Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KAE stacjonarne studia doktoranckie

 
​Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór na XI edycję Stacjonarnych Studiów Doktoranckich  w obszarze wiedzy nauk społecznych, dziedzina – nauki ekonomiczne, dyscyplina – ekonomia.
 

 o studiach

 

​​​​Na studiach można realizować ścieżkę ogólną lub ilościową – szczegółowe informacje na temat ścieżki ilościowej. Wyboru ścieżki dokonuje się na początku pierwszego semestru studiów.

 

 Adresaci studiów

 

​Studia adresowane są do osób, które ukończyły jednolite studia magisterskie bądź studia II stopnia lub równorzędne, bądź są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

Kierunek ukończonych przez kandydatów studiów magisterskich nie ma priorytetowego znaczenia w procesie rekrutacji, konieczne jest natomiast zainteresowanie kandydata problematyką szeroko pojętej ekonomii.

 

 Korzyści

 

​EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

Posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną, co do wybranych elementów, np.:

 • funkcjonowania rynków w ujęciu mikro- i makroekonomicznym,
 • wpływu struktur demograficznych na funkcjonowanie rynków,
 • wykorzystania wybranych narzędzi matematycznych w modelowaniu procesów ekonomicznych,
 • wykorzystania zaawansowanych technik informatycznych w praktyce ekonomicznej.
 • znajomość wybranych technik ekonometrycznych.

Posiada wiedzę zaawansowaną w zakresie:

 • wybranych metod opisu i technik pozyskiwania danych oraz modelowania, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe,
 • wybranych norm i reguł, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.

Posiada wiedzę zaawansowaną (o procesach zmian) o charakterze ogólnym oraz wiedzę znacznie pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych oraz kategorii więzi społecznych.

Umiejętności:

Posiada umiejętności:

 • dostrzegania i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych, wzbogacone o odkrywanie nowych zależności między zjawiskami lub ich nowych aspektów,
 • wykorzystania wiedzy, wzbogacone o wykorzystanie procedury badawczej oraz krytycznej oceny dotychczasowych wyników badań naukowych,
 • rozumienia przyczyn i przebiegów procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych,
 • formułowania złożonych, oryginalnych hipotez badawczych i zastosowania adekwatnej procedury badawczej,
 • prognozowania zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oraz proponowania nowych metod i narzędzi,
 • wykorzystania zdobytej wiedzy poszerzoną o pogłębioną krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy,
 • przekazywania wiedzy na poziomie wyższym,
 • proponowania nowatorskich lub niestandardowych rozwiązań pojawiających się problemów,
 • projektowania realizacji zadań badawczych w zakresie analizy i modelowania procesów społeczno-ekonomicznych.

Kompetencje:

 • potrafi wyznaczać dalekosiężne cele przedsięwzięć i organizacji oraz przygotowywać strategie ich osiągania w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej,
 • potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów naukowych i z zakresu praktyki gospodarczej,
 • otrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie.otrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie,otrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie.otrafi komunikować się z otoczeniem i posiada umiejętność pracy w grupie,
 • jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, a także do kierowania zespołem badawczym,
 • potrafi uzupełniać, doskonalić i poszerzać nabytą wiedzę i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym,
 • ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

​Tematyka studiów: zakres nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem: teorii ekonomii, statystyki, demografii, informatyki gospodarczej, ekonometrii, badań operacyjnych, koniunktury i polityki gospodarczej.

PROGRAM STUDIÓW​ (obowiązujęcy od VIII edycji studiów).

 

 Tryb naboru

 

​Nabór na stacjonarne studia doktoranckie przeprowadza kolegialna komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana KAE.

Decyzja Dziekana w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej​​

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez kolegialną komisję rekrutacyjną uwzględniane będą następujące kryteria:

 • Ocena na dyplomie ukończenia studiów (0-5 pkt.);
 • Opinia (opiekuna naukowego, promotora pracy magisterskiej) (0-5 pkt.);
 • Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (0-10pkt.);
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe, takie jak: artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych (0-10pkt.);
 • Udział w realizacji projektów nadawczych lub naukowych (0-5pkt.);
 • Inne osiągnięcia (0-5pkt.).

Limit miejsc: 16.

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym:  24 punkty.

Studia trwają cztery lata, zajęcia rozpoczną się 1 października 2016 roku.

Zapisy na studia przyjmowane będę w terminie od 1 do 30 czerwca 2016 r.

Kandydaci rejestrują się poprzez Internetowy System Rekrutacji (ISR), dostępny na stronie uczelni oraz składają osobiście teczki z dokumentami u sekretarza komisji rekrutacyjnej. 

Termin przesłuchań kandydatów: rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 11 i 12 lipca 2016 r., o dokładnym terminie każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie, drogą mailową na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem przesłuchania.

REJESTRACJA ONLINE

Wyniki postępowanie rekrutacyjnego udostępniane są na stronie internetowej Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie zostanie doręczona kandydatowi na piśmie za pokwitowaniem (w przypadku przesyłki listowej – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Odwołania:

Od decyzji kolegialnej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 
 

 Dokumenty

 

​Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:andydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do JM Rektora SGH;
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub równorzędnych, bądź zaświadczenie o uczestniczeniu w programie „Diamentowy Grant”; dyplom z uczelni zagranicznej powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego i przekazany do weryfikacji do p. Anety Szydłowskiej z Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki (budynek główny, pokój 37, tel. 22 564 96 53, aneta.szydlowska@sgh.waw.pl);
 • Życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (publikacje, referaty i konferencje, praca w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych;
 • List motywacyjny, w którym kandydat określa swoje zainteresowania naukowe;
 • Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej;
 • Dwie fotografie typu legitymacyjnego o wymiarach 45x65 mm;
 • Opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmie się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego, lub opinię promotora pracy magisterskiej;
 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z Informatycznego Systemu Rekrutacji;
 • Kandydat może złożyć wniosek o stypendium i jego zwiększenie z dotacji projakościowej oraz stypendium dla najlepszych doktorantów płatne z funduszu pomocy materialnej (Zarządzenie Rektora nr 59 z dn.20.07.2015 r w sprawie Regulaminu przyznawanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej oraz zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Zarządzenie Rektora nr.64 z dn. 16.09.2015 r w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły głównej Handlowej w Warszawie).

Kandydat jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję rekrutacyjną o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu rekrutacji (zmiana imienia, nazwiska, adresu do korespondencji itp.)

 

 kontakt

 

Kierownik programu: dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH, Dziekan KAE

Koordynator programu: dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH

Sekretarz programu: ​Katarzyna Kwasiborska
e-mail: kkwasi@sgh.waw.pl
telefon: 225649257
Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej KAE
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 22

Sekretariat studiów:
Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 230
02-513 Warszawa

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: mgr Ewa Dernałowicz
telefon: 225649395 
Sekretarz komisji udziela wszelkich informacji o rekrutacji i zapisach, przyjmuje dokumenty wymagane w procesie rekrutacji, ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego.

program realizuje: KAE – Kolegium Analiz Ekonomicznych

 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Czesne

 
​​Studia są nieodpłatne.