Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KGŚ niestacjonarne studia doktoranckie

 
Z powodu utworzenia Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie nabór do programów studiów doktoranckich prowadzonych przez Kolegium Gospodarki Światowej został zaprzestany.

Niestacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej  to czteroletni program kształcenia i pracy naukowej umożliwiający uzyskanie stopn​ia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu.

Studia doktoranckie w KGŚ przygotowują doktorantów do:
 • prowadzenia samodzielnych badań naukowych
 • współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych 
 • rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego 
 • publikacji naukowej będącej warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego
 • egzaminów doktorskich
 • uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą
 • zatrudnienia w jednostkach naukowych Kolegium Gospodarki Światowej

Uzyskanie kwalifikacji III stopnia oznacza zrealizowanie programu studiów, zdanie egzaminów doktorskich, obronę rozprawy doktorskiej oraz zatwierdzenie nadania stopnia doktora przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej.

 

 Korzyści

 

​Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej kształcą wysokiej klasy kadry dla:

 • nauki, w szczególności szkół wyższych i instytucji naukowych,
 • praktyki gospodarczej, w tym przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
 • instytucji rządowych i samorządowych,
 • instytucji Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

Doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunków rozwoju współczesnej makroekonomii oraz współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa, poznaje także kierunki badań w zakresie ekonomii międzynarodowej, zarządzania międzynarodowego oraz finansów korporacji i międzynarodowych rynków kapitałowych.

Doktorant zdobywa umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia badań naukowych poprzez poznanie metodologii oraz metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych. Absolwent posiada także umiejętności popularyzacji rezultatów swoich badań.

 

 Adresaci

 

​Uczestnikiem studiów może być osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny lub beneficjent programu „Diamentowy Grant” o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).

Kierunek ukończonych przez kandydata studiów magisterskich nie ma priorytetowego znaczenia w procesie rekrutacji. Konieczne jest natomiast zainteresowanie kandydata problematyką szeroko pojętej ekonomii i jego predyspozycje do pracy naukowej.

Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej zostały utworzone z myślą o osobach, które chcą poznać:

 • światowy dorobek w zakresie podstaw teoretycznych właściwych dla ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu
 • główne kierunki rozwoju makroekonomii oraz ekonomicznych koncepcji przedsiębiorstwa, a także kierunki badań w zakresie ekonomii międzynarodowej, zarządzania międzynarodowego oraz  finansów przedsiębiorstw i międzynarodowych rynków kapitałowych
 • metodologię badań w ekonomii, finansach i naukach o zarządzaniu
 • nowoczesne koncepcje, metody i narzędzia prowadzenia działalności dydaktycznej
 

 Program

 

Język wykładowy: polski.

Semestr​ ​Przedmiot Punkty ECTS​ ​Liczba godzin

 

 

I​​

​Nauki o zarządzaniu, ekonomia i finanse jako dyscypliny w dziedzinie nauk ekonomicznych ​0,5 ​4
​Kierunki rozwoju współczesnej makroekonomii ​2,5 ​20
​Współczesne ekonomiczne teorie przedsiębiorstwa ​1,5 ​10
​Ekonomia międzynarodowa – kierunki badań ​2,5 ​20
​Proseminarium: wprowadzenie do pracy naukowej ​3,0 ​10
​Ochrona własności intelektualnej – e-learning ​0 ​4

 

 

​​II

Metodologia badań naukowych ​1,0 6​
​Zarządzanie międzynarodowe – kierunki badań ​2,5 ​20
​Finanse korporacji i międzynarodowe rynki kapitałowe– kierunki badań ​2,5 ​20
​Proseminarium: wprowadzenie do pracy naukowej ​3,0 ​10
​PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ​1,0 ​10

 

 ​III

​Metody ilościowe w badaniach naukowych ​1,5 14​
​Metody jakościowe w badaniach naukowych ​1,5 ​14
​Przygotowanie artykułu naukowego ​2,0 ​8
​Seminarium doktorskie – ekonomia** ​1,5 ​4
​Seminarium doktorskie – finanse** ​1,5 ​4
​Seminarium doktorskie – nauki o zarządzaniu** ​1,5 ​4

 

 

 ​IV

Innowacje- ekonomia i zarządzanie: kierunki badań ​2,0 ​16
​Polityka gospodarcza UE – kierunki badań ​1,0 ​10
​Wykorzystanie programów komputerowych do analizy danych* ​5,0 ​16
​Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych* ​5,0 ​16
​Seminarium doktorskie – ekonomia** ​1,5 ​4
​Seminarium doktorskie – finanse** ​1,5 ​4
​Seminarium doktorskie – nauki o zarządzaniu** ​1,5 ​4
​PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ​1,0 ​10

 V​

​Seminarium doktorskie – ekonomia** ​1,5 4​
​Seminarium doktorskie – finanse** ​1,5 ​4
​Seminarium doktorskie – nauki o zarządzaniu** ​1,5 ​4

 

​VI

​​Seminarium doktorskie – ekonomia** ​1,5 4​
​Seminarium doktorskie – finanse** ​1,5 ​4
​Seminarium doktorskie – nauki o zarządzaniu** ​1,5 ​4
​PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ​1,0 ​ ​10 ​

 

VII

​Seminarium doktorskie – ekonomia** ​1,5 4​
​Seminarium doktorskie – finanse** ​1,5 ​4
​Seminarium doktorskie – nauki o zarządzaniu** ​ ​ ​1,5 ​ ​4

 

 ​​VIII

​Seminarium doktorskie – ekonomia** ​1,5 ​4
​Seminarium doktorskie – finanse** ​1,5 ​4
​Seminarium doktorskie – nauki o zarządzaniu** ​1,5 ​4
​PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ​1,0 ​10
​ ​​OBOWIĄZKOWE
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA
FAKULTATYWNE
​40
4
5
​210
40
16
 

* Doktorant wybiera jeden z przedmiotów fakultatywnych
** Doktorant wybiera seminarium doktorskie zgodnie z zadeklarowaną specjalnością spośród następujących dyscyplin: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po godz. 17-tej.

 

 Wykładowcy

 

 

​Pracownicy Kolegium Gospodarki Światowej tworzą elitę grona naukowego w Polsce, uczestniczą w innowacyjnych programach naukowo-badawczych, przy dużym zaangażowaniu we współpracę międzynarodową. Kolegium dysponuje kadrą wybitnych profesorów posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie.
 
Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, „do czasu otwarcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką naukową opiekuna naukowego. Po otwarciu przewodu doktorskiego funkcję opiekuna naukowego przejmuje promotor. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Pomocniczym opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.”

 

LISTA POTENCJALNYCH OPIEKUNKÓW I PROMOTORÓW

 
 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Kierownik studiów

 

dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH

ZAPROSZENIE​

 

 Kontakt

 

Kierownik programu:
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH
e-mail: alina.szypulewska-porczynska@sgh.waw.pl

Sekretariat studiów:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M
02-513 Warszawa

Adres korespondencyjny
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

program realizuje: KGŚ - Kolegium Gospodarki Światowej

 

 Czesne

 

Wysokość czesnego dla XXII edycji - opłaty za poszczególne semestry studiów:

 • I semestr  - 3400 zł
 • II semestr – 3400 zł
 • III semestr – 3300 zł
 • IV semestr – 3300 zł
 • V semestr – 2600 zł
 • VI semestr – 2600 zł
 • VII semestr – 2600 zł
 • VIII semestr – 2600 zł

 

 

 Finansowanie badań

 
​​Istnieje możliwość ubiegania się o środki na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - INFORMACJE

Informacja na temat rodzajów strumieni finansowania dla doktorantów z budżetu państwa dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego​

 

 

 

 Ważne akty prawne