Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Kurs przygotowawczy do egzaminu z przedsiębiorczości w 2019 r.

 
Celem kursu przygotowawczego do testu z wiedzy o przedsiębiorczości studia licencjackie jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Egzamin wstępny (test) z wiedzy o przedsiębiorczości w SGH w Warszawie odbędzie się 16 lipca 2019 r.

 

 Terminy spotkań

 
Harmonogram

Edycja weekendowa
Terminy: 
23-24 marca 2019 r.
6-7 kwietnia 2019 r.
1-2 czerwca 2019 r.
Sale dydaktyczne:
23 marca - sala 214, budynek G
24 marca - sala 214, budynek G
6 kwietnia - Aula Główna, budynek G
7 kwietnia - sala 3B, budynek C
1 czerwca - sala 3B, budynek C
2 czerwca - sala 3B, budynek C
Cena: 790 zł
EDYCJA ZAKOŃCZONA

Edycja intensywna - I
Terminy: 10-14 czerwca 2019 r .
Sale dydaktyczne: Aula II budynek C
Cena: 890 zł

Edycja intensywna - II
Terminy: 24-25 czerwca 2019 r. oraz 27-29 czerwca 2019 r. 
(dzień 26 czerwca wyłączony ze względu na egzamin wstępny z Wiedzy o gospodarce)
Sale dydaktyczne: Aula Główna budynek G
Cena: 890 zł

Edycja intensywna - III
Terminy: 1-5 lipca 2019 r.
Sale dydaktyczne: Aula Główna budynek G
Cena: 890 zł

 
 

 Zapisy na kurs

 
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń (limit miejsc: 100 osób na edycję). W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń dana edycja może nie zostać uruchomiona.

Uwaga! Termin zapisów może być skrócony w przypadku przekroczenia limitu miejsc.
 1. Aby zapisać się na kurs należy założyć konto w systemie rekrutacyjnym: irk.sgh.waw.pl
 2. W systemie należy wybrać odpowiednią edycję: weekendową lub intensywną.
 3. W systemie zostanie wygenerowany indywidualny numer konta, na który należy dokonać wpłaty.
 4. Przed uczestnictwem w kursie należy podpisać umowę o odpłatności: wzór umowy do podglądu.
 5. Umowy podpisywane będą w dniu rozpoczęcia edycji kursu przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Uczestnictwo w min. 65% zajęć upoważnia do otrzymania Zaświadczenia uczestnictwa w kursie.
 

 Przykładowy test

 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przykładowym testem z wiedzy o przedsiębiorczości. 

Aby rozwiązać test kliknij TUTAJ .
 

 Program

 
Zagadnienia omawiane w trakcie kursu

1. Omówienie wymogów egzaminu wstępnego

2. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości
 • Psychologiczne koncepcje człowieka. Potrzeby człowieka - rodzaje, hierarchia, zmiana potrzeb.
 • Osobowość człowieka - typy osobowości, rozwój osobowości, samoocena, prezentacja własnej osoby. Istota asertywności, kreatywności i przedsiębiorczości. Kariera zawodowa.   
 • Role społeczne i organizacyjne.    
 • Stres - przyczyny stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem.    
 • Komunikacja interpersonalna - rodzaje komunikacji, podstawy konstruktywnej komunikacji.    
 • Mechanizm motywacji człowieka - teorie motywacji, zasady skutecznej motywacji, narzędzia motywacji.    
 • Konflikty - rodzaje, przyczyny konfliktów, przebieg konfliktów, sposoby kierowania konfliktami.    
 • Negocjacje - uwarunkowania negocjacji, strategie negocjacji.    
 • Praca zespołowa - organizacja pracy, tworzenie zespołów, planowanie działań zespołowych, zasady funkcjonowania zespołów.    
 • Etyka.    

3. Makrouwarunkowania przedsiębiorczości
 • Społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania. 
 • Gospodarka rynkowa - podmioty gospodarki rynkowej, popyt, podaż, okrężny obieg dochodów, czynniki wytwórcze.
 • Dochód narodowy. Wzrost gospodarczy i jego mierniki. Wahania aktywności gospodarczej.
 • Inflacja - przyczyny, rodzaje, sposoby walki z inflacją.
 • Rola państwa w gospodarce - polityka gospodarcza, interwencjonizm państwowy, budżet państwa, polityka fiskalna, rola banku centralnego, polityka pieniężna.
 • Rynek pracy - popyt na pracę, podaż pracy, bezrobocie, narzędzia przeciwdziałania bezrobociu.
 • System finansowy gospodarki - rynek finansowy, instytucje finansowe, instrumenty finansowe, giełda.
 • Gospodarka otwarta - wymiana międzynarodowa, kursy walutowe, bilans płatniczy, bilans handlowy. Globalizacja i integracja gospodarki.
 • Największe centra finansowe i gospodarcze świata.
 • Transformacja gospodarki polskiej po 1989 roku.

4. Przedsiębiorczość w rodzinie
 • Zachowanie gospodarstw domowych na rynku - użyteczność, ścieżka cen, punkt równowagi konsumenta, ochrona praw konsumentów.
 • Dochody z pracy - formy zatrudnienia, formy wynagradzania, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto.
 • Dochody ze świadczeń - świadczenia społeczne, system pomocy społecznej, system zabezpieczenia emerytalnego.
 • Dochody z kapitału - sposoby lokowania oszczędności, lokaty pieniężne, lokaty rzeczowe, gra na giełdzie.
 • Wydatki gospodarstwa domowego - rodzaje wydatków, ubezpieczenia gospodarcze: osobowe i majątkowe.
 • Budżet gospodarstwa domowego - zasady konstruowania budżetu, kredyty konsumpcyjne, kredyty mieszkaniowe, racjonalne gospodarowanie budżetem gospodarstwa domowego, ryzyko.
 • Prawa konsumenta. Reklama.

5. Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie
 • Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa - podmioty otoczenia konkurencyjnego, sposoby analizy otoczenia konkurencyjnego.
 • Strategie działania przedsiębiorstwa - strategie rozwoju, strategie konkurencji.
 • Biznesplan - konstrukcja biznesplanu, sporządzanie biznesplanu.
 • Forma prawna przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo indywidualne, spółka cywilna, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, zakładanie przedsiębiorstwa.
 • Struktury działalności gospodarczej - struktura organizacyjna, struktura kapitałowa, struktura kontraktowa.
 • Finanse przedsiębiorstwa - rachunkowość, bilans przedsiębiorstwa, koszty, przychód, dochód, kondycja finansowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki płynności finansowej.
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Strategie konkurencji.
 • Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie - charakterystyka procesu decyzyjnego, racjonalność decyzji, sposoby podejmowania decyzji, rola informacji w procesie podejmowania decyzji.
 • Kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie - dobór pracowników, zatrudnianie pracowników, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika, patologie w kierowaniu ludźmi, funkcje kierownicze, źródła władzy kierowniczej, style kierowania.
 • Ubieganie się o pracę.
 • Zarządzanie projektami.
 • Czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa.

6. Zachowania przedsiębiorcze na rzecz otoczenia
 • Cele społeczne.
 •  Wydatki budżetu państwa na cele społeczne.
 • Instytucje pomocy społecznej.
 • Działalność organizacji pozarządowych.
 • Działania przedsiębiorcze w ramach JST.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Plan zajęć przewiduje omawianie kolejnych zagadnień z programu oraz rozwiązywanie zadań o podobnej budowie do zadań z egzaminu wstępnego.
 

 Kontakt

 
​Kurs organizowany jest przez:

Centrum Otwartej Edukacji SGH
al. Niepodległości 162, pokój 227
02-554 Warszawa


Kierownik kursu:​ 
dr Jan Misiuna