Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KGŚ stacjonarne studia doktoranckie

 


​Stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych – w dyscyplinach: ekonomia lub nauki o zarządzaniu lub finanse i przygotowują do pracy naukowo-dydaktycznej


Studia stwarzają warunki do:

 • prowadzenia samodzielnych badań naukowych,
 • spółpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych, spółpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych,
 • przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym;
 • przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu - promotora albo promotora i promotora pomocniczego
  uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
 

 O studiach

 

​Zajęcia w ramach XII edycji studiów zostaną uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

termin zapisów na studia:

Rozpoczęcie rekrutacji na XII edycję studiów planowane jest w maju 2017 r.

Doktoranci mają obowiązek realizowania programu studiów doktoranckich oraz uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych przez wybraną przez siebie jednostkę organizacyjną Kolegium (Katedrę lub Instytut) i prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych w wymiarze nie mniejszym niż 10, a maksymalnie do 90 godzin rocznie.

 

 Adresaci studiów

 

​Studia adresowane są do osób, które ukończyły jednolite studia magisterskie bądź studia II stopnia lub równorzędne, bądź są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

Kierunek ukończonych przez kandydatów studiów magisterskich nie ma priorytetowego znaczenia w procesie rekrutacji, konieczne jest natomiast zainteresowanie kandydata problematyką szeroko pojętej ekonomii.

 

 Korzyści

 

​Efekty kształcenia: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne.

 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

​Wstępny program studiów.

Program zajęć obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe.

Program studiów obejmuje wspólne dla wszystkich stacjonarnych studiów doktoranckich SGH zajęcia w trakcie pierwszego roku, w tym m.in.:

 • filozofię nauki,
 • metodologię badań naukowych,
 • podejście ilościowe w badaniach naukowych, historię ekonomii i nauk o zarządzaniu,
 • ekonomię – instytucje - rozwój,
 • seminarium ekonomiczne w formie warsztatów.

W trakcie kolejnych trzech lat wykłady specjalistyczne związane będą z profilem naukowo-badawczym Kolegium Gospodarki Światowej, które mają na celu zapoznanie doktorantów z najnowszą wiedzą światową z wybranych obszarów nauk ekonomicznych, takich jak:

 • zaawansowana makroekonomia i mikroekonomia,
 • metody jakościowe w badaniach naukowych,
 • zarządzanie międzynarodowe,
 • zaawansowana ekonomia międzynarodowa,
 • architektura instytucjonalna a polityki gospodarcze UE,
 • marketing międzynarodowy,
 • finanse międzynarodowe,
 • nowa polityka spójności jako odpowiedź na wyzwania gospodarcze UE,
 • teoria i praktyka integracji walutowej w UE,
 • współczesny handel międzynarodowy,
 • zarządzanie innowacjami.

Realizacja programu stacjonarnych studiów doktoranckich KGŚ przygotowuje do pracy w charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

I. Wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze:

 • podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmujące najnowsze osiągnięcia nauki, tj. z dziedziny nauk ekonomicznych:
  • charakterze nauk ekonomicznych i ich miejsca w systemie nauk,
  • czynnikach i modelach wzrostu gospodarczego, kształtowania polityki gospodarczej w warunkach gospodarki otwartej,
  • koncepcjach teoretycznych dotyczących funkcjonowania gospodarki światowej i handlu międzynarodowego, międzynarodowego przepływu czynników produkcji oraz międzynarodowych stosunków finansowych,
  • teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa, czynnikach bieżących i długoterminowych zachowań producentów, konsumentów i administracji publicznej w różnych strukturach i sytuacjach rynkowych,
  • funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w warunkach globalizacji oraz czynnikach kształtujących ich międzynarodową pozycję konkurencyjną,
 • szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych obejmujące najnowsze osiągnięcia nauki, w tym:
  • z dyscypliny nauki o zarządzaniu: o teoriach zarządzania, o strategiach marketingowych na rynku międzynarodowym, o zarządzania innowacjami oraz projektami unijnymi,
  • z dyscyplin: ekonomia/finanse: o koncepcjach teoretycznych i praktyce funkcjonowania współczesnego handlu międzynarodowego, międzynarodowych rynków finansowych, o integracji walutowej oraz polityce spójności Unii Europejskiej.

II. Umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych; po odbyciu studiów doktorant potrafi m.in.:

 • samodzielnie identyfikować i definiować problemy badawcze przy użyciu terminologii z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym różnych problemów z zakresu funkcjonowania gospodarki, polityki gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwem na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • analizować zjawiska ekonomiczne,
 • proponować rozwiązania zidentyfikowanych problemów i określania warunków ich realizacji ,
 • dobierać narzędzia analizy i oceny uwarunkowań i czynników działania podmiotów gospodarczych, konsumentów i władz publicznych,
 • prowadzić badania naukowe oraz przygotować rozprawę doktorską pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego,
 • merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania.,
 • przygotować publikacje naukowe, w tym publikacje niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego,
 • przygotować się do egzaminów doktorskich,
 • przygotować wystąpienia ustne w języku polskim oraz w języku obcym.

III. Kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego; absolwent studiów:

 • potrafi kierować zespołem, określić jego priorytety i zadania do realizacji, identyfikować i rozstrzygać problemy dotyczące współpracy w ramach zespołu,
 • jest w stanie aktywnie uczestniczyć w życiu środowiska naukowego w kraju oraz za granicą m.in. poprzez udział w przygotowaniu i organizacji konferencji naukowych oraz innych form działalności naukowej,
 • umie przygotować i zrealizować zajęcia dydaktyczne, a także działania popularyzujące naukę,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, przeprowadzając krytyczną analizę skuteczności i przydatności tej wiedzy.
 

 Tryb naboru

 

​Zajęcia w ramach XII edycji studiów zostaną uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

termin zapisów na studia:

Rozpoczęcie rekrutacji na XII edycję studiów planowane jest w maju 2017 r.

REJESTRACJA ONLINE

Opis postępowania rekrutacyjnego (dotyczy edycji XI w roku akadmickim 2016/2017)

Uczestnikiem studiów doktoranckich może zostać osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.).

W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe kandydata i jego predyspozycje do pracy naukowej.

Rekrutację na studia przeprowadza Kolegialna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium.


Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych; punktacja 0-20 pkt.
 • ukończenie kierunku studiów o obszarze kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych; punktacja 0-10 pkt.
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej rozprawy doktorskiej; punktacja 0-20 pkt.
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych; 0-5 pkt.
 • udział w realizacji projektów naukowych; 0-5 pkt.
 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną; punktacja 0-30 pkt.
 • dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; punktacja 0-10 pkt.

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postepowaniu rekrutacyjnym: 65 pkt.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest miejsce na liście rankingowej ustalonej przez Kolegialną Komisję Rekrutacyjną, w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora SGH.

Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017 wynosił 16.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapraszamy także na stronę Kolegium Gospodarki Światowej

 

 Dokumenty

 
 • ​podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych ( w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej. Opis projektu badawczego, który ma być przedmiotem rozprawy doktorskiej nie powinien być dłuższy niż 6000 znaków bez spacji. W szczególności sugeruje się, aby opis ten zawierał:
  • wprowadzenie, w którym wskazany zostaje problem badawczy
  • przegląd literatury na dany temat wraz ze wskazaniem luk w nauce, które swoimi badaniami Kandydat zamierza wypełnić
  • określenie podstawowych pytań badawczych
  • przyczyny podjęcia tematu badawczego – jego teoretyczne i praktyczne znaczenie
  • metody badawcze służące rozwiązaniu problemu badawczego
 • 2 fotografie w formacie 45x65 mm,
 • kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i/lub wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego (składane, o ile kandydat jest zainteresowany uzyskaniem stypendium i/lub zwiększenia).
Stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego są przyznawane osobom, które uzyskają bardzo dobre wyniki w postepowaniu rekrutacyjnym.
 
Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może  złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu:
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska
e-mail: alina.szypulewska-porczynska@sgh.waw.pl

Sekretarz programu:
​mgr Katarzyna Faber
e-mail: katarzyna.faber@sgh.waw.pl
telefon: 225649365

Sekretariat studiów:
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 17 (parter)
telefon: 225649365

program realizuje: KGŚ - Kolegium Gospodarki Światowej

 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016

 

 Czesne

 
​Studia są nieodpłatne.