Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Gospodarka przestrzenna

 
Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w SGH dostarczają wiedzę społeczno-ekonomiczną i przyrodniczą w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju lokalnego i regionalnego, wpływu tego rozwoju na przestrzenne zagospodarowanie kraju i integrację w tym aspekcie z europejskimi strukturami oraz dotyczącą najnowszych osiągnięć w dziedzinie gospodarowania przestrzenią i gospodarki samorządowej. 

Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w zakresie planowania przestrzennego, urbanistycznego oraz zarządzania przestrzenią na wszystkich szczeblach administracji publicznej, w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w jednostkach administracji publicznej, agencjach, firmach doradczych i innych oraz organizacjach pozarządowych. Przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego, osadnictwa i mieszkalnictwa, samorządu terytorialnego, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz historii urbanistyki i systemu informacji przestrzennej, 
 • ma wiedzę do prowadzenia studiów i analiz ekonomicznych w zakresie planowania przestrzennego, 
 • zna podstawowe narzędzia systemu informacji przestrzennej w analizach ekonomicznych, procesach programowania oraz zarządzania przestrzenią,
[umiejętności:] 
 • umie wielopłaszczyznowo i kompleksowo postrzegać oraz rozumieć przestrzenną organizację rozwoju społeczno-gospodarczego w skali gminy, większego miasta, regionu, kraju, Europy i świata, 
 • umie planować rozwój systemów infrastruktury technicznej i systemów transportowych, a także planować środowisko przestrzenne ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego, 
 • potrafi współpracować w przygotowywaniu dokumentów planistycznych, opracowywaniu analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych oraz podejmowaniu lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje otwartość na pracę w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, 
 • angażuje się w rozwiązywanie problemów w miejscach powstawania konfliktów przestrzennych, 
 • wykazuje inicjatywę we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego, urbanistycznego oraz w zarządzaniu przestrzenią na wszystkich szczeblach administracji publicznej. 
W Informatorze SGH znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 9-10) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 24-25)
 

 Specjalności

 
 • gospodarka samorządowa ​
 • gospodarowanie przestrzenią ​
 
 

 Czesne

 
 • studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr
 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 
 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) 
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony) 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
​​​
 

 Materiały informacyjne

 
​​SGH folder promocyjnySGH ulotka studia
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

al. Niepodległości 162​
pokój 37, budynek G
02-554 Warszawa

telefon: : +48 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00 – 16:00
(od poniedziałku do piątku)

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce