Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 

Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia:

1. wydrukowany i podpisany formularz z systemu rekrutacyjnego, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;

2. poświadczona kopia paszportu lub dowodu tożsamości  – więcej informacji nt. poświadczania kopii poniżej;

3. poświadczona kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski , albo poświadczona kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo oświadczenie cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (deklaracja dostępna w systemie rekrutacyjnym);

4. jedna aktualna fotografia spełniająca wymogi zdjęć do dokumentów tożsamości (wymiar 35 x 45 mm);
5. dokument edukacyjny uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia – albo polskie świadectwo dojrzałości, albo ekwiwalentny zagraniczny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo. W przypadku świadectw zagranicznych wymagane jest również:
 • legalizacja świadectwa lub opatrzenie go klauzulą apostille – więcej informacji nt. legalizacji i apostille poniżej;
 • tłumaczenie przysięgłe świadectwa (i jego suplementu – jeśli dotyczy) na język polski – więcej informacji nt. tłumaczeń przysięgłych poniżej;
 • zaświadczenie o nostryfikacji danego świadectwa  – więcej informacji nt. nostryfikacji poniżej;
6. dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone są studia: 
 • w przypadku kandydatów na studia w języku angielskim, mogą wybrać jeden dokument z niniejszego wykazu;
 • w przypadku studiów w języku polskim może to być albo:
- certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego;

- certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego;

- certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
- skierowanie na studia (tylko w przypadku stypendystów strony polskiej)

- uznanie przez Komisję ds. testu językowego dla cudzoziemców certyfikatu innego niż wymienionego w pkt 2 jako potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w języku polskim

- kandydat nieposiadający żadnego z ww. dokumentu może przystąpić do testu z języka polskiego w SGH.
Dokumenty dodatkowe
 • upoważnienie dla pełnomocnika​ wraz z kopią poświadczoną dokumentu tożsamości kandydata (dotyczy osób składających dokumenty przez pełnomocnika);
 • oświadczenie rodziców małoletniego kandydata (dotyczy kandydatów, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia);
 • stypendyści strony polskiej zobowiązani są dostarczyć skierowanie na studia;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka zobowiązani są złożyć poświadczoną kopię tego dokumentu;
 • cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) składają poświadczoną kopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie.
 • każdy kandydat przyjęty na studia na warunkach odpłatności dewizowej zobowiązany jest do podpisania 2. egzemplarzy umowy w Dziale Promocji i Rekrutacji.
Wzór umowy na rok akademicki 2018/2019.

WAŻNE INFORMACJE

1. Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Wyjątek stanowią certyfikaty znajomości języka angielskiego, a także dyplomy International Baccalaureate.

Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.

Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.

Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.

2. Poświadczanie kopii dokumentów

Skuteczne poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem może być dokonane przez:

 • konsula Rzeczpospolitej Polskiej;
 • notariusza zarejestrowanego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • pracownika Działu Promocji i Rekrutacji.

Jeżeli możesz złożyć jedynie kopię notarialną dokumentu sporządzoną przez notariusza z państwa spoza UE, EFTA lub OECD, będziesz zobowiązany/na do przedstawienia oryginału dokumentu po przyjeździe do Polski.

3. Legalizacja świadectwa

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną (niepolską) szkołę, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten obejmuje również świadectwa wydane w krajach Unii Europejskiej. Wyjątek stanowią dyplomy International Baccalaureate oraz European Baccalaureate, które są zwolnione z wymogu legalizacji.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.

Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).

4. Nostryfikacja świadectwa

Nostryfikacja to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. W przypadku świadectw procedurę nostryfikacji przeprowadzają kuratoria oświaty. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli:

 • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obecnie są to następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10));
 • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię).

Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 23 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.