Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KAE stacjonarne studia doktoranckie

 

Edycja XIII studiów.

Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór na XIII edycję Stacjonarnych Studiów Doktoranckich  w obszarze wiedzy nauk społecznych, dziedzina - nauki ekonomiczne, dyscyplina – ekonomia.

Studia adresowane są do osób, które ukończyły jednolite studia magisterskie bądź studia II stopnia lub równorzędne, bądź są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

 

 O studiach

 

​Studia trwają cztery lata.

XIII edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, zajęcia rozpoczną się 1 października 2018 roku.​

Termin zapisów na studia oraz składania dokumentów, w dniach od 11 czerwca do 31 lipca 2018 r.

Kandydaci rejestrują się  poprzez Internetowy System Rekrutacji (ISR), dostępny na stronie uczelni. Po zarejestrowaniu się w systemie ISR kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub listownie (list polecony) lub kurierem oryginały dokumentów zarejestrowanych w ISR. Dokumenty składamy/przesyłamy bezpośrednio do sekretarza komisji rekrutacyjnej (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00).

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: mgr inż. Milena Marks
Telefon: 225649270

Instytut Statystyki i Demografii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 203  
02-513 Warszawa

Termin przesłuchań kandydatów: o dokładnym terminie każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie, drogą mailową na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem przesłuchania.

Na uzasadniony wniosek kandydata, rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

REJESTRACJA ONLINE

Wyniki postępowania rekrutacyjnego udostępniane są na stronie internetowej Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Kandydat  zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie w SGH w więcej niż jednym kolegium, zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia woli o wyborze studiów doktoranckich, które rozpocznie w roku akademickim 2018/2019. Oświadczenie powinno być złożone w kolegialnej komisji rekrutacyjnej właściwej ze względu na wybrane studia nie później niż 1 września 2018 r.

Decyzja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia doktoranckie zostanie doręczona kandydatowi na piśmie za pokwitowaniem (w przypadku przesyłki listowej – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Odwołania:

Od decyzji kolegialnej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

 Adresaci studiów

 

​Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub równoważnym, zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych.

 

 

 Korzyści

 

​EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Absolwent studiów posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe, w zakresie wybranych elementów, np.:

 • funkcjonowania rynków w ujęciu mikro- i makroekonomicznym,
 • wpływu struktur demograficznych i społecznych na funkcjonowanie rynków,
 • wykorzystania wybranych narzędzi matematycznych w modelowaniu procesów ekonomicznych,
 • wykorzystania zaawansowanych technik informatycznych w praktyce ekonomicznej,
 • wybranych technik ekonometrycznych,
 • wybranych metod opisu i technik pozyskiwania danych oraz ich modelowania.

Umiejętności:

Absolwent studiów posiada umiejętności:

 • dostrzegania i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych, wzbogacone o odkrywanie nowych zależności między zjawiskami lub ich nowych aspektów,
 • wykorzystania wiedzy, wzbogacone o wykorzystanie procedury badawczej oraz krytycznej oceny dotychczasowych wyników badań naukowych,
 • rozumienia przyczyn i przebiegów procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych,
 • formułowania złożonych, oryginalnych hipotez badawczych i zastosowania adekwatnej procedury badawczej,
 • prognozowania zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oraz proponowania nowych metod i narzędzi,
 • wykorzystania zdobytej wiedzy do pogłębionej krytycznej analizy co do skuteczności i przydatności stosowanych narzędzi badawczych.
 • przekazywania wiedzy na poziomie wyższym,
 • proponowania nowatorskich lub niestandardowych rozwiązań pojawiających się problemów,
  • projektowania realizacji zadań badawczych w zakresie analizy i modelowania procesów społeczno-ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

 • potrafi wyznaczać dalekosiężne cele przedsięwzięć i organizacji oraz przygotowywać strategie ich osiągania w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej,
 • potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów naukowych i z zakresu praktyki gospodarczej,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie,jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, a także do kierowania zespołem badawczym,
 • potrafi uzupełniać, doskonalić i poszerzać nabytą wiedzę i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym,
 • zna i stosuje w pracy naukowej zasady etyki i profesjonalizmu.
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

​Tematyka studiów: zakres nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem: teorii ekonomii, statystyki, demografii, informatyki gospodarczej, ekonometrii, badań operacyjnych, koniunktury i polityki gospodarczej.

PROGRAM STUDIÓW​

Po pierwszym miesiącu studiów doktoranci wybierają ścieżkę studiów, bez możliwości jej zmiany przez cały okres studiów. W tym celu składają oświadczenie u sekretarza studiów doktoranckich. 

 

 Tryb naboru

 

​Nabór na stacjonarne studia doktoranckie przeprowadza kolegialna komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana KAE.

Skład Komisji rekrutacyjnej:

 • dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH – Przewodniczący,
 • prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz,
 • prof. dr hab. Marek Góra,
 • prof. dr hab. Tomasz Panek,
 • prof. dr hab. Maria Podgórska,
 • dr  Piotr  Mielus,
 • mgr Adam Chudziak – przedstawiciel doktorantów.
 • mgr inż. Milena Marks – sekretarz Komisji,

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez kolegialną komisję rekrutacyjną uwzględniane będą następujące kryteria:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów (0-5 pkt.);
 2. Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (0-10pkt.);
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe, takie jak: artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych (0-10pkt.);
 4. Udział w realizacji projektów badawczych lub naukowych (0-5pkt.);
 5. Opinia samodzielnego pracownika naukowego (opiekuna naukowego, promotora, innej osoby zajmującej się pracą naukowo-badawczą lub analityczną i współpracującej z kandydatem) oraz inne osiągnięcia (0-10 pkt.).

Limit miejsc: 16

 

 Dokumenty

 

​Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do JM Rektora SGH;
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub równorzędnych, bądź zaświadczenie o uczestniczeniu w programie „Diamentowy Grant”; kandydaci legitymujący się dyplomem uczelni zagranicznych powinni skontaktować się z p. Martą Łukowską z Działu Organizacji  Dydaktyki (Gmach Główny, pokój 37, tel. 22 564 98 64, mlukow@sgh.waw.pl)  w celu uzyskania zaświadczenia weryfikującego dyplom; 
 • Życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (publikacje, referaty i konferencje, praca w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych;
 • List motywacyjny, w którym kandydat określa swoje zainteresowania naukowe;
 • Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej;
 • Opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmie się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego, lub opinię promotora pracy magisterskiej;
 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z Informatycznego Systemu Rekrutacji 

  Kandydat jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję rekrutacyjną o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu rekrutacji (zmiana imienia, nazwiska, adresu do korespondencji itp.)
 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu: dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH, Dziekan KAE

Koordynator programu: dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH

Sekretarz programu: ​Katarzyna Kwasiborska
e-mail: kkwasi@sgh.waw.pl
telefon: 225649257
Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej KAE
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 22

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: mgr inż. Milena Marks 
telefon: 225649270, 225649274

Sekretarz komisji udziela wszelkich informacji o rekrutacji i zapisach, przyjmuje dokumenty wymagane w procesie rekrutacji, ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego.

program realizuje: KAE – Kolegium Analiz Ekonomicznych

 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Czesne

 
​Studia są nieodpłatne.