Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Szkoła Doktorska : Szkoła Doktorska | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Doktorska
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Szkoła Doktorska (SD) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 

studiadoktoranckie.jpegCel Szkoły Doktorskiej SGH
to przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów nauk społecznych oraz metodologii badań w zakresie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 


SGH ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w następujących dyscyplinach:

 • ekonomia i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki o polityce i administracji.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej obejmuje: program kształcenia i realizację Indywidualnego Planu Badawczego.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej realizowany jest w trzech dyscyplinach, w pięciu programach:
 • ekonomia i finanse w zakresie ekonomia, 
 • ekonomia i finanse w zakresie ekonomia w języku angielskim,
 • ekonomia i finanse w zakresie finanse,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

O studiach w Szkole Doktorskiej
 
Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów.
 
Program kształcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje przedmioty:
 
A. wspólne dla wszystkich programów kształcenia:  w wymiarze 74 – 94 godz., w tym obligatoryjne 74 godz.:
1. Filozofia nauki 
2. Etyka w nauce 
3. Metodologia badań społecznych
4. Budowanie zespołów naukowych
5.  Sztuka nauczania i prezentacji
B. Kierunkowe (zalecane 3 – 4 przedmioty) w wymiarze 180 – 240 godz., w tym obligatoryjne 180 godz.
C. Specjalizacyjne (zalecane 2 – 4 przedmioty) w wymiarze 60 – 120 godz., w tym obligatoryjne 60 godz.
D. Wspierające (zalecane 2 – 4 przedmioty) w wymiarze 60 – 120 godz., fakultatywne;
E. Seminarium doktorskie obligatoryjne w wymiarze 60 godz.
 
Łącznie:  464 - 694 godz.
 
Indywidualny Plan Badawczy (obligatoryjny) (IPB) - przygotowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (promotorami) oraz z promotorem pomocniczym, o ile został powołany.
 
Szkoła Doktorska kształci wysokiej klasy kadrę dla:
 • nauki, w tym szkół wyższych i instytucji naukowych,
 • praktyki gospodarczej, w szczególności przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
 • instytucji rządowych i samorządowych, organizacji międzynarodowych.

Uczestnik Szkoły Doktorskiej, odpowiednio do wybranego programu kształcenia, zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunków rozwoju współczesnej makroekonomii i mikroekonomii, zarządzania, finansów, polityki i administracji, poznaje także kierunki badań w zakresie współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa i ekonomii międzynarodowej.

Doktorant nabywa umiejętności zarówno w zakresie: samodzielnego prowadzenia badań naukowych poprzez poznanie metodologii, metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych, jak i popularyzacji rezultatów swoich badań i rozwija niezbędne kompetencje społeczne.

 

 Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 
Adresaci
 
Kandydat dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego powinien legitymować się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera albo równorzędnym albo dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub mieć dokument potwierdzający ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy PSWiN (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. poz 1668, z póź. zm.).
 

Postępowanie rekrutacyjne
 
Rejestracja kandydatów jest prowadzona przy użyciu Internetowego Systemu Rejestracji do Szkoły (ISR) dostępnego na stronie internetowej SGH https://rejestrator.sgh.waw.pl/sd/
Prawidłowa rejestracja kandydata w ISR jest warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.
 
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej składa się z dwóch etapów:
 
Pierwszy etap rekrutacji: merytoryczna ocena złożonych przez kandydata dokumentów i decyzja
o zakwalifikowaniu kandydata do drugiego etapu - bez udziału kandydata.
Drugi etap rekrutacji: ustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem
.
 
Komisja rekrutacyjna, powołana przez Rektora, określa sposób oceny kandydatów, w tym punktację za poszczególne kryteria oceny, zarówno w pierwszym jak i drugim jej etapie oraz minimalną liczbę punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym, aby zostać przyjętym do Szkoły Doktorskiej.

Na uzasadniony wniosek kandydata, Dziekan SD może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.


Kryteria oceny:
 
Kryteria oceny oraz punktacja dla poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020):
 1. ocena z rozmowy kwalifikacyjnej; 0-35 pkt.
 2. opis zamierzeń badawczych pracy doktorskiej; 0-30 pkt.
 3. osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych; 0-10 pkt.
 4. realizacja projektów naukowych; 0-5 pkt.
 5. opinia dotycząca kompetencji naukowych kandydata wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego spełniającego określone w ustawie warunki wymagane od promotora; 0-5 pkt.
 6. potwierdzona odpowiednimi dokumentami najwyższa jakość osiągnięć naukowych - w przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokumentem potwierdzającym ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich; 0-5 pkt.
 7. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, przy czym ocenie uzyskanej na takim dyplomie, przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym tym większą liczbę punktów im obszar kształcenia na tym kierunku ukończonych studiów jest bliższy tematyce kształcenia w Szkole; 0-15 pkt.
Zaleca się, aby opis zamierzeń badawczych w rozprawie doktorskiej (punkt 2 kryteriów oceny) nie przekraczał 1500 słów oraz składał się z następujących elementów:
 • Wprowadzenie, w którym zostanie określony obszar badawczy, powody wyboru problemu badawczego i jego znaczenie dla rozwoju danej dziedziny nauki.
 • Krótki przegląd literatury, kluczowe pozycje na temat danego problemu badawczego ze wskazaniem luk, które kandydat zamierza wypełnić
 • Główne pytania badawcze, które dezagregują na cząstkowe elementy stawiany przez kandydata problem badawczy
 • Metody badawcze do rozwiązania problemu badawczego
 • Oczekiwane teoretyczne i praktyczne wyniki problemu badawczego wybranego przez kandydata
Maksymalna liczba punktów jaką w postępowaniu rekrutacyjnym może uzyskać kandydat do Szkoły Doktorskiej z dyplomem w dziedzinie nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości) – 100 pkt.
Kandydat nie spełniający punktu (7) może uzyskać max 90 pkt.
Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym po 2. etapie – 75 pkt.
Warunkiem pozytywnej kwalifikacji po 1. etapie jest uzyskanie min. 45 pkt.
 

Dokumenty
:
 
Kandydat do Szkoły Doktorskiej w SGH składa następujące dokumenty (oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 5-7 i 9 oraz oryginały albo wykonane i poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika komórki organizacyjnej Uczelni obsługującej Szkołę Doktorską kserokopie dokumentów wymienionych w pkt.  3, 4, 8 i 10):
 1. kwestionariusz osobowy – wydruk z ISR;
 2. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (określające preferencje dotyczące programu kształcenia);
 3. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia w języku polskim lub obcym, lub dyplom równorzędny, lub w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy PSWiN, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokument potwierdzający, że kandydat ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich;
 4. w przypadku dyplomu uczelni zagranicznej należy przedstawić dokument uznania dyplomu zagranicznego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
 5. życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje,  udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże);
 6. list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych;
 7. opis zamierzeń badawczych w rozprawie pracy doktorskiej (uwzględniający preferencje dotyczące dyscypliny naukowej);
 8. certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka nowożytnego na poziomie minimum B2; w przypadku podjęcia kształcenia w języku angielskim certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość tego języka na poziomie C1; w przypadku podjęcia przez kandydata cudzoziemca kształcenia w języku polskim certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość tego języka na poziomie C1;
 9. opinię dotyczącą kompetencji naukowych kandydata wystawiona przez pracownika naukowego spełniającego określone w ustawie PSWiN (ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku) warunki wymagane od promotora;
 10. w przypadku kandydatów aplikujących na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokumentu potwierdzającego ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich - dokumenty potwierdzające najwyższą jakość osiągnięć naukowych.

 
Rejestracja online https://rejestrator.sgh.waw.pl/sd/ (sugerowana przeglądarka – Mozilla Firefox)
 
Internetowy System Rekrutacji został zamknięty 8 września 2019 r. o godz. 23:59:59.
 
Termin składania dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej:
 1. aby złożyć dokumenty należy: poprawnie zarejestrować się w ISR, wgrać dokumenty, wygenerować
  i wydrukować kwestionariusz osobowy,
 2. komplet dokumentów (wraz z kwestionariuszem osobowym)  należy złożyć w terminie: określonym
  w Warunkach Rekrutacji na dany rok akademicki.
 
Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w terminie określonym w Warunkach Rekrutacji na dany rok akademicki.
 
Zawiadomienia kandydatów dotyczące terminu i miejsca rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni oraz wysłane na wskazany przez kandydata adres mailowy na siedem dni przed wyznaczonym terminem.
 
Limit miejsc w roku akademickim 2019/2020 wynosi na każdym z pięciu programów kształcenia w Szkole Doktorskiej - 8 osób, z tym że w rekrutacji uzupełniającej limity na każdym z pięciu programów kształcenia wynoszą odpowiednio:
 • ekonomia i finanse w zakresie ekonomia – 3 osoby,
 • ekonomia i finanse w zakresie ekonomia w języku angielskim – 4 osoby,
 • ekonomia i finanse w zakresie finanse – 3 osoby,
 • nauki o polityce i administracji – 3 osoby,
 • nauki o zarządzaniu i jakości – 2 osoby.
 
Wyniki postępowania rekrutacyjnego
 
Kolejność kandydatów do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w ramach ustalonego limitu miejsc określa lista rankingowa utworzona na podstawie wyników uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Lista rankingowa zostanie ogłoszona w terminie do dnia 30 września 2019 r. poprzez jej niezwłocznie wywieszenie lub publikację na stronie internetowej Uczelni. Lista zawiera sumaryczną liczbę punktów uzyskaną przez każdego kandydata.
 
Miejsce ogłoszenia wyników postepowania rekrutacyjnego: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Biuro Szkoły Doktorskieji, bud. M, pok. 35, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa.
 
Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów w Szkole Doktorskiej, zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczeń (w terminie, o którym zostanie poinformowany w odrębnym mailu), że:
 
 1. Szkoła Doktorska w SGH jest jedyną szkołą doktorską, w której będzie się kształcił w roku akademickim 2019/2020;
 2. ma stopień/nie ma stopnia doktora oraz, że w przypadku zatajenia informacji o posiadanym tytule doktora zobowiązuje się do zwrotu nieprawnie pobranego stypendium doktoranckiego;
 3. nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy – na warunkach określonych art. 209 ust. 10 ustawy PSWiN.
 

 Warto studiować w SGH

 

W najnowszym badaniu wynagrodzeń Sedlak & Sedlak wśród magistrów najlepiej wypadają absolwenci SGH. „Najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w 2017 otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8228 zł. Połowa z nich zarabiała w granicach od 5789 do 12 100 zł. Więcej informacji o ogólnopolskim badaniu wynagrodzeń

---------

W rankingu „Perspektyw” 2019 SGH po raz kolejny z rzędu zajęła wszystkie trzy pierwsze miejsca w kategorii kierunków ekonomicznych: ekonomia, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. W rankingu uczelni ekonomicznych uplasowaliśmy się na 2. miejscu. Natomiast w ogólnym rankingu uczelni na 15. miejscu.​

 

 Studia w SGH

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Zasady przyjęć

 
 

 PROGRAMY W SZKOLE DOKTORSKIEJ

 
 

 Kontakt

 

Biuro Szkoły Doktorskiej,

bud. M, pok. 35
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa

e-mail: bsd@sgh.waw.pl

Wioleta Gajek
tel. 22 564 73 15,
e-mail: wgajek@sgh.waw.pl

Marzena Dobrzyńska
tel. 22 564 71 15,
e-mail: mdobrzy@sgh.waw.pl