tauronem, przedsiębiorcami i pracownikami prywatnych kancelarii prawnych.

kierownik programu:

​dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej prof. nadzw. SGH (kierownik III edycji)

sekretariat studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pok. 33
02-513 Warszawa

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl
telefon: 225649349, 225649350

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

​Tematyka studiów dotyczy istotnego dla gospodarki unijnej zagadnienia, a mianowicie rynku energii w Polsce. Wprowadzenie zasad rynkowych do tego obszaru, przez lata funkcjonującego w warunkach monopolu państwowego, jest nowym zjawiskiem w gospodarce światowej i zwiany jest z poszukiwaniem przewag konkurencyjnych i korzyści z nich wynikających. Cena energii, jej dostępność i niezawodność dostaw, warunki konkurencji na rynku (w sferze produkcji energii, jej przesyłu, dystrybucji i handlu), ale także zagadnienia ochrony środowiska, roli i znaczenia innowacji i nowych technologii w pożądanych zmianach struktury bilansów energetycznych, będą przedmiotem szczegółowych analiz, omówień i prezentacji.

program studiów:
 1. konomiczne podstawy analizy w gałęziach sieciowychkonomiczne podstawy analizy w gałęziach sieciowych
 2. Energia w gospodarce globalnej –zagadnienia wstępne
 3. System prawny i podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej
 4. Lobbing w Unii Europejskiej (energia i środowisko)
 5. Zasady działalności gospodarczej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego
 6. Geneza i koncepcje reform rynkowych w sektorach energetycznych
 7. Zasady jednolitego rynku energii
 8. Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Rynek, środowisko, bezpieczeństwo energetyczne
 9. Rynek energii elektrycznej w Polsce 
 10. Handel energią elektryczną. 
 11. Giełda energii
 12. Handel węglem na rynku europejskim
 13. Klient na rynku energii. Jak wybrać  dostawcę energii?
 14. Taryfy i ceny na rynku energii elektrycznej. 
 15. Rynek energii ze źródeł odnawialnych; produkcja, formy wspierania, regulacja rynku (certyfikaty) 
 16. Aspekty prawne funkcjonowania detalicznego rynku energii
 17. Regulacja rynku hurtowego w Polsce
 18. Ryzyko na rynku energii 
 19. Efektywność energetyczna
 20. Handel uprawnieniami do emisji CO2– konsekwencje dla funkcjonowania rynku energii
 21. Rynek gazu w Polsce: charakterystyka, organizacja, struktura, regulacja, transakcje, zasada TPA
 22. Rynek polskiego ciepłownictwa: charakterystyka, struktura, taryfowanie, regulacja, prywatyzacja, zasada TPA
 23. Rynek mocy
 24. Energetyka jądrowa w Polsce
 25. Liberalizacja rynku energii a nowe inwestycje. Innowacje i nowe technologie
 26. Ocena projektów inwestycyjnych w energetyce
wykładowcy:

​Wykładowcami będą profesorowie Szkoły Głównej Handlowej i innych uczelni wyższych, eksperci z firm consultingowych, kancelarii prawniczych oraz praktycy gospodarczy.

tryb naboru:

​​​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE). 

Planowana liczba uczestników: ok. 40 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Na zakończenie studiów słuchacz przystępuje do egzaminu końcowego.