Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KAE niestacjonarne studia doktoranckie „Ekonomiczna analiza rynków finansowych”

 
Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie wysokokwalifikowanych kadr dla szkół wyższych, instytucji naukowo-badawczych, organów nadzoru finansowego, a także specjalistów w dziedzinie ekonomii w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych. Dla realizacji tego celu Kolegium Analiza Ekonomicznych SGH stwarza słuchaczom unikalne warunki nauki oraz dla przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej, a tym samym uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.
 

 O studiach

 
​Do najważniejszych cech studium należą:
 • program studiów obejmujący teorię i praktykę z zakresu ekonomii i finansów, jak też przedmioty narzędziowe oraz moduły badawcze, które poza rozległą wiedzą pomogą doktorantom w przygotowaniu przewodu doktorskiego,
 • bogaty wybór przedmiotów specjalizacyjnych, z których wiele prowadzonych będzie przez praktyków rynków finansowych,
 • stworzenie warunków do współpracy z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi w zakresie prowadzenia badań i przygotowywania publikacji naukowych,
 • grono Profesorów: wybitnych specjalistów w dziedzinie ekonomii, którzy zadeklarowali gotowość pełnienia roli opiekunów naukowych – przyszłych promotorów doktorantów studiów.
 

 Korzyści

 
 • ​solidne podstawy teoretyczne z dziedziny ekonomii i finansów niezbędne do przygotowania pracy doktorskiej,
 • rozbudowane moduły badawcze pozwalające poznać narzędzia i skutecznie formułować problemy badawcze
 • bogaty wybór przedmiotów specjalizacyjnych, a wśród nich wiele prowadzonych przez praktyków rynków finansowych,
 • grono wybitnych profesorów ekonomii obejmujących doktorantów zindywidualizowaną opieką naukową
 • unikalne możliwości współpracy badawczej i publikacyjnej z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi.
 

 Program i wykładowcy

 

Moduł A (obowiązkowy) - przedmioty podstawowe

 1. Makroekonomia, 12 h (2 punkty ECTS)
 2. Mikroekonomia, 12 h (2 punkty ECTS)
 3. System finansowy, 12 h (2 punkty ECTS)
 4. Ekonomia sektora publicznego, 12 h (2 punkty ECTS)
 5. Wstęp do ekonometrii I, 12 h (2 punkty ECTS)
 6. Wstęp do ekonometrii II, 12 h (2 punkty ECTS)
 7. Ekonomia finansowa, 12 h (2 punkty ECTS)

  Ogółem moduł obowiązkowy: 84 h (14 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 84 h (14 punktów ECTS).

Moduł B (fakultatywny) - narzędzia badawcze (student wybiera dwa przedmioty z poniższych)

 1. Ekonometria finansowa I, 12 h (2 punkty ECTS)
 2. Ekonometria finansowa II, 12 h (2 punkty ECTS)
 3. Modele ryzyka z finansach, 12 h (2 punkty ECTS)
 4. Ilościowa analiza rynków finansowych, 12 h (2 punkty ECTS)

  Ogółem moduł narzędziowy: 48 h (8 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 24 h (4 punktów ECTS).

Moduł C (obowiązkowy) - problemy badawcze

 1. Problemy badawcze w finansach, 8 h (1 punkty ECTS)
 2. Problemy badawcze w makroekonomii, 8 h (1 punkty ECTS)

  Ogółem moduł badań: 16 h (2 punkty ECTS), z czego student realizuje minimum 16 h (2 punkty ECTS).

Moduł D (fakultatywny) - przedmioty specjalizacyjne (student wybiera siedem przedmiotów z poniższych, w tym co najmniej cztery za 2 ECTS)

 1. Cykl koniunkturalny i polityka stabilizacyjna, 12 h (2 punkty ECTS)
 2. Analiza efektywności programów publicznych, 12 h (2 punkty ECTS)
 3. Modele równowagi ogólnej, 12 h (2 punkty ECTS)
 4. Ekonomia emerytalna, 12 h (2 punkty ECTS)
 5. Makroekonomia zaawansowana, 12 h (2 punkty ECTS)
 6. Aplikacje wspomagające przetwarzanie danych, 8 h (1 punkt ECTS)
 7. Zarządzanie ryzykiem finansowym, 12 h (2 punkty ECTS)
 8. Finansowanie inwestycji, 12 h (2 punkty ECTS)
 9. Wycena aktywów i teoria portfela, 12 h (2 punkty ECTS)
 10. Analiza fundamentalna i techniczna, 8 h (1 punkt ECTS)
 11. Finanse behawioralne, 8 h (1 punkt ECTS)
 12. Warsztaty ze studium przypadku w finansach i ekonomii, 12 h (2 punkty ECTS)

  Ogółem moduł specjalizacyjny: 132 h (21 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 72 h (11 punktów ECTS).

Moduł E (obowiązkowy) – zajęcia seminaryjne i praktyki

 1. Współczesna gospodarka i system finansowy (wykłady promotorów), 24 h (4 punkty ECTS)
 2. Seminarium indywidualne lub grupowe, 24 h (4 punkty ECTS)
 3. Praktyki dydaktyczne, 40 h (4 punkt ECTS)
 4. Metody i techniki nauczania, 8 h (1 punk ECTS)
 5. Ochrona własności intelektualnej, 8 h (0 punktów ECTS)
 6. Szkolenie biblioteczne (e-learning), 2 h (0 punktów ECTS)
 7. Szkolenie BHP (e-learning), 2 h (0 punktów ECTS)
 8. Ogółem moduł seminaryjny: 108 h (13 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 108 h (13 punktów ECTS).
OGÓŁEM PROGRAM STUDIÓW 388​ h 58 punktów ECTS​
z czego każdy student wybiera minimum ​304 h 44 punkty ECTS​
 • w tym obowiązkowe​
​208 h 29 punktów ECTS​
 • w tym fakultatywne​
​96 h 15 punktów ECTS​
 

PROGRAM STUDIÓW​


WYKŁADOWCY:

prof. dr hab. Wiesław Dębski
prof. dr hab. Marek Lubiński 
prof. dr hab. Andrzej Sławiński 
prof. dr hab. Piotr Zielonka
dr hab. Krzysztof Borowski prof. SGH
dr hab. Łukasz Delong prof. SGH 
dr hab. Michał Goliński prof. SGH z zespołem
dr hab. Jakub Growiec
dr hab. Marcin Kolasa prof. SGH z zespołem 
dr hab. Zenon Marciniak prof. SGH 
dr hab. Krzysztof Marczewski prof. SGH 
dr hab. Michał Rubaszek prof. SGH z zespołem
dr hab. Emilia Tomczyk prof. SGH
dr hab. Bogumił Kamiński prof. SGH
dr hab. Maciej Krzak prof. nadzw.
dr Piotr Bańbuła 
dr Anna Chmielewska 
dr Lidia Jabłonowska
dr Grzegorz Koloch
dr hab. Małgorzata Knauff, prof. SGH 
dr Krzysztof Kluza
dr Andrzej Torój 
dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH

 

 Tryb naboru

 

Nabór na studia doktoranckie przeprowadza kolegialna komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Decyzja Dziekana w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej​ 

Limit miejsc: 15.

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 punktów.   

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez kolegialną komisję rekrutacyjną uwzględniane będą następujące kryteria:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów (0-5 pkt.);
 2. Opinia (opiekuna naukowego, promotora, innej osoby zajmującej się pracą naukowo-badawczą lub analityczną i współpracującej z kandydatem) (0-5 pkt.);
 3. Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (0-10 pkt.);
 4. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe, takie jak: artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych (0-10 pkt.);
 5. Udział w realizacji projektów nadawczych lub naukowych (0-5 pkt.);
 6. Inne osiągnięcia (0-5 pkt.).
Termin przyjmowania dokumentów:
Rejestracja osobista na III edycję studiów - okres rejestracji zostanie podany do wiadomości wkrótce.
Rejestracja internetowa na III edycję - okres rejestracji zostanie podany do wiadomości wkrótce.
Termin przesłuchań kandydatów:
Termin przesłuchań kandydatów: termin zostanie ogłoszony, o dokładnym terminie każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie, drogą mailową na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem przesłuchania.
Tryb i termin ogłoszenia wyników rekrutacji:
Wyniki postępowanie rekrutacyjnego zostaną udostępnione na stronie internetowej Kolegium  oraz będą dostępne u sekretarza komisji rekrutacyjnej. Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie zostanie doręczona kandydatowi na piśmie za pokwitowaniem (w przypadku przesyłki listowej – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Odwołania:
Od decyzji kolegialnej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Dane kontaktowe dla Studiów Doktoranckich (poza kwestiami związanymi z procesem rekrutacyjnym):

Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa 
budynek M, pokój 203 (II piętro)
tel.: 22 564 86 43 
e-mail: kae@sgh.waw.pl, piotr.mielus@sgh.waw.pl, maria.sobieszek@sgh.waw.pl

Zasady realizacji studiów:
​Studia są realizowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

 Dokumenty

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do JM Rektora SGH.
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub równorzędnych; dyplom z uczelni zagranicznej powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego i przekazany do weryfikacji do p. Anety Szydłowskiej z Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki (Gmach Główny, pokój 37, tel. 22 564 96 53, Aneta.Szydlowska@sgh.waw.pl).
 • Życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (publikacje, referaty i konferencje, praca w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych.
 • List motywacyjny, w którym kandydat określa swoje zainteresowania naukowe.
 • Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej.
 • Dwie fotografie typu legitymacyjnego o wymiarach 45x65 mm.
 • Opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmie się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego, lub opinię promotora pracy magisterskiej kandydata lub innej osoby zajmującej się pracą naukowo-badawczą lub analityczną, współpracującą z kandydatem.
 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z Informatycznego Systemu Rekrutacji.
Kandydat jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję rekrutacyjną o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu rekrutacji (zmiana imienia, nazwiska, adresu do korespondencji itp.).

Miejsce uzyskiwania informacji oraz zapisów (składanie dokumentów wraz z podaniem) oraz ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

Sekretarz komisji rekrutacyjnej:

mgr Ewa Dernałowicz 
tel.: 22 564 93 95
Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 230
02-513 Warszawa

 

 Informacje organizacyjne

 

Tryb studiów:

niestacjonarne, sobotnio-niedzielne (po 4 dwudniowe zjazdy w semestrach I-II oraz po 4 jednodniowe zjazdy w semestrach III-VIII); studia trwają 4 lata.

Termin uruchomienia studiów:


Zajęcia trzeciej edycji studiów zostaną uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

Zajęcia drugiej edycji studiów zostały uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17, w październiku 2016 r.

Termin zapisów na studia:

​Rejestracja na III edycję studiów zostanie rozpoczęta wkrótce.

Kandydaci rejestrują się poprzez Internetowy System Rekrutacji (ISR), dostępny na stronie uczelni oraz składają osobiście teczki z dokumentami u sekretarza komisji rekrutacyjnej (ISR).

REJESTRACJA ONLINE

 
 

 Kontakt

 
kierownik programu:
​dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH

koordynator:​
dr Piotr Mielus
e-mail: piotr.mielus@sgh.waw.pl

sekretarz programu:
Maria Sobieszek
e-mail: maria.sobieszek@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Madalińskiego 6/8, pokój 203
02-513 Warszawa
e-mail: kae@sgh.waw.pl

Sekretarz komisji rekrutacyjnej:
mgr Ewa Dernałowicz
telefon: 22 564 93 95

Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 230
02-513 Warszawa
 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016
 
 

 Czesne

 
Czesne za pierwszy rok studiów wynosi 6500 zł.

Wpłaty należy dokonać po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia.