Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KZiF niestacjonarne studia doktoranckie: ekonomia zdrowia

 

​Studia doktoranckie obejmują szeroki obszar wiedzy w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów ekonomii zdrowia oraz badań nad funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski. Borykanie się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, przerostami biurokracji, niedoborem pieniądza, systemem podatkowym i zmieniającą się sytuacją gospodarczą stanowi nie lada wyzwanie przy podejmowaniu codziennych decyzji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych również tych, których zadaniem priorytetowym jest ochrona zdrowia. Dlatego konieczna jest znajomość różnorodnych mechanizmów transmisji ujawniających skutki wszelkich decyzji i ich powiązania przyczynowo-skutkowe. Analiza ekonomiczna umożliwia poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w podmiotach leczniczych i ich otoczeniu zarówno bliższym, jak i dalszym.

Program kształcenia w ramach studiów doktoranckich „Ekonomia zdrowia” umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej tych mechanizmów, a także osiąganie korzyści z korzystania z narzędzi analizy jakościowej i ilościowej. Zrozumienie zasad analizy ekonomicznej stanowi podstawę do poznania rzeczywistych uwarunkowań procesów zachodzących w gospodarce – pełny opis studiów.

Studia te są skoncentrowane na jakościowej i ilościowej analizie funkcjonowania zarówno poszczególnych świadczeniodawców, jak i systemu jako całości. Są to pierwsze w Polsce studia trzeciego stopnia umożliwiające uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych poświęconych analizie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy przekonani, że dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskany w SGH będzie z całą pewnością stanowić jedno z największych osiągnięć w Państwa życiu zawodowym. Wiemy to z naszego osobistego doświadczenia.
Jesteśmy również przekonani, że jednocześnie Uczelnia wiele zyska na współpracy z Państwem. Mamy nadzieję, że efektem naszej współpracy będzie wysokiej jakości wartość dodana w postaci wielu nowych pomysłów, rozwiązań, wspólnych projektów, może również na dłużej niż cztery lata. Zapraszamy do udziału w naukowym przedsięwzięciu, którym są studia doktoranckie z ekonomii zdrowia w Kolegium Zarządzania i Finansów.

 

 o studiach

 

„Matką” i „ojcem” studiów doktoranckich z ekonomii zdrowia przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej są:

Oboje są pracownikami Katedry Ekonomii Stosowanej w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Profesor Ewelina Nojszewska od lat zajmuje się teorią ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii zdrowia. Jest autorką wielu publikacji, badań, ekspertyz w tej dziedzinie. Od lat prowadzi również wykłady z zakresu ekonomii zdrowia na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Profesor Wojciech Pacho jest uznanym teoretykiem ekonomii o szerokim spektrum zainteresowań naukowych. Jest kierownikiem Katedry Ekonomii Stosowanej oraz inicjatorem wielu projektów naukowych i edukacyjnych, jednym z ostatnich było utworzenie studiów doktoranckich z ekonomii zdrowia. Jest również doświadczonym wykładowcą – jego zajęcia na poziomie zarówno licencjackim, magisterskim, jak i doktoranckim cieszą się od lat dużym zainteresowaniem studentów.
 
Szczegółowe informacje na temat studiów można uzyskać kontaktując się z dr Lidią Dzierżek: lidia.dzierzek@sgh.waw.pl.

 

 Adresaci

 

Studia doktoranckie z ekonomii w zakresie ekonomii zdrowia adresowane są do:

 • dyrektorów szpitali,
 • menedżerów placówek systemu opieki zdrowotnej,
 • pracowników administracji państwowej i samorządowej,
 • pracowników zajmujących się zdrowiem publicznym,
 • wszystkich osób pracujących w, lub współpracujących z placówkami systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej zainteresowanych odnoszeniem swoich kwalifikacji oraz coraz sprawniejszym i skuteczniejszym wykonywaniem swoich czynności zawodowych,
 • wszystkich młodych pracowników nauki, którzy zamierzają specjalizować się w niezwykle perspektywicznym obszarze badawczym „ekonomia zdrowia”.
 

 Korzyści

 
​Osoby, które podejmą studia doktoranckie z ekonomii w zakresie ekonomii zdrowia uzyskają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych z umiejętnościami analizy ilościowej – statystycznej i ekonometrycznej – niezbędnymi w prowadzeniu badań oraz formułowaniu skutecznej polityki zdrowotnej.

Efekty kształcenia
 

 Program i wykładowcy

 

Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe, które pozwalają poznać aktualny stan wiedzy w danej dyscyplinie naukowej. Zajęcia te są skoncentrowane na dwóch pierwszych latach studiów i kończą się egzaminami. Pozostałe zajęcia mają charakter fakultatywny. Składają się one z dwóch grup. Pierwszą grupę stanowią zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe  - wybierane prze doktorantów z punktu widzenia badań naukowych i tematu rozprawy doktorskiej. Druga grupa to zajęcia przygotowujące doktorantów do pracy dydaktycznej. Zajęcia fakultatywne mogą być realizowane pomiędzy 2 a 6 semestrem. Czwarty rok studiów jest przeznaczony na dokończenie rozprawy doktorskiej.

Ramowy program zajęć na studiach


WYKŁADOWCY

Wszyscy wykładowcy to specjaliści z dziedziny ekonomii, posiadający bogaty dorobek naukowy, duże doświadczenie dydaktyczne i praktyczne. Dzielenie się posiadaną wiedzą jest dla nich prawdziwą przyjemnością, a poszukiwanie efektywnych rozwiązań różnorodnych problemów z życia gospodarczego, to ich pasja.

Oto wstępna lista wykładowców:

 • prof. dr hab. Marek Garbicz,
 • prof. dr hab. Ewelina Nojszewska,
 • prof. dr hab. Jacek Osiewalski,
 • prof. dr hab. Wojciech Pacho,
 • prof. dr hab. Teresa Słaby,
 • dr hab. prof. SGH Feliks Grądalski,
 • dr hab. prof. SGH Emilia Tomczyk,
 • dr hab. prof. SGH Adam Śliwiński,
 • dr hab. Jerzy Marzec,
 • dr Stanisław Konarski,
 • dr Błażej Łyszczarz,
 • dr Renata Pajewska-Kwaśny,
 • dr Łukasz Woźny.

Na pierwszym roku studiów doktorant uzyskuje opiekuna naukowego, z którym będzie współpracował podczas studiów przy pisaniu rozprawy doktorskiej. W momencie otwarcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy staje się promotorem rozprawy doktorskiej.

 

 Rekrutacja

 

Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium.

Skład komisji rekrutacyjnej na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 jest następujący:

 • dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH – przewodniczący, 
 • dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH, 
 • dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska, prof. SGH, 
 • prof. dr hab. Bogdan Mróz, 
 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, 
 • dr hab. Teresa Taranko, prof. SGH, 
 • mgr Magdalena Białobrzeska-Syta – sekretarz Komisji, 
 • mgr Daniel Wieteski – przedstawiciel doktorantów.

Rejestracja oraz przyjmowanie dokumentów  na niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 już się rozpoczęła!

Zakończenie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym nastąpi 25 lipca 2017 r.

Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć najpóźniej do dnia 27 lipca 2017 r. do godz. 13:00.

Rozmowy kwalifikacyjne na niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się 28 lipca 2017 r. o godz. 14:00 (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, ul. Madalińskiego 6/8, III piętro – dokładne informacje zostaną przesłane kandydatom po złożeniu dokumentów w wersji papierowej).

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 sierpnia 2017 r. poprzez wywieszenie listy rankingowej w siedzibie Kolegium Zarządzania i Finansów oraz publikację listy na stronie internetowej kolegium.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego na studia jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów.

REJESTRACJA ONLINE

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 wygenerowany przez kandydata z Internetowego Systemu Rekrutacji (ISR),
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacji, prac w  kołach naukowych, udziału w konferencjach naukowych, nagród i wyróżnień, staży) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (konspekt pracy doktorskiej),
 • dwie fotografie w formacie 45 x 65 mm.

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

 

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego będzie ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów uzyskanych za (podano maksymalną liczbę punktów):

 1. Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w postępowaniu rekrutacyjnym większą wagę przypisuje się ocenie uzyskanej na kierunku studiów w obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich) – 20 pkt.
 2. Ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej – 20 pkt.
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych) – 5 pkt.
 4. Udział w realizacji projektów naukowych – 5 pkt.
 5. Dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki – 15 pkt, wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

Kolegialna komisja rekrutacyjna określa, następującą punktację za dodatkowe elementy oceny kandydata: 

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problemów współczesnej myśli ekonomicznej, zainteresowań naukowych oraz koncepcji rozprawy doktorskiej – 35 pkt, 
 • dodatkowe zadania dla kandydatów, którzy otrzymają tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich: przygotowanie eseju na zadany temat – 20 pkt.
 

 Harmonogram spotkań

 

 

​Zajęcia odbywać się będą w wybrane piątki w godzinach 17:10-20:40 oraz w wybrane soboty w godzinach 8:00-13:20.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ogłoszony pod koniec września 2017 roku.

 

 Czesne

 
​Wysokości i terminy opłat za niestacjonarne studia doktoranckie uruchamiane w roku akademickim 2017/2018 są następujące:

1.Czesne za I rok:
 • w przypadku wpłaty jednorazowej 6500 zł, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej decyzji w sprawie przyjęcia na studia;
 • w przypadku wpłaty w dwóch ratach: I rata 4000 zł – nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej decyzji w sprawie przyjęcia na studia, II rata 2700 zł – nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć na drugim semestrze studiów.

2.Czesne za II i III rok odpowiednio:
 • w przypadku wpłaty jednorazowej 6500 zł, nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć na danym roku studiów;
 • w przypadku wpłaty w dwóch ratach: I rata 4000 zł – nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym danego roku studiów, II rata 2700 zł – nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć w semestrze letnim danego roku studiów.

3.Czesne za IV rok:
 • wpłata jednorazowa 4800 zł, nie później niż 7. dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień inauguracji roku akademickiego na danym roku.
 

 Organizacja studiów

 

termin rozpoczęcia edycji
Zajęcia na niestacjonarnych studiach doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów z ekonomii zdrowia rozpoczną się na początku października 2017 r.

czas trwania studiów
cztery lata

tryb studiowania
Studia niestacjonarne

warunki ukończenia
Doktoranci mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nie mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godzin rocznie.

Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia (uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia w zakresie "ekonomia zdrowia"). Uzyskanie kwalifikacji III stopnia, to – w przypadku studiów doktoranckich – zrealizowanie programu studiów, obrona rozprawy doktorskiej oraz zatwierdzenie nadania stopnia doktora przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów.

 

 Kontakt

 
Kierownik studiów
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

Koordynator studiów:
prof. dr hab. Wojciech Pacho

Informacji udziela:
dr Lidia Dzierżek
e-mail: lidia.dzierzek@sgh.waw.pl

Zapisy przyjmuje:

Magdalena Białobrzeska-Syta
e-mail: magdalena.bialobrzeska-syta@sgh.waw.pl

Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 340 (III piętro)

telefon: 22 564 92 65

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: rekrutacja na studia doktoranckie w KZiF

 
 

najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016