Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KAE stacjonarne studia doktoranckie

 

Stacjonarne Studia Doktoranckie  w obszarze wiedzy nauk społecznych, dziedzina - nauki ekonomiczne, dyscyplina – ekonomia adresowane są do osób, które ukończyły jednolite studia magisterskie bądź studia II stopnia lub równorzędne, bądź są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

 

 Adresaci studiów

 

​Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub równoważnym, zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych.

 

 

 Korzyści

 

​EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Absolwent studiów posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe, w zakresie wybranych elementów, np.:

 • funkcjonowania rynków w ujęciu mikro- i makroekonomicznym,
 • wpływu struktur demograficznych i społecznych na funkcjonowanie rynków,
 • wykorzystania wybranych narzędzi matematycznych w modelowaniu procesów ekonomicznych,
 • wykorzystania zaawansowanych technik informatycznych w praktyce ekonomicznej,
 • wybranych technik ekonometrycznych,
 • wybranych metod opisu i technik pozyskiwania danych oraz ich modelowania.

Umiejętności:

Absolwent studiów posiada umiejętności:

 • dostrzegania i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych, wzbogacone o odkrywanie nowych zależności między zjawiskami lub ich nowych aspektów,
 • wykorzystania wiedzy, wzbogacone o wykorzystanie procedury badawczej oraz krytycznej oceny dotychczasowych wyników badań naukowych,
 • rozumienia przyczyn i przebiegów procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych,
 • formułowania złożonych, oryginalnych hipotez badawczych i zastosowania adekwatnej procedury badawczej,
 • prognozowania zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oraz proponowania nowych metod i narzędzi,
 • wykorzystania zdobytej wiedzy do pogłębionej krytycznej analizy co do skuteczności i przydatności stosowanych narzędzi badawczych.
 • przekazywania wiedzy na poziomie wyższym,
 • proponowania nowatorskich lub niestandardowych rozwiązań pojawiających się problemów,
  • projektowania realizacji zadań badawczych w zakresie analizy i modelowania procesów społeczno-ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

 • potrafi wyznaczać dalekosiężne cele przedsięwzięć i organizacji oraz przygotowywać strategie ich osiągania w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej,
 • potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów naukowych i z zakresu praktyki gospodarczej,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie,jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, a także do kierowania zespołem badawczym,
 • potrafi uzupełniać, doskonalić i poszerzać nabytą wiedzę i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym,
 • zna i stosuje w pracy naukowej zasady etyki i profesjonalizmu.
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

​Tematyka studiów: zakres nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem: teorii ekonomii, statystyki, demografii, informatyki gospodarczej, ekonometrii, badań operacyjnych, koniunktury i polityki gospodarczej.

PROGRAM STUDIÓW​

Po pierwszym miesiącu studiów doktoranci wybierają ścieżkę studiów, bez możliwości jej zmiany przez cały okres studiów. W tym celu składają oświadczenie u sekretarza studiów doktoranckich. 

 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu: dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH, Dziekan KAE

Koordynator programu: dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH

Sekretarz programu: ​Katarzyna Kwasiborska
e-mail: kkwasi@sgh.waw.pl
telefon: 225649257
Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej KAE
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 22

program realizuje: KAE – Kolegium Analiz Ekonomicznych

 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Czesne

 
​Studia są nieodpłatne.