Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
KES niestacjonarne o profilu ekonomiczno-społecznym : Doktoranckie studia stacjonarne w KAE
KES niestacjonarne o profilu ekonomiczno-społecznym
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KES niestacjonarne studia doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym

 

​Niestacjonarne Studia Doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym przygotowują wysoko kwalifikowane kadry dla szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji państwowych i samorządowych, organizacji międzynarodowych oraz szeroko rozumianej praktyki społeczno-gospodarczej.
Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach:

 • ekonomia
 • finanse

oraz stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie:
nauki o polityce publicznej.

 

 O studiach

 

​​​​Niestacjonarne Studia Doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym przygotowują wysoko kwalifikowane kadry dla szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji państwowych i samorządowych, organizacji międzynarodowych oraz szeroko rozumianej praktyki społeczno-gospodarczej.

Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia lub  finanse  oraz stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie:  nauki o polityce publicznej.

Studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym przygotowują doktorantów do:

 • współpracy naukowej w ramach projektów badawczych krajowych i międzynarodowych 
 • realizacji indywidualnych i zespołowych badań naukowych 
 • pisania pracy doktorskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego, a następnie promotora
 • napisania artykułu naukowego i opublikowania go
 • uczestnictwa w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych 
 • otwarcia przewodu doktorskiego
 • zdania egzaminów doktorskich
 • obrony pracy doktorskiej i uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub społecznych

Termin zapisów na studia:

XII edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, rozpoczęcie zajęć planowane jest na 1 października 2018 r.

Rekrutacja na XII edycję studiów – od 21 maja 2018 r.

REJESTRACJA ONLINE

Zaliczenie wszystkich semestrów studiów uprawnia do uzyskania zaświadczenia tego faktu.

Uzyskanie doktoratu poprzedza otwarcie przewodu doktorskiego, a następnie publiczna obrona pracy.

 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

​Program studiów obejmuje teorię i praktykę z zakresu ekonomii, finansów i nauk o polityce publicznej i oferuje bogaty wybór przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych w ramach trzech modułów: ekonomia i stosunki międzynarodowe, finanse oraz polityka publiczna i społeczne aspekty gospodarowania. Realizacja wybranego modułu i współpraca z pracownikami naukowymi umożliwia prowadzenie badań naukowych w danej dyscyplinie oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów w naukach ekonomicznych i społecznych, którzy także sprawują funkcje opiekunów naukowych i promotorów.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach studiów doktoranckich to:

Przedmioty wspólne dla wszystkich m.in: makroekonomia, mikroekonomia, współczesna gospodarka światowa, metody pracy naukowej.

Moduł 1. Ekonomia i stosunki międzynarodowe: globalizacja gospodarki, ekonomia międzynarodowa, współczesne teorie ekonomii, międzynarodowe stosunki polityczne.

Moduł 2. Finanse: zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, system finansowy w gospodarce, finanse międzynarodowe, finanse samorządu terytorialnego.

Moduł 3. Polityka publiczna i społeczne aspekty gospodarowania: zabezpieczenie społeczne, polityka społeczna, socjologia ekonomiczna.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów i warsztatów trwają 8 semestrów i odbywają się w soboty i niedziele, zazwyczaj dwa razy w miesiącu.

 

 Tryb naboru

 

​Nabór na studia doktoranckie przeprowadza kolegialna komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 1. ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów), 0-10 pkt.
 2. ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej, 0-20 pkt.
 3. udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych, 0-10 pkt.
 4. udział w realizacji projektów naukowych, 0-10 pkt.
 5. dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty, 0-10 pkt.

Kolegialna komisja rekrutacyjna określa następującą punktację za dodatkowe elementy oceny kandydata:

 • tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych lub ekonomicznych, 0-15 pkt.
 • certyfikaty zykowe, 0-15 pkt.
 • rozmowa kwalifikacyjna, 0-20 pkt.

Kolegialna komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach limitu miejsc z uwzględnieniem ustalonej przez komisję minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia doktoranckie.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich, przewodniczący komisji może zwrócić się za pośrednictwem dziekana do Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia limitu miejsc albo zarządza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne obejmujące wszystkich kandydatów z tą samą liczbą punktów.

O dokładnym terminie każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie, drogą mailową. Na uzasadniony wniosek kandydata, rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

Rozmowy kwalifikacyjne: 21 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ul. Wiśniowa 41
budynek W, pokój 53
02-520 Warszaw

 

 Dokumenty

 
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny, lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej.

Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

 
 

 Kontakt

 

Koordynator programu: dr hab. Urszula Kurczewska, prof. nadzw. SGH
e-mail: ukurcz@sgh.waw.pl

Sekretarz programu: Renata Konopka
e-mail: renata.konopka@sgh.waw.pl
telefon: 697621351

Sekretariat studiów:
Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 53

program realizuje: KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Czesne

 
Czesne za cały rok studiów wynosi 6600 zł (możliwość płatności ratalnej).