Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KGŚ niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim

 

​Doctoral Programme in Economics, Finance and Management

Studia Doktoranckie w języku angielskim są prowadzone przez Kolegium Gospodarki Światowej, które jest uprawnione do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych - w dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • nauki o zarządzaniu,
 • finanse.

 

 

 O studiach

 

​​​​VIII edycja studiów została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Rekrutacja uzupełniająca jest obecnie prowadzona.​

Termin przyjmowania dokumentów: wrzesień 2017 r.

Do tego terminu należy zakończyć rekrutację w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do sekretariatu studiów.

Rekrutacja będzie prowadzona w systemie online. Rejestracja w systemie jest warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

REJESTRACJA ONLINE

 

 Program i wykładowcy

 

​Wszystkie wykłady, warsztaty i seminaria są prowadzone w języku angielskim przez znanych polskich naukowców i zagranicznych profesorów wizytujących.

Podczas pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci uczestniczą w intensywnym programie wykładów i warsztatów, podzielonym na bloki tematyczne:

 1. Przedmioty ogólne – prezentujące najistotniejsze zagadnienia z ekonomii, teorii zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej i współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa.
 2. Przedmioty specjalistyczne – studenci mogą wybrać przedmioty z zakresu ekonomii międzynarodowej, finansów lub zarządzania międzynarodowego w zależności od tematyki rozprawy doktorskiej. Zajęcia poświęcone są aktualnym badaniom w tych dziedzinach.
 3. Metodologia badań – wykłady i warsztaty poświęcone projektowaniu i realizacji badań w naukach ekonomicznych z zastosowaniem różnych metod ilościowych i jakościowych.
 4. Kształtowanie innych umiejętności i postaw – zajęcia poświęcone problematyce organizacji pracy w zespołach badawczych, pisaniu tekstów naukowych i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
 5. Kształtowanie postaw – aksjologia, etyka badań naukowych i biznesu.
 

 Tryb naboru

 

Opis postępowania rekrutacyjnego

Uczestnikiem studiów doktoranckich może zostać osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późń. zm.).

W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe kandydata i jego predyspozycje do pracy naukowej.

Rekrutację na studia przeprowadza Kolegialna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postepowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów); punktacja 0-5 pkt.
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej rozprawy doktorskiej; punktacja 0-10 pkt.
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych; punktacja 0-5 pkt.
 • udział w realizacji projektów naukowych; punktacja 0-5 pkt.
 • dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; punktacja 0-5 pkt.,
 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną: punktacja 0-10 pkt.

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postepowaniu rekrutacyjnym: 20 pkt.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest miejsce na liście rankingowej ustalonej przez Kolegialną Komisję Rekrutacyjną, w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora SGH.

 

 Dokumenty

 

 

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji (ISR),
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych ( w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej. Opis projektu badawczego, który ma być przedmiotem rozprawy doktorskiej nie powinien być dłuższy niż 1500 znaków bez spacji. W szczególności sugeruje się, aby opis ten zawierał:
  - wprowadzenie, w którym wskazany zostaje problem badawczy
  - przegląd literatury na dany temat wraz ze wskazaniem luk w nauce, które swoimi badaniami Kandydat zamierza wypełnić
  - określenie podstawowych pytań badawczych
  - przyczyny podjęcia tematu badawczego – jego teoretyczne i praktyczne znaczenie
  - metody badawcze służące rozwiązaniu problemu badawczego
 • certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia doktoranckie,
 • kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może  złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na uzasadniony wniosek kandydata, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

Termin przyjmowania dokumentów w wersji papierowej oraz zakończenia rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym – wrzesień 2017 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej  wrzesień 2017 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od terminu rozmowy kwalifikacyjnej poprzez wywieszenie listy rankingowej w siedzibie Kolegium Gospodarki Światowej oraz publikację listy na stronie internetowej kolegium.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie w SGH w więcej niż jednym kolegium, zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia woli o wyborze studiów doktoranckich, które rozpocznie w roku akademickim 2017/2018. Oświadczenie powinno być złożone w kolegialnej komisji rekrutacyjnej właściwej ze względu na wybrane studia nie później niż 1 września 2017 r. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, postępowanie rekrutacyjne wobec kandydata zostaje umorzone.

 
 

 Kontakt

 

Sekretariat studiów:
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 29
02-513 Warszawa

Informacji udziela: Katarzyna Pączek
telefon: 225647403
e-mail: doctoralprogramme@sgh.waw.pl

​program realizuje: KGŚ - Kolegium Gospodarki Światowej

 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016

 

 Czesne

 

​Studia trwają 4 lata (8 semestrów) i są płatne.

Wysokość czesnego dla VIII edycji rozpoczynającej się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

 • dla obywateli UE+EFTA: 30 000 PLN (8500 PLN – 1 rok, 8000 PLN - 2 rok,  7500 PLN – 3 rok, 6000 PLN - 4 rok),
 • dla obywateli innych krajów niż UE+EFTA – 17 600 EURO (4400 EURO za każdy rok studiów).