Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KZiF stacjonarne studia doktoranckie

 

​Studia doktoranckie przygotowują do samodzielnej pracy naukowej oraz do pracy dydaktycznej. Jednocześnie stanowią niezwykłe przedsięwzięcie intelektualne, oferując Doktorantom współpracę z ze specjalistami z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz udział w realizacji projektów badawczych.

Organizatorem studiów jest Kolegium Zarządzania i Finansów posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w trzech dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • finanse, 
 • nauki o zarządzaniu.

Kolegium Zarządzania i Finansów posiada kategorię A+ (najwyższą), przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 O studiach

 

XI/E i XI/Z edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się 3 października 2016 roku.

Rejestracja oraz przyjmowanie dokumentów na XI/E i XI/Z edycję stacjonarnych studiów doktoranckich w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR) rozpoczęły się 1 czerwca 2016 r.

Zakończenie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym nastąpi 11 lipca 2016 r. Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć najpóźniej do dnia 13 lipca 2016 r.

Rozmowy kwalifikacyjne na XI/E i XI/Z edycję stacjonarnych studiów doktoranckich odbędą się 18 lipca 2016 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 lipca 2016 r. poprzez wywieszenie listy rankingowej w siedzibie Kolegium Zarządzania i Finansów oraz publikację listy na stronie internetowej kolegium.


Uchwała Senatu SGH nr 433 ws. warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2016/2017.

​Doktoranci mają obowiązek odbywać praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Wymiar praktyk odbywanych w Uczelni nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie.

Regulamin studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

​​​​Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia (uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia, finanse lub nauki o zarządzaniu). Uzyskanie kwalifikacji III stopnia to – w przypadku studiów doktoranckich – zrealizowanie programu studiów, obrona rozprawy doktorskiej oraz zatwierdzenie nadania stopnia doktora przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów.

 

 Korzyści

 

​Osoby, które podejmą stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie:

 • ​ekonomii (edycja XI/E), uzyskają wiedzę z zakresu zastosowań teorii ekonomicznych do rozwiązywania konkretnych praktycznych problemów gospodarczych. Nacisk jest położony na poznanie metod przekształcania, często bardzo złożonych, abstrakcyjnych modeli  na ich postać dającą zastosować się do praktycznych kalkulacji ekonomicznych. Takie umiejętności będą utrwalane poprzez ćwiczenia komputerowe z zastosowaniem programów Matlab i Dynare. Proponujemy szeroki zakres praktycznych zastosowań ekonomii:  formułowanie strategii rynkowych przez przedsiębiorstwa (Industrial Organization), rynki pracy, surowców i zasobów naturalnych, usług zdrowotnych i publicznych, polityki transportowej, podatkowej, zabezpieczenia społecznego, ochrony środowiska, przyczyny zacofania gospodarczego. Studia z ekonomii stosowanej są zorganizowane w nowatorki sposób. Pierwsze dwa lata są poświęcone na zgłębianie wiedzy z wybranych zagadnień ekonomii stosowanej. W kolejnych dwóch latach uczestnicy zajmują się wyłącznie pisaniem rozprawy doktorskiej pod kierunkiem wybranego promotora. Bliższe informacje można uzyskać kontaktując się z prof. dr hab. Wojciechem Pacho na adres wpacho@sgh.waw.pl.

  Program stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie ekonomia

 • nauk o zarządzaniu (edycja XI/Z), dowiedzą się, w jak silnym stopniu nowe metody zarządzania zmieniają zastany ład gospodarczy, a jednocześnie, jak ten jednak „stale zmieniający się ład” zmusza ich do ciągłego poszukiwania nowych metod postępowania. Nabiorą przekonania, że żadna wiedza nie jest niezmienna, a trud badawczy nigdy się nie kończy. Jako nagrodę zbiorą owoce tego trudu

  Program stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

Stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów pozwalają doktorantom osiągnąć następujące efekty kształcenia:

I. W zakresie wiedzy:

 1. Ma wiedzę na poziomie zaawansowanym, o charakterze podstawowym dla nauk o zarządzaniu, obejmującą najnowsze osiągnięcia naukowe, a także wiedzę ogólną związaną z dyscyplinami pokrewnymi w dziedzinie nauk ekonomicznych.
 2. Ma specjalistyczną wiedzę o charakterze szczegółowym w dyscyplinie ekonomii, finanse i nauki o zarządzaniu związaną z obszarem prowadzonych badań naukowych, w tym wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia naukowe..
 3. Ma wiedzę dotyczącą metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych, w tym wiedzę dotyczącą metod i zasad, także prawnych i etycznych, opracowywania wyników badań, ich publikowania, prezentowania, jak i wykorzystania w praktyce.
 4. Ma wiedzę z zakresu metodyki pracy dydaktycznej, w tym dotyczącą nowoczesnych technologii wykorzystywanych w kształceniu.

II. W zakresie umiejętności:

 1. Potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z różnych źródeł, także obcojęzycznych, związane z działalnością naukową w reprezentowanej dziedzinie oraz dokonywać ich selekcji i interpretacji.
 2. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do krytycznej analizy i oceny procesów i zjawisk społecznych oraz nowych idei naukowych w obszarze prowadzonych badań.
 3. Posiada wyspecjalizowane umiejętności i techniki, w tym syntezy i oceny, potrzebne do rozwiązywania złożonych problemów w obszarze prowadzonych badań lub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania lub redefiniowania istniejącej wiedzy lub praktyki zawodowej.
 4. Potrafi dokumentować i prezentować wyniki prac badawczych, także zespołowych, oraz przygotowywać publikacje o charakterze naukowym - zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań i z poszanowaniem praw autorskich.
 5. Umie komunikować się, także w języku angielskim, ze specjalistami w swojej dziedzinie naukowej i zawodowej, jak i z osobami spoza tego środowiska.
 6. Jest przygotowany metodycznie i praktycznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w kształceniu.

III. W zakresie kompetencji społecznych:

 1. Wykazuje samokrytycyzm w działalności badawczej i rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się, w tym rozwijania kompetencji interdyscyplinarnych i poznawania najnowszych osiągnięć w reprezentowanej dziedzinie.
 2. Potrafi myśleć i działać w sposób niezależny oraz wykazuje otwartość i zaangażowanie w rozwój nowych idei i rozwiązań innowacyjnych w obszarze prowadzonych badań lub działalności zawodowej.
 3. Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki naukowej i zawodowej oraz wykazywania profesjonalizmu w działaniu.
 4. Ma świadomość społecznej roli uczonego - absolwenta studiów doktoranckich, i związanej z jego autorytetem odpowiedzialności, zwłaszcza w kontekście potrzeby budowania społeczeństwa opartego na wiedzy i społeczeństwa obywatelskiego
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

PROGRAM STUDIÓW w dyscyplinie ekonomia.

PROGRAM STUDIÓW w dyscyplinie nauk o zarządzaniu​.

Studia trwają 4 lata.

Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:40. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany do wiadomości przyjętych osób w drugiej połowie września.

 

 Tryb naboru

 

Rekrutację przeprowadzi kolegialna komisja rekrutacyjna na stacjonarne studia doktoranckie, powołana przez Dziekana Kolegium, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.  

Skład komisji rekrutacyjnej na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 jest następujący:

 • dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH – przewodniczący, 
 • dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH,
 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski,
 • prof. dr hab. Wojciech Pacho,
 • dr hab. Teresa Taranko, prof. SGH,
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH,
 • mgr Magdalena Białobrzeska-Syta – sekretarz Komisji,
 • mgr Daniel Wieteski – przedstawiciel doktorantów.

Od decyzji kolegialnej komisji rekrutacyjnej przysługiwało odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie liczby punktów uzyskanych za (podano maksymalną liczbę punktów):

 1. Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w postępowaniu rekrutacyjnym większą wagę przypisuje się ocenie uzyskanej na kierunku studiów w obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich) – 20 pkt,
 2. Ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (w tym koncepcja rozprawy doktorskiej) – 20 pkt,
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych) – 5 pkt,
 4. Udział w realizacji projektów naukowych – 5 pkt,
 5. Dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta – 15 pkt

  Kolegialna komisja rekrutacyjna określa zasady dodatkowej punktacji:
 6. dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w zależności od dyscypliny naukowej oraz trybu studiów doktoranckich:
  a) rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problemów współczesnej myśli ekonomicznej, zainteresowań naukowych oraz koncepcji rozprawy doktorskiej - 35 pkt,
 7. dodatkowe zadania dla kandydatów biorących udział w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym (jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich):
  b) przygotowanie eseju na zadany temat – 20 pkt

Limit miejsc: 

 • XI/E edycja - 12 osób,
 • XI/Z edycja - 12 osób

Na pierwszym roku studiów stypendium może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym uznaje się uzyskanie przez doktoranta co najmniej 85 procent maksymalnego wymiaru punktów możliwego do osiągnięcia w postępowaniu kwalifikacyjnym, określonego przez kolegialną komisję rekrutacyjną. Osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (spełniając kryteria § 3 ust. 1 Regulaminu przyznawania zwiększenia doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz zasady przyznawania stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r.), mogą starać się o stypendium doktoranckie i/lub zwiększenie stypendium doktoranckiego.
Warunkiem ubiegania się o stypendium doktoranckie i/lub zwiększenie stypendium doktoranckiego jest złożenie wraz z kompletem dokumentów wymaganych od kandydata na studia doktoranckie wniosku skierowanego do J.M. Rektora SGH o przyznanie stypendium doktoranckiego (wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego) i/lub zwiększenie stypendium doktoranckiego (wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej).

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 340  

 

 Dokumenty

 
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji (ISR),
 • podanie o przyjęcie na studia, 
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacji, prac w  kołach naukowych, udziału w konferencjach naukowych, nagród i wyróżnień, staży) oraz zawodowych, 
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych, 
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (konspekt pracy doktorskiej), 
 • dwie fotografie w formacie 45 x 65 mm.

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.
 
 

 Kontakt

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Magdalena Białobrzeska-Syta
e-mail:  magdalena.bialobrzeska-syta@sgh.waw.pl 

Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 340 (III piętro)

telefon: 225649265, 511562034

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: rekrutacja na studia doktoranckie w KZiF

program realizuje: KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów

 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016

 

 Czesne

 
​Studia są nieodpłatne.